Opšta uprava

Slavica Batinić – Načelnik Odjeljenja opšte uprave
rođena 13.08.1959. godine u Sarajevu. Osnovnu školu završila je u Palama, a gimnaziju u Sarajevu. Diplomirala na Ekonomskom fakultetu u Sarajevu 1982. godine.

Kretanje u službi:

– „Famos“ Koran- Služba plana i analize
– Opština Pale- sekretarSekretarijataza privredu, budžet, opštu upravu i inspekcijske poslove
– RO „Jahorinka“ Mokro- rukovodilac službe Finansije i računovodstvo i vršilac dužnosti direktora
– od 2004. godine- načelnik Odjeljenja za opštu upravu u Administrativnoj službi opštine Pale

Kancelarija broj: 27
Telefon: 226 – 592 Lokal:125
email: opstauprava@pale.rs.ba,
slavica.batinic@pale.rs.ba

Opis poslova:
Upravlja i rukovodi Odjeljenjem, planira, organizuje, vrši nadzor i sprovodi mjere za unapređenje rada Odjeljena, raspoređuje poslove i zadatke na izvršioce, daje uputstva i pruža neposrednu pomoć izvršiocima, koordinira rad zaposlenih, odgovara za zakonitosto, blagovremeno, stručno, efiksno i efektivno obavljanje poslova iz djelokruga odjeljenja, koordinira rad sa ostalim odjeljenjima, izvještava načelnika Opštine o svom radu i radu odjeljenja, prati rad svakog izvršioca u odjeljenju, vrši izradu informacija, izvještaja iz djelokruga rada odjeljenja, prati zakone, propise iz nadležnosti Odjeljenja, obavlja poslove upravnog rješavanja iz djelokruga ovog odjeljenja, ocjenjuje rad službenika i drugih zaposlenih u Odjeljenju, obavlja poslove saradnje sa drugim organima i organizacijama i komunikacije sa građanima, redovno informiše načelnika opštine o radu Odjeljenja i dostavlja godišnji izvještaj o svom radu i radu Odjeljenja, obavlja i druge poslove po nalogu načelnika opštine, a za svoj rad i rad odjeljenja odgovara načelniku opštine.

ZAPOSLENI U ODJELJENJU ZA OPŠTU UPRAVU

Slavenka Petrović – Samostalni stručni saradnik za građanska stanja
Kancelarija broj:
Telefon: 226 – 592 Lokal:131
email: slavenka.petrovic@pale.rs.ba

Opis poslova:
Vrši poslove upravnog rješavanja u prvostepenom postupku u predmetima vezanim za građanska stanja (matične knjige: rođenih, vjenčanih i umrlih); rješava u upravnom postupku zahtjeve za sticanje i prestanak državljanstva Republike Srpske i BiH bilo da se radi o sticanju dvojnog državljanstva ili državljanstva koje se stiče naknadnim upisom u matičnu knjigu rođenih (EX LEGE); vrši promjenu ličnog imena i prezimena, čuva i vodi duple matične knjige, vrši upis činjenica, odnosno izvještaja dobijenih od matičara u duple matične knjige, ostvaruje permanentnu saradnju sa matičarima; prati propise iz ove oblasti; provodi postupak obnavljanja uništenih i nestalih matičnih knjiga, vrši i druge poslove po nalogu načelnika odjeljenja.

Vlajko Đurđić – Samostalni stručni saradnik za boračko-invalidsku zaštit
Kancelarija broj:
Telefon: 226 -592 Lokal:131
email: vlajko.djurdjic@pale.rs.ba

Opis poslova:
Vodi upravni postupak za ostvarivanje prava boraca, ratnih i mirnodopskih vojnih invalida, članova porodica poginulih boraca, članova porodica umrlih vojnih invalida, članova porodice poginulog ili umrlog vojnika na služenju vojnog roka i lica u rezervnom sastavu, prati propise iz oblasti boračko invalidske zaštite, prati propise iz oblasti zaštite civilnih žrtava rata, vodi upravni postupak za ostvarivanje prava civilnih žrtava rata, priprema dokumentaciju za utvrđivanje invalidnosti RVI za nadležnu ljekarsku komisiju i učestvuje u radu iste, obavlja i druge poslove iz oblasti boračko-invalidske zaštite i zaštite civilnih žrtava rata shodno propisima iz ove oblasti; obavlja i druge poslove po nalogu načelnika Odjeljenja.

