Mjesne zajednice

Na području opštine Pale djeluje sedam mjesnih zajednica:
•    MZ Pale, MZ Koran i MZ Jasik – Stručni saradnik za MZ: Slađana Radović (tel: 223548)
•    MZ Mokro i MZ Brezovice – Stručni saradnik za MZ: Željko Parađina (tel: 238-814)
•    MZ Podgrab i MZ Prača – Stručni saradnik za MZ: (tel: 248-141)

Zakon o lokalnoj samoupravi reguliše mogućnost osnivanja mjesnih zajednica u opštini, i to:
•    za dio naseljenog mjesta;
•    za jedno naseljeno mjesto;
•    za više naseljenih mjesta, što je u praksi najčešći slučaj:

Organizovanje mjesnih zajednica
U skladu sa Statutom opštine Pale način obrazovanja, poslovi, organizacija i način finansiranja mjesnih zajednica detaljnije se uređuju posebnom odlukom.
U dosadašnjoj praksi formiranja mjesnih zajednica u RS, inicijativu za formiranje nove MZ odnosno promjenu postojećih mogu pokrenuti:
•    zbor građana MZ;
•    najmanje deset posto birača sa područja za koje se predlaže promjena;
•    savjet MZ;
•    načelnik Opštine.
Inicijativa za odvajanje dijela MZ u posebnu MZ upućuje se savjetu postojeće MZ, a ukoliko se on o tome negativno odredi, dužan je u roku od 30 dana organizovati referendum o tom pitanju.
Organi mjesne zajednice
Zakon o lokalnoj samoupravi kao organ mjesne zajednice predviđa Savjet mjesne zajednice, koji može da broji najviše devet članova. Način izbora i opoziva članova savjeta utvrđuje se statutom mjesne zajednice.

Prava i obaveze mjesnih zajednica
Građani u mjesnim zajednicama mogu zadovoljiti zajedničke potrebe i interese putem:
•    pokretanja inicijative za donošenje i izmjenu propisa i opštih akata iz nadležnosti opštine;
•    pokretanja inicijative za izgradnju, održavanje i korištenje lokalnih puteva i drugih komunalnih objekata i načina obezbjeđivanja finansijskih sredstava za tu namjenu;
•    pokretanje inicijative za komunalno uređenje naselja, održavanje čistoće ulica, uređenje i održavanje zelenih površina;
•    zaštite i unapređenja životne sredine;
•    pokretanja inicijative za izdvajanje, spajanje i pripajanje naseljenih mjesta iz sastava opštine;
•    održavanja i korištenja poslovnog prostora datog na upotrebu mjesnoj zajednici;
•    zadovoljavanja potreba i interesa u oblasti civilne zaštite, odnosno zaštite od elementarnih i drugih nepogoda;
•    organizovanja humanitarnih akcija za korisnike socijalne pomoći i druge socijalne kategorije građana;
•    realizovanja zajedničkih potreba u oblasti kulture, fizičke kulture, organizovanja kulturnih manifestacija i sportskih takmičenja;
•    raspisivanja i sprovođenja referenduma.
Statutom i drugim aktima mjesne zajednice može se predvidjeti zadovoljavanje i drugih potreba od neposrednog interesa za građana.