Drvna industrija

drvna_industrija

Na području opštine Pale registrovano je 32 subjekta koji ispunjava uslove za obavljanje djelatnosti pilanske prerade drveta.

Drvoprerađivački sektor je dominantan u industriji Pale u pogledu ostvarenog ukupnog prihoda i broja zaposlenih radnika. Ovaj sektor je izvozno orjentisan i ostvaruje najveće učešće u izvozu. Sektor prerade drveta predstavlja okosnicu razvoja opštine sa stalnom tendencijom proširenja proizvodnje sa višim fazama prerade i novim zapošnjavanjima.

Sadašnje stanje u ovom sektoru je nepovoljno sa stanovišta broja primarnih kapaciteta za preradu drveta, koji prevazilaze proizvodnje mogućnosti šuma za oko tri puta.

Attachment