Mišel Samardžić – Samostalni stručni saradnik za informatičke poslove
Kancelarija broj:
Telefon: 226 – 592 Lokal:115
email: opstinapale@gmail.com,  misel.samardzic@pale.rs.ba

Opis poslova:
Vrši izradu, uređenje i ažuriranje zvanične stranice opštine Pale, vrši tehničku pripremu sjednica SO-e (elektronska priprema, tonsko snimanje, objavljivanje akata SO-e), provodi, ažurira i nadgleda bazu podataka za kancelarijsko poslovanje opštine, radi na grafičkoj pripremi za izradu promptivnog materijala, kao i na multimedijalnim prezentacijama za potrebe opštine, vrši fotografisanje značajnih događaja optšine i sačinjava foto arhivu istih, kao i na izradi matrijala za provođenje projekata, vrši projektovanje i održavanje baze podataka neophodne za rad Opštine, planira, prikuplja i izrađuje bazu podataka za svaku organizacionu jedinicu na osnovu dostavljenih podataka od istih uz primjenu odgovarajućih standarda, postavlja lokalnu računarsku opremu za prenos i obradu podataka, radi na opravci i servisu hardvera i softvera, računarskoj obuci zaposlenih, radi na održavanju lokalnih mreža ( trezor, računovodstvo, boračko-invalidska zaštita, matična služba, provjera ličnih dokumenata i komunalna policija), odgovara za korišćenje materijalnih sredstava i opreme i obavlja i druge poslove po nalogu rukovodioca.

Boris Andrić – Samostalni stručni saradnik za elektronsko kancelarijsko poslovanje
Kancelarija broj:
Telefon: 226 – 592 Lokal:120
email: boris.andric@pale.rs.ba

Opis poslova:
Vrši elektronsku obradu zaprimljenih predmeta dostavljenih u pisarnicu; vrši elektronsko razvrstavanje istih i dostavu na dalji postupak; vrši elektronsko arhiviranje završenih predmeta i po potrebi vrši fizičko arhiviranje predmeta; prati i nadzire cjelokupan proces elektronskog kancelarijskog poslovanja, te pomaže u radu i drugim službenicima u cilju efikasnosti kancelarijskog poslovanja; obavlja i druge poslove po nalogu načelnika Odjeljenja.

Milanka Gazivoda – Stručni saradnik za vođenje kancelarijskog poslovanja
Kancelarija broj:
Telefon: 226 – 592 Lokal:120

Opis poslova:
Neposredno odgovara za vođenje kancelarijskog poslovanja i rukovanja arhivskom građom i registraturskim materijalom u skladu sa Uredbom o kancelarijskom poslovanju Republičkih organa uprave, prima zahtjeve građana kojima se pokreće upravni postupak, zavodi iste po oblastima i usmjerava na dalji postupak. Prima razvodi i zavodi primljenu poštu i istu usmjerava nadležnim organima, vrši otpremu pošte po žalbama u drugostepenom postupku i usmjerava na nadležne institucije. Vodi osnovnu evidenciju o predmetima i aktima organa opštine po sistemu kartoteke i jedinstvenih klasifikacionih znakova, vrši zavođenje akata u kartoteku, povjerljivi protokol i popis akata.Dostavlja akte u rad putem interne knjige, nakon što prethodno pismeno uloži u omot akta.Vrši ovjeru potpisa, rukopisa i prepisa, čuva i upotrebljava štambilje i pečate u skladu sa zakonom i obavlja i druge poslove po nalogu načelnika odjeljenja.

Rade Marinković  – Stručni saradnik na poslovima prijemne kancelarije
Kancelarija broj:
Telefon: 226 – 592 Lokal:120

Opis poslova:
Obavlja poslove kancelarijskog poslovanja, vrši prijem, otvaranje, pregledanje i raspoređivanje pošte, odnosno akata, vrši zavođenje akata u osnovne i pomone evidencije, vrši združivanje predmeta i dostavljanje istih u rad, vrši razvođenje predmeta i akata, vodi rokovnik predmeta, prima zahtjeve građana kojima se pokreće upravni postupak, zavodi iste po oblastima i usmjerava na dalji postuapak. Vrši otpremu pošte po žalbama u drugostepenom postupku i usmjerava na nadležne institucije. Vodi osnovnu evidenciju o predmetima i aktima organa opštine po sistemu kartoteke i jedinstvenih klasifikacionih znakova, vrši zavođenje akata u kartoteku, povjerljivi protokol i popis akata. Dostavlja akte u rad putem interne knjige, nakon što prethodno pismeno uloži u omot akta. Vrši ovjeru potpisa, rukopisa i prepisa, čuva i upotrebljava štambilje i pečate u skladu sa zakonom te obavlja i druge poslove po nalogu načelnika Odjeljenja.

Dragoljub Žuža – Stručni saradnik na poslovima prijemne kancelarije
Kancelarija broj:
Telefon: 226 – 592 Lokal:120
email: dragoljub.zuza@pale.rs.ba

Opis poslova:
Obavlja poslove kancelarijskog poslovanja, vrši prijem, otvaranje, pregledanje i raspoređivanje pošte, odnosno akata, vrši zavođenje akata u osnovne i pomone evidencije, vrši združivanje predmeta i dostavljanje istih u rad, vrši razvođenje predmeta i akata, vodi rokovnik predmeta, prima zahtjeve građana kojima se pokreće upravni postupak, zavodi iste po oblastima i usmjerava na dalji postuapak. Vrši otpremu pošte po žalbama u drugostepenom postupku i usmjerava na nadležne institucije. Vodi osnovnu evidenciju o predmetima i aktima organa opštine po sistemu kartoteke i jedinstvenih klasifikacionih znakova, vrši zavođenje akata u kartoteku, povjerljivi protokol i popis akata. Dostavlja akte u rad putem interne knjige, nakon što prethodno pismeno uloži u omot akta. Vrši ovjeru potpisa, rukopisa i prepisa, čuva i upotrebljava štambilje i pečate u skladu sa zakonom te obavlja i druge poslove po nalogu načelnika Odjeljenja.

Mladenka Jakovljević – Stručni saradnik za personalne poslove i poslove arhive
Kancelarija broj:
Telefon: 226 – 592 Lokal:120

Opis poslova:
Vodi evidenciju zaposlenih radnika (službena personalna evidencija, radne knjižice, matična knjiga zaposlenih i dr.), vodi registar zaposlenih u opštinskoj upravi, vrši prijavu i odjavu zaposlenih kod nadležnog organa, stara se o čuvanju i zaštiti personalne dokumentacije, odlaže predmete u arhivu, vrši čuvanje i arhiviranje predmeta, odabira arhivsku građu iz registarskog materijala za vođenje u odgovarajuće evidencije te istu pohranjuje u arhivu, vodi arhivsku knjigu, sređuje, čuva i održava arhivsku građu u bezbjednom stanju, radi i druge poslove po nalogu načelnika odjeljenja.

Biljana Čvoro i Biljana Kusmuk – Stučni saradnik za daktilografske poslove
Kancelarija broj: Pisarnica
Telefon: 226 -592 Lokal:131

Opis poslova:
Obalja poslove birotehničke obrade izvještaja, analiza, informacija, odluka, rješenja, prekucava štampani materijal, kuca po diktatu, kuca materijale za potrebe SO-e, Načelnika, kao i svih odjeljenja, podneske po pravnoj pomoći, vodi računa o ispravnosti uređaja na kojima radi, te radi i druge poslove po nalogu načelnika Odjeljenja.

Mileta Forcan Samostalni stručni saradnik-koordinator za boračko- invalidsku zaštitu
Kancelarija broj:
Telefon: 223 -262
email: mileta.forcan@pale.rs.ba

Opis poslova:
Stara se o sprovođenju zakona, propisa kao i opštih akata Skupštine opštine i Načelnika opštine koji se tiču boračko-invalidske zaštite, sarađuje sa Boračkom organizacijom kao i drugim organizacijama iz ove oblasti, koordinira i organizuje poslove i zadatke boračko – invalidske zaštite i stara se o blagogovremenom obavljanju istih, vodi evidenciju i izdaje uvjerenje o vojnim obveznicima koja su služila vojni rok ili su na drugi način regulisala vojnu obavezu, vodi evidenciju i izdaje uvjerenje o dužini učešća u ratu u oružanim snagama bivše SFRJ, odnosno u oružanim snagama Republike Srpske radi utvrđivanja svojstva borca i određivanje kategorije borca, vodi evidenciju i izdaje uvjerenje o angažovanju i vremenu provedenom na radnoj obavezi, u jedinicama radne obaveze, u civilnoj zaštiti i službi osmatranja i obavještavanja, i izdaje uvjerenja o regulisanju vojne obaveze, odnosno učešće u ratu u oružanim snagama za lica kojima ambasade ili diplomatsko-konzularna predstavništva drugih država traže podatke radi odobrenja boravka u tim zemljama, izdaje uvjerenja o služenju vojnog roka i regulisanju vojne obaveze za lice koja imaju dvojno državljanstvo, izdaje uvjerenja o regulisanju vojne obaveze za lica koja su na radu u inostranstvu stekla uslove za ostvarivanje prava na starosnu penziju, vodi evidenciju i izdaje uvjerenje o licima koja su regrutovana, odnosno upisana u vojnu evidenciju do 31.12.2005. godine, izdaje druga uvjerenja o činjenicama saglasno podacima iz evidencije, priprema podatke za izradu izvještaja o radu i dostavlja ga načelniku Odjeljenja i bavlja i druge poslove po nalogu načelnika Odjeljenja.

Stojanka Parađiina – Stručni saradnik (operater) na poslovima knjigovodstva boračko-invalidske zaštite
Kancelarija broj:
Telefon: 226 -592 Lokal:120
email: stojanka.paradjina@pale.rs.ba

Opis poslova:
Vodi analitičke i sintetičke kartice za sve korisnike lične i porodične invalidnine, kao i lične i porodične civilne invalidnine; obavlja sve poslove u vezi sa rješavanjem stambenih pitanja porodica poginulih boraca i ratnih vojnih invalida; prati rad stambene komisije za boračko-invalidsku zaštitu; unosi podatke iz anketnih listova u bazu podataka za socijalnu kartu svih korisnika mjesečnih primanja po propisima iz oblasti boračko-invalidske zaštite i zaštite civilnih žrtava rata i obavlja druge poslove po nalogu načelnika Odjeljenja.

Dragana Čvoro – Stručni saradnik- matičar
Kancelarija broj:Zgrada opštine br. 2.
Telefon: 223 – 606
email: maticar@pale.rs.ba

Opis poslova:
Obavlja poslove upisa u matične knjige rođenih, vjenčanih, umrlih lica i u knjigu državljana, vrši upis svih nastalih promjena u matičnim knjigama, vrši izdavanje izvoda iz matičnih knjiga rođenih, vjenčanih i umrlih, obavlja poslove zaključenja braka, sastavlja smrtovnice i statističke izvještaje i vrši druge poslove po nalogu načelnika Odjeljenja.

Željko Parađina – Stručni saradnik u mjesnoj kancelariji Podgrab i za mjesne zajednice Podgrab i Prača
Kancelarija broj: Podgrab
Telefon: 249 – 130

Opis poslova:
Vodi knjige rođenih, umrlih i vjenčanih, vodi evidenciju državljana, izdaje uvjerenja o činjenicama o kojima se vodi službena evidencija, obavlja i druge poslove kojima se stvaraju uslove da se poslovi u mjesnim kancelarijama obavljaju efikasno, racionalno i bliže mjestu stanovanja građana, obavlja administrativne poslove za potrebe MZ Podgrab i Prača, kao i druge poslove po nalogu načelnika Odjeljenja.

Željko Parađina – Stručni saradnik za mjesne zajednice Mokro i Brezovice i za mjesnu kancelariju Mokro
Kancelarija broj: Mokro
Telefon: 238 – 521

Opis poslova:
Vodi knjige rođenih, umrlih i vjenčanih, vodi evidenciju državljana, izdaje uvjerenja o činjenicama o kojima se vodi službena evidencija, obavlja i druge poslove kojima se stvaraju uslove da se poslovi u mjesnoj kancelariji obavljaju efikasno, racionalno i bliže mjestu stanovanja građana, obavlja administrativne, stručne i tehničke poslove za potrebe MZ Mokro i Brezovice, kao i druge poslove po nalogu načelnika Odjeljenja.

Slađana Radović – Stručni saradnik za mjesne zajednice Pale, Koran, Jasik, Stanica Pale, Obilićevo i Dušanovo
Kancelarija broj: Koran
Telefon: 223 548

Opis poslova:
Obavlja administrativne, stručne i tehničke poslove za potrebe mjesnih zajednica, prikuplja i obrađuje zahtjeve, prijedloge i mišljenja građana iz MZ i iste dostavljaju nadležnim organima, obavljaju stručne i tehničke poslove za potrebe savjeta MZ i istim pruža stručnu pomoć u radu, vodi registar mjesnih zajednica, izrađuje izvještaje o radu MZ i obavljaju druge poslove po nalogu načelnika Odjeljenja.

Dragan Elek – Samostalni stručni saradnik-rukovodilac službe civilne zaštite
Kancelarija broj: Zgrada vatrogasnog doma Koran
Telefon: 223 – 170
email: civilnazastita@pale.rs.ba, dragan.elek@pale.rs.ba

Opis poslova:
Rukovodi radom službe civilne zaštite, odgovora za zakonito i blagovremeno izvršavanje poslova i zadataka službe civilne zaštite, stara se o blagovremenom izvršenju naredbi i zahtjeva, priprema jedinice civilne zaštite, štab i stara se o njihovom funkcionisanju, ostvaruje saradnju sa drugim organima, stara se o dosljednoj primjeni zakona iz ove oblasti i obavlja i druge poslove po nalogu načelnika Odjeljenja.

Milad Šarović – Samostalni stručni saradnik za operativno-planske poslove
Kancelarija broj: Zgrada vatrogasnog doma Koran
Telefon: 223 – 170

Opis poslova:
Neposredno učestvuje u izradi i ažuriranju dokumenta Plana civilne zaštite opštine, prti propise iz ove oblasti i stra se o njihovoj blagovremenoj primjeni, aktivno učestvuje u sprovođenju mjera zaštite i spašavanja, učestvuje u pripremi i obučavnju struktura civilne zaštite kao i njihovoj mobilizaciji i upotrebi, izrađuje izvještaje i analize i informacije iz djelokruga svojih poslova i vrši i druge poslove po naređenju rukovodioca službe civilne zaštite.

Vladanka Remović i Milojka Cicović – Stručni saradnik za evidenciju pripadnika civilne zaštite
Kancelarija broj: Zgrada vatrogasnog doma Koran
Telefon: 223 – 170

Opis poslova:
Vodi evidenciju pripadnika civilne zaštite, vrši ažuriranje i obradu podataka, vrši pozivanje pripadnika civilne zaštite i o istom vodi evidenciju, sagledava potrebe i mogućnosti popune jedinica i obavlja druge poslove po nalogu rukovodioca službe civilne zaštite.

Nedeljko Kovačević – Rukovalac materijalno tehničkim sredstvima
Kancelarija broj: Zgrada vatrogasnog doma Koran
Telefon: 223 – 170
Opis poslova:

Rukuje materijalno-tehničkim sredstvima u magacinu Civilne zaštite, brine se o uslovima čuvanja sredstava i opreme, vodi evidenciju o materijalno tehničkim sredstvima, obavlja kurirske poslove za potrebe Službe kao i druge poslove po nalogu rukovodioca Službe civilne zaštite.

Attachment