Finansije

Novka Vujičić – diplomirani ekonomista
Načelnik Odjeljenja za finansije
Kancelarija broj: 28
Telefon: 226 – 592 Lokal:127
email: finansije@pale.rs.ba
finansije.pale@gmail.com

Opis poslova:

Upravlja i rukovodi Odjeljenjem, organizuje rad u odjeljenju, i odgovoran je za zakonito, blagovremeno i ekonomično izvršenje poslova odjeljenja, usklađuje rad odjeljenja sa odjeljenjima i organizacionim jedinicama u Upravi, usklađuje rad odjeljenja sa nadležnim državnim organima, organizacijama i institucijama, u okviru ovlašćenja, učestvuje u izradi nacrta i prijedloga budžeta Grada, vrši kontrolu namjenskog korištenja budžetskih sredstava kod svih korisnika budžeta opštine, učestvuje u izradi planova i izvještaja o radu Odjeljenja, kontroliše rad šefa Odsjeka, i radnika u Odjeljenju, odgovoran je za pripremu i obradu materijala koji se predlažu Skupštini opštine, odgovoran je za izvršenje odluka i zaključaka Skupštine opštine koji se odnose na Odjeljenje, odgovoran je za blagovremeno izvještavanje Načelnika opštine, odgovoran je za ispravnost i održavanje sredstava za rad, odgovoran je za zakonitost rada Odjeljenja, i za prikupljanje i namjensko, trošenje budžetskih sredstava iz nadležnosti odjeljenja, daje godišnju ocjenu rada zaposlenih u Odjeljenju, u skladu sa Pravilnikom, učestvuje u potrebnim aktivnostima vezanim za kontinuirano obrazovanje i usavršavanje u svim oblastima vezanim za djelokrug rada Odjeljenja, obavlja i druge poslove po nalogu Načelnika opštine.

ODSJEK ZA BUDŽET

Jelena Lopatić – Samostalni stručni saradnik za budžet
Kancelarija broj: 22
Telefon: 226 – 592 Lokal:127
email:

Opis poslova:

Sprovođenje procesa pripreme i izrade budžeta u skladu sa budžetskim kalendarom, davanje instrukcija i uputstava budžetskim korisnicima za izradu budžetskih zahtjeva, priprema i izrada nacrta/prijedloga plana budžeta za narednu fiskalnu godinu, uključujući odluke o budžetu i odluke o izvršenju budžeta, organizovanje javnih rasprava i razmatranje primjedbi/prijedloga budžetskih korisnika, analiza i prađenje izvršenja budžeta po nosiocima i korisnicima sredstava, pokretanje inicijative za izradu rebalansa budžeta i izrada nacrta i prijedloga rebalansa budžeta, uključujući potrebna akta, davanje preporuka budžetskim korisnicima za izradu prijedloga kvartalnih finansijskih planova, izrada i razvoj kvartalnih planova budžetskih korisnika, praćenje izvršenja rashoda budžeta po potrošačkim jedinicama Uprave i budžetskim korisnicima, izrada prijedloga rješenja o realokaciji planiranih sredstava između budžetskih korisnika/potrošačkih jedinica, vrši formalnu i suštinsku kontrolu finansijske dokumentacije koja se osnosi na nabavku osnovnih sredstava opštinske uprave, rješavanje reklamacije banaka i poreskih obveznika u vezi sa naplatom prihoda opštine, permanentno analiziranje naplate javnih prihoda, u saradnji sa drugim organizacionim dijelovima Uprave i predlaganje rješenja za naplatu istih, vrši pretraživanje u svim ovlaštenjima trezorskog poslovanja, izvještavanje načelnika Odjeljenja o zahtjevima budžetskih korisnika, saradnja sa drugim odjeljenjima i odsjecima u Upravi i razmjena podataka iz djelokruga rada Odsjeka, evidencija o kreditnom zaduženju opštine, pribavljanje potrebnih saglasnosti za zaduživanje i izrada izvještaja o zaduženju za nadležne organe i institucije, planiranje sredstava za otplatu duga po kreditnim zaduženjima, otvaranje i zatvaranje računa opštinske uprave, izrada izvještaja za Skupštinu opštine, načelnika odjeljenja, Ministarstvo finansija, i po potrebi, za druge korisnike u pisanoj formi, učestvuje u potrebnim aktivnostima vezanim za kontinuirano obrazovanje i stručno usavršavanje u oblasti finansija, računovodstva i trezorskog poslovanja za zaposlene u Odsjeku, sprovođenje mjera zaštite na radu i zaštite od požara i mjera u vezi sa korištenjem i čuvanjem imovine u Odsjeku, obavlja i druge poslove po nalogu načelnika Odjeljenja.

Dejan Dragaš – Samostalni stručni saradnik za računovodstvene poslove
Kancelarija broj: 22
Telefon: 226 – 592 Lokal:127
email:

Opis poslova:

Praćenje izvršenja rashoda budžeta po potrošačkim jedinicama Upravi; usaglašavanje podataka i informacija o njihovoj budžetskoj potrošnji; učešće u analizi i prijedlozima za ispravke potraživanja po osnovu lokalnih prihoda; usaglašavanje potraživanja i obaveza sa povjeriocima i dobavljačima; formalna i suštinska kontrola blagajničke dokumentacije; razvijanje i primjena računovodstvene metodologije u skladu sa zahtjevima međunarodnih računovodstvenih standarda i računovodstvenim propisima; unapređenje sistema upravljanja kvalitetom (ISO standardi), iz djelokruga rada Odsjeka; saradnja sa Odsjekom za budžet i izvještavanje u cilju davanja podataka i informacija neophodnih u procesu budžetiranja; izdavanje potvrda i uvjerenja iz djelokruga rada Odsjeka; pretraživanje u svim ovlaštenjima trezorskog poslovanja; izrada izvještaja za Načelnika opštine, Skupštinu opštine, načelnika odjeljenja, Ministarstvo finansija, i po potrebi, za druge korisnike u pisanoj formi; učestvuje u potrebnim aktivnostima vezanim za kontinuirano obrazovanje i stručno usavršavanje u oblasti finansija, računovodstva i trezorskog poslovanja za zaposlene u Odsjeku; sprovođenje mjera zaštite na radu i zaštite od požara i mjera u vezi sa korištenjem i čuvanjem imovine u Odsjeku; obavlja sva plaćanja za Upravu i budžetske korisnike,u sistemu trezorskog plaćanja formira, modifikuje i realizuje serije plaćanja za potrošačke jedinice Uprave i budžetske korisnike, vrši pretraživanja i sastavlja izvještaje iz domena svog AP ovlaštenja trezorskog poslovanja, učestvuje u unosu podataka u pomoćnu knjigu – modulu poravnanja ( unos podataka sa bankovnih izvoda o izvršenom plaćanju i vrši njihovo usklađivanje u pomoćnoj knjizi); obavlja i druge poslove po nalogu načelnika Odjeljenja.

Dragana Savić – Viši stručni saradnik za vođenje glavne knjige i pomoćnih knjiga u trezorskom sistemu poslovanja za Operativnu jedinicu I (Opštinska uprava)
Kancelarija broj: 28
Telefon: 226 – 592 Lokal:127
email:

Opis poslova:

Vođenje glavne knjige trezora i pomoćnih knjiga (modula) za Operativnu jedinicu I (Upravu), koja osigurava evidenciju svih transakcija i poslovnih aktivnosti, odnosno budžetskih sredstava i izdataka, stanja i promjena imovine, obaveza i izvora vlasništva u skladu sa propisanim kontnim planom i na nivou propisanih klasifikacija (fondovska, organizaciona, ekonomska i funkcionalna); vođenje pomoćnih knjiga trezora – modula, koje predstavljaju načine hronološkog, sistemskog i knjigovodstvenog evidentiranja dokumenata, evidentiranje u pomoćne knjige podrazumjeva evidentiranje u modul nabavke, modul obaveza; kontrolisanje i unošenje podataka iz trezorskih obrazaca broj 1 – zahtjev za nabavku za pomoćnu knjigu modul nabavke Operativnu jedinicu I u sistemu trezora; kontrolisanje i unošenje podataka iz trezorskog obrasca 2 – grupa računa , koji se koriste za unos podataka o obavezama; kontrolisanje i unošenje podataka iz trezorskih obrazaca broj 3 – grupa naloga za knjiženje i obrasca broj 5 – lična primanja; kontrolisanje i unošenje podataka iz trezorskog obrasca 4 – dobavljač, banka u sistem trezora opštine; unošenje podatka u pomoćnu knjigu – modulu poravnjanja (unos podataka sa bankovnih izvoda o izvršenim plaćanjima i vrši njihovo usklađivanje u pomoćnoj knjizi); pretraživanje i sastavljanje izvještaja iz domena svog ovlaštenja trezorskog poslovanja; knjiženje prihoda i rashoda izdvojenih računa koji nisu u trezorskom sistemu; usaglašavanje knjigovodstvene evidencije trezora sa pomoćnom evidencijom; usaglašavanje potraživanja i obaveza; radi na poslovima blagajne i usklađivanju žiro računa i blagajnepravljenje korektivnih naloga i usaglašavanje sa promjenama u kontnom planu; sortiranje i čuvanje dokumentacije u skladu sa propisima; po potrebi radi prema generalnom ovlaštenju za rad u trezorskom sistemu; pružanje informatičke podrške u organizovanju i sprovođenju aktivnosti vezani za rad lokalnog trezora; učestvovanje u izradi svih procedura vezanih za trezorsko poslovanje i praćenje njihovog izvršenja; unapređenje sistema upravljanja kvalitetom (ISO standardi), iz djelokruga rada Odsjeka; učestvovanje u izradi informacija za potrebe Skupštine opštine, Načelnika opštine i druge korisnike, po potrebi; učestvovanje u aktivnostima vezanim za kontinuirano obrazovanje i stručno usavršavanje u oblasti finansija, računovodstva i trezorskog poslovanja za zaposlene u Odsjeku; sprovođenje mjera zaštite na radu i zaštite od požara i mjera u vezi sa korištenjem i čuvanjem imovine u Odsjeku; obavlja i druge poslove po nalogu šefa Odsjeka i načelnika Odjeljenja za finansije.

Gorica Jašarević – Samostalni stručni saradnik za računovodstvo, evidenciju i potrošnju javnih dobara, osnovnih sredstava, sitnog inventara

Kancelarija broj: 12
Telefon: 226 – 592 Lokal:129
email:

Opis poslova:

Izrada i analiza pregleda potraživanja Opštine, staranje o blagovremenoj naplati ovih potraživanja i preuzimanje neophodnih mjera u slučaju otežane naplate i usaglašavanje sa podacima iz pomoćne knjige; prikupljanje i sistematizovanje podataka o ugovorima i realizovanim kreditima i garancijama; vrši formalnu i suštinsku kontrolu finansijske dokumentacije; popunjavanje trezorskih obrazaca; vođenje evidencije o javnim dobrima, osnovni,m sredstvima i sitnom alatu i inventaru, prema zahtjevima važećih propisa i standarda; davanje uputstava i smjernica za popis imovine,koordinacij aktivnosti popisa; unapređenje sistema upravljanja kvalitetom (ISO standardi), iz djelokruga rada Odsjeka; saradnja sa odsjecima i izvještavanje u cilju davanja podataka i informacija neophodnih u procesu budžetiranja; saradnja sa drugim odjeljenjima i odsjecima u Upravi i razmjena podataka iz djelokruga rada Odsjeka; izdavanje potvrda i uvjerenja iz djelokruga rada Odsjeka; izrada izvještaja za Načelnika opštine, Skupštinu opštine, načelnika odjeljenja, Ministarstvo finansija, i po potrebi, za druge korisnike u pisanoj formi; učestvuje u potrebnim aktivnostima vezanim za kontinuirano obrazovanje i stručno usavršavanje u oblasti finansija, računovodstva i trezorskog poslovanja za zaposlene u Odsjeku; analizira i vodi evidenciju za utrošak goriva, analizira i vodi evidenciju za utrošak robe u čajnoj kuhinji; odlaže dokumentaciju odvojeno po potrošačkim jedinicama i čuva dokumentaciju u skladu sa propisima; na osnovu vjerodostojnih knjigovodstvenih isprava popunjava trezorski obrazac u tri primjerka i dostavlja referentu za prijem trezorskih obrazaca; obavlja i druge poslove po nalogu načelnika Odjeljenja.

Slađana Klačar – Stručni saradnik za vođenje glavne knjige i pomoćnih knjiga u trezorskom sistemu poslovanja za Operativnu jedinicu II (Ostali korisnici budžeta opštine Pale)
Kancelarija broj: 12
Telefon: 226 – 592 Lokal:129
email:

Opis poslova:

Vođenje glavne knjige trezora i pomoćnih knjiga (modula) za Operativnu jedinicu II (Ostali korisnici budžeta opštine) koja osigurava evidenciju svih transakcija i poslovnih aktivnosti, odnosno budžetskih sredstava i izdataka, stanja i promjena imovine, obaveza i izvora vlasništva u skladu sa propisanim kontnim planom i na nivou propisanih klasifikacija (fondovska, organizaciona, ekonomska i funkcionalna); vođenje pomoćnih knjiga trezora – modula, koje predstavljaju načine hronološkog, sistemskog i knjigovodstvenog evidentiranja dokumenata, evidentiranje u pomoćne knjige podrazumjeva evidentiranje u modul nabavke, modul obaveza, modul poravnanja i modul potraživanja; kontrolisanje i unos podataka iz trezorskih obrazaca broj 1 – zahtjev za nabavku za pomoćnu knjigu modul nabavke Operativnu jedinicu II u sistemu trezora; unosi podatke o kupcima i potraživanjima od kupaca u sistemu trezora; kontrulisanje i unos podataka iz trezorskog obrasca 2 – grupa računa, koji se koriste za unos podataka o obavezama; kontrulisanje i unos podataka iz trezorskih obrazaca broj 3 – grupa naloga za knjiženje i obrasca broj 5 – lična primanja u sistem trezora; kontrolisanje i unos podataka iz trezorskog obrasca 4 – dobavljač, banka u sistem trezora opštine; pretraživanje i sastavljanje izvještaja iz domena svog ovlaštenja AP trezorskog poslovanja; usaglašavanje knjigovodstvene evidencije trezora sa evidencijom korisnika budžeta; radi na usaglašavanju evidencije o potraživanjima i obavezama sa evidencijom korisnika budžeta; pravljenje korektivnih naloga i usaglašavanje sa promjenama u kontnom planu; sortiranje i čuvanje dokumentacije u skladu sa propisima; pruža informatičku podršku u organizovanju i sprovođenju aktivnosti vezani za rad lokalnog trezora; učestvovanje u izradi svih procedura vezanih za trezorsko poslovanje i praćenje njihovog izvršenja; učestvovanje u izradi novih i dopuni postojećih internih kontrolnih postupaka i procedura u Odsjeku i praćenje njihove implementacije; unapređenje sistema upravljanja kvalitetom (ISO standardi), iz djelokruga rada Odsjeka; pripremanje potvrda i uvjerenja iz djelokruga rada Odsjeka; učestvovanje u aktivnostