Raspored kancelarija

ZGRADA OPŠTINE – ROMANIJSKA 15

Prvi sprat

Kancelarija br. 20 –  (lok. 109)
– Jelenka Tomić, Stručni savjetnik za finansije  (tel. 057/227-566)

Kancelarija br. 21 – (lok. 117) + (tel. 057/223-272)
– Načelnik Odjeljenja za prostorno uređenje i stambeno-komunalne poslove načelnik Odjeljenja : Mlađen Ćeremidžić

Kancelarija br. 22 –  (lok. 119)
– Stručni saradnik za saobraćaj i komunalne poslove: Jadranka Ćirić
– Samostalni stručni saradnik za pravne poslove u oblasti urbanizma i građenja : Milomir Mojević
– Samostalni stručni saradnik za urbanističko-plansku dokumentaciju: Zorica Bogdanović
– Samostalni stručni saradnik  za budžet: Jelena Lopatić
– Samostalni stručni saradnik za računovodstvene poslove: Dejan Dragaš
– Samostalni stručni saradnik za javne nabavke: Nikolina Ivezić

Kancelarija br. 23 – Daktilobiro (lok. 132)
– Daktilograf: Biljana Čvoro

Kancelarija br. 24 – (lok. 123) + (tel. 057/223-004)
– Načelnik Odjeljenja za privredu i društvene djelatnosti  načelnik Odjeljenja : Vedrana Hršum

Kancelarija br. 25 –  (lok. 121)
– Samostalni stručni saradnik  studijsko- analitičkih poslova  iz oblasti sporta  i fizičke kulture i drugih nevladinih organizacija: Milomir Lučić
– Samostalni  stručni saradnik  studijsko- analitičkih poslova  iz  oblasti obrazovanja, vaspitanja, nauke i  kulture, informisanja, zdravstva i socijalne zaštite: Dejana Čolić
– Stručni saradnik za radne knjižice i kontrolni asistent matičar: Aleksandra Petrović
– Samostalni stručni saradnik za izradu programa i projekata: Dobrila Gajović

Kancelarija br. 26 –  (lok. 127)
– Načelnik za finansije: Novka Vujičić
– Viši stručni saradnik  za računovodstvo i poslove blagajne: Dragana Savić

Kancelarija br. 27 – (lok. 125) + (057/227-567)
– Načelnik Odjeljenja za opštu upravu načelnika Odjeljenja za opštu upravu: Slavica Batinić

Kancelarija br. 28 – (lok. 111)
Referent za privredu i privatno preduzetništvo
– Samostalni stručni saradnik studijsko-analitičkih poslova: Rajka Planojević
– Viši stručni saradnik privatnog preduzetništva: Jokica Majušević
– Samostalni stručni saradnik iz oblasti poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede: Svjetlana Lopatić

Kancelarija br. 29 – (lok. 110) +  (tel.057/200-750)
Zamjenik načelnika Opštine:

Kancelarija br. 30 – (lok. 107) + tel. 057/223-459; faks 057/223-061
Načelnik Opštine: Boško Jugoivć
Tehnički sekretar načelnika opštine: Jelena Šarac (lok.105)

PRIZEMLJE

Kancelarija br. 10 – Prijemna kancelarija (lok. 120)
– Stručni saradnik za personalne poslove i poslove arhive: Mladenka Jakovljević
– Stručni saradnik na knjigovodstvu boračko-invalidske zaštite: Stojanka Parađina
– Viši stručni saradnik  za poslove prijemne kancelarije: Milanka Gazivoda
– Stručni saradnik na poslovima prijemne kancelarije:  Rade Marinković, Dragoljub Žuža
– Daktilograf boračko-invalidske zaštite: Biljana Kusmuk
– Kurir: Dragica Radović

Kancelarija br. 12 – Računovodstvo i blagajna (lok. 129)
– Viši stručni saradnik za računovodstvo: Slađana Klačar
– Viši stručni saradnik za  obračun plate: Rada Jokić
– Samostalni stručni saradnik za evidenciju i knjigovodstvo osnovnih sredstava i sitnog inventara: Gorica Jašarević

Kancelarija br. 13 –  (lok. 131)
– Samostalni stručni saradnik za boračko-invalidsku zaštitu: Vlajko Đurđić
– Samostalni stručni saradnik za građanska stanja: Slavenka Petrović

Kancelarija br. 15 – (lok. 104) tel. 057/223-043; faks 057/223-003
– Predsjednik Skupštine opštine: Predrag Vučićević
– Tehnički sekretar predsjednika Skupštine opštine: Dobrila Gajović (lok.102)

Kancelarija br. 16 – (lok. 112)
– Potpredsjednik Skupštine opštine Pale: Siniša Lasica
– Sekretar Skupštine opštine: Jelena Zlikovac

Kancelarija br. 18 – (lok. 108)
– Stručni savjetnik za pravna pitanja  i pružanje pravne pomoći građanima: Biljana Božović
– Stručni savjetnik – koordinator u kabinetu načelnika Opštine: Nenad Pandurević
– Stručni savjetnik za lokalni ekonomski razvoj, ekologiju i turizam: Slavko Kujundžić

Portirnica
– Domar – ložač: Mladen Ćosić
– Vozači: Slaviša Šekarić i Nenad Močević
– Fizičko obezbjeđenje:  Ostoja Simić
– Čistači: Jovanka Čvoro , Mirjana Srdanović, Jadranka Kusmuk

SUTEREN

– Skupštinska sala
– Bife (lok. 118)
– Toalet

Kancelraija br. 1. (lok.115)
– Stručni savjetnik za pravna pitanja iz oblasti prostornog uređenja i građenja: Danilo Krsmanović,
– Samostalni stručni saradnik za informatičke poslove: Mišel Samardžić

ZGRADA OPŠTINE – ROMANIJSKA 13

Kancelarija br. 1 matičar (tel.223-606)
– Biljana Knežević
– Dragana Čvoro

Kancelarija br. 2 (lok. 101)

– Stručni savjetnik za informisanje i odnose s javnošćuu kabinetu  načelnika opštine: Dubravka Borovčanin
– Stručni savjetnik za privredu i društvene djelatnosti: Bogdanka Cicović

Kancelarija br. 3 – Odsjek komunalne policije (lok. 204)

– Načelnik: Srđan Šarac
– Komunalna policija: Stanko Koroman, Ljiljana Šarac
– Stručni saradnik na poslovima komunalne policije: Vlajko Antonić

Prizemlje
– Urbanizam i stambeno-komunalni poslovi (tel. 226-361)
– Samostalni stručni saradnik urbanističko-planske dokumentacije: Mirna Jugović i Irena Šljuka
– Samostalni stručni saradnik  za građenje  i stambeno-komunalne  poslove: Dubravka Kapuran
– Viši stručni saradnik urbanističko- planske dokumentacije: Dušan Cerović
– Stručni saradnik urbanističko-planske dokumentacije: Dobrinka Arbinja
– Stručni saradnik za građenje: Jelica Janković
– Stručni saradnik za terenske uviđaje i iskolčenje objekata: Janko Šešlija

ZGRADA VATROGASNE ČETE KORAN

– Služba civilne zaštite (tel. 223-170)
– Rukovodilac službe civilne zaštite: Dragan Elek
– Stručni saradnik za evidenciju pripadnika Civilne zaštite: Vladanka Remović, Šarović Milad, Milojka Cicović
– Rukovalac MTS: Nedeljko Kovačević

MJESNA KANCELARIJA MOKRO

Matičar (tel. 238-522)
Željko Parađina

MJESNA KANCELARIJA PODGRAB

Matičar (tel. 248-130)