Kabinet načelnika

bosko-jugovic

Boško Jugović – Načelnik opštine Pale

Rođen je 1964. godine u Palama.
Osnovnu školu završio je u Mokrom, a Gimnaziju u Palama. Diplomirao je 1987. godine na Elektrotehničkom fakultetu u Sarajevu, stekavši zvanje diplomiranog inženjera elektrotehnike.
Do rata je radio u „Energoinvestu“ i kao predavač u Srednjoškolskom centru „Jaroslav Černi“ u Sarajevu. U toku Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske bio je pripadnik Vojske Republike Srpske, a radio je i kao profesor u Srednjoškolskom centru na Sokocu.
Nakon rata biva zaposlen u preduzeću „Pretis“ u Mokrom. Od 1998. godine radi u ZP „Elektrodistribucija“ a. d. Pale, obavljajući poslove i zadatke izvršnog direktora za oblast tehničkih poslova. U stručnim krugovima važi za uspješnog privrednika i menadžera.
Na lokalnim izborima 2016. godine izabran je za načelnika Opštine Pale.
Član je Opštinskog odbora Saveza nezavisnih socijaldemokrata Pale.
Stalno nastanjen u Mokrom, opština Pale. Oženjen i otac troje djece.

Kancelarija broj: 30
Telefon: 223 – 459, 226 – 592 Lokal:125, fax: 223 – 061,
email: opstinapale@pale.rs.ba


Igor Ikonić – šef kabineta načelnika opštine Pale

Opis poslova: Stara se o uslovima za zakonito i blagovremeno izvršavanje obaveza i zadataka Načelnika, učestvuje u organizaciji sastanaka, obavlja administrativne poslove za Načelnika opštine, odgovara na zahtjeve stranaka, učestvuje u izradi zaključaka, odluka, informacija i dr., obavlja protokolarne i druge poslove koje mu povjeri Načelnik opštine. Za svoj rad odgovara Načelniku opštine.

Kancelarija broj: 30
Telefon: 057/223 – 459, fax: 057/223 – 061, lokal: 105;
e-mail: igor.ikonic@pale.rs.ba

Vera Ćaćić – samostalni stručni saradnik za administrativno-tehničke i stručne poslove u kabinetu načelnika opštine Pale

Opis poslova: samostalni stručni saradnik za administrativno-tehničke i stručne poslove načelnika opštine obavlja administrativno-tehničke i stručne poslove za potrebe načelnika opštine, Kabineta načelnika, utvrđuje vrijeme i raspored za prijem stranaka kod načelnika, stara se o nesmetanom radu načelnika, vrši administrativno-tehničku obradu akata, učestvuje u sastavljanju i izradi akata iz nadležnosti Kabineta, vodi elektronsko kancelarijsko poslovanje Kabineta i prati kretanje zaprimljenih akata, stara se o upotrebi i čuvanju pečata načelnika, vrši prijem i razvrstavanje pošte načelnika, vrši internu otpremu pošte iz nadležnosti Kabineta, vodi arhivu akata koje donosi načelnik opštine, prima telefonske pozive i blagovremeno obavještava načelnika o istim, vodi evidenciju o zakazanim satancima za načelnika, vodi evidenciju zvaničnih posjeta, vodi računa o ispravnosti tehničkih uređaja sa kojima rukuj,  stara se o urednoj nabavci potrošnog materijala za potrebe Kabineta, obavlja i druge administrativne i stručne poslove po nalogu načelnika i šefa Kabineta. Za svoj rad odgovara načelniku i šefu Kabineta načelnika opštine.

Kancelarija broj: 30
Telefon: 057/223 – 459, fax: 057/223 – 061, lokal 105;
e-mail: opstinapale@pale.rs.ba

Srđan Šekara – savjetnik načelnika opštine Pale

Opis poslova: Vrši koordinaciju i nadzor u obavljanju stručnih, savjetodavnih, organizacionih i tehničkih poslova kabineta načelnika opštine i opštinske uprave i stara se o njihovom zakonitom i blagovremenom izvršavanju. Obavlja i druge poslove koje mu povjeri Načelnik opštine. Za svoj rad odgovara Načelniku opštine i šefu Kabineta.

Kancelarija broj: 30
Telefon: 057/223 – 459, fax: 057/223 – 061, lokal: 110;
e-mail: srdjan.sekara@pale.rs.ba

Mirko Despić – savjetnik načelnika opštine Pale

Opis poslova: Vrši koordinaciju i nadzor u obavljanju stručnih, savjetodavnih, organizacionih i tehničkih poslova kabineta načelnika opštine i opštinske uprave i stara se o njihovom zakonitom i blagovremenom izvršavanju. Obavlja i druge poslove koje mu povjeri Načelnik opštine. Za svoj rad odgovara Načelniku opštine i šefu Kabineta.

Kancelarija broj: 30
Telefon: 057/223 – 459, fax: 057/223 – 061, lokal: 110;
e-mail: mirko.despic@pale.rs.ba

Đorđe Čeremidžić – vozač načelnika opštine Pale

Opis poslova: Obavlja poslove prevoza načelnika opštine i lica po nalogu načelnika, vodi brigu o ispravnosti, održavanju i pravilnom korištenju službenog vozila, vodi evidenciju o utrošku goriva i maziva, o redovnom servisu, o registraciji vozila i pređenim kilometrima, odgovara za bezbjednu vožnju i poštovanje saobraćajnih propisa, stara se o putnim nalozima, obavlja i druga zaduženja po nalogu načelnika i šefa Kabineta. Za svoj rad odgovara načelniku i šefu Kabineta.

STRUČNA SLUŽBA

Nenad Pandurević – stručni savjetnik – koordinator u kabinetu načelnika

Opis poslova: Vrši koordinaciju i nadzor u obavljanju stručnih, savjetodavnih, organizacionih i tehničkih poslova kabineta načelnika opštine i opštinske uprave i stara se o njihovom zakonitom i blagovremenom izvršavanju, organizuje radne sastanke u kabinetu načelnika i koordinira rad u vođenju i izradi zapisnika i zaključaka, stara se o blagovremenoj primjeni i izvršavanju odluka i drugih akata skupštine, obavlja i druge poslove neophodne za efikasno i racionalno obavljanje poslova Uprave i kabineta načelnika opštine.

Kancelarija broj: 18
Telefon: 057/223 – 459, lokal: 108;

Slavko Kujundžić – stručni savjetnik za lokalni ekonomski razvoj, ekologiju i turizam

Opis poslova: Vrši koordinaciju na prikupljanju, obrađivanju i kreiranju baze podataka iz oblasti lokalnog, ekonomskog razvoja, turizma i zaštite životne sredine. Izrađuje prijedlog mjera i aktivnosti na unapređivanju lokalnog, ekonomskog razvoja, turizma i zaštite životne sredine na prostoru opštine, radi informacije i projekte iz oblasti lokalnog, ekonomskog razvoja turizma i ekologije i kandiduje ih prema domaćim i stranim organizacijama, institucijama i fondovima, učestvuje u izradi i realizaciji strategije razvoja opštine, drugih projekata, strateških planova i programa od interesa za razvoj opštine, realizuje program izgradnje i uređenja prostora na području opštine – oblast Lokalnog ekološkog akcionog plana (LEAP-a) i obavlja sve druge poslove po nalogu Načelnika opštine.

Kancelarija broj: 18
Telefon: 057/223 – 459, lokal: 108;
e-mail: slavkokujundzic@hotmail.com

Biljana Božović – stručni savjetnik za pravne poslove i pružanje pravne pomoći građanima

Opis poslova: Obavlja najsloženije normativno-pravne poslove za koje je potrebno posebno stručno znanje, pruža stručnu i savjetodavnu pomoć u tumačenju i primjeni zakona i drugih propisa, sarađuje sa Pravobranilaštvom Republike Srpske i priprema izjašnjenja Opštine po tužbama fizičkih i pravnih lica, sarađuje sa Notarom radi obrade ugovora i drugih akata u pravnim stvarima koja zahtjevaju notarsku obradu, prikuplja potrebnu dokumentaciju za sudske sporove u kojima opštinu zastupa Pravobranilaštvo RS, vodi izvršni i parnični postupak radi naplate potraživanja opštine, zastupa opštinu u parničnom postupku u kojem nije nadležno Pravobranilaštvo RS, pruža pravnu i stručnu pomoć građanima, obavlja i druge stručne poslove po nalogu Načelnika opštine.

Kancelarija broj: 18
Telefon: 057/223 – 459, lokal: 108;
e-mail: biljanabozovic14@yahoo.com

Jelenka Tomić – stručni savjetnik za finansije

Opis poslova: Pruža stručnu pomoć i daje mišljenje na akte upućene Načelniku opštine iz oblasti ekonomskih i finansijskih poslova, daje stručno mišljenje pri provođenju procedura planiranja i izvršenja budžeta, prati propise i priprema Pravilnik o internoj kontroli, vrši izradu internog plana kao i izradu svih drugih internih akata, učestvuje u ocjenjivanju – procjeni usaglašenosti internih akata sa uspostavljenim politikama, procedurama, zakonima i podzakonskim aktima, učestvuje u davanju smjernica za ekonomičniju i efikasniju upotrebu sredstava, sarađuje sa Ministarstvom finansija i Javnom službom za reviziju javnog sektora Republike Srpske, te obavlja i druge poslove od značaja za unapređenje ekonomskog razvoja opštine, kao i ostale poslove po nalogu Načelnika opštine.

Kancelarija broj: 20
Telefon: 057/223 – 459, lokal: 109;

Dubravka Borovčanin – stručni savjetnik za informisanje i odnose sa javnošću

Opis poslova: Obavlja poslove koji se odnose na izvještavanje javnosti o radu Načelnika opštine, CO-e, i Uprave, priprema saopštenja za javnost, organizuje konferencije za štampu, priprema odgovore i informacije na pitanje novinara, priprema i dostavlja načelniku izvode iz štampe koji se tiču pitanja iz nadležnosti opštinskih organa, priprema sadržaje i odgovore za Web-stranicu opštine, obezbjeđuje javni pristup informacijama, obezbjeđuje jezičku, pravopisnu i gramatičku ispravnost propisa, akata i drugih materijala koje donese Načelnik i obavlja druge poslove po nalogu Načelnika.

Kancelarija broj: 20
Telefon: 057/227-110;
e-mail: dubravka.borovcanin@gmail.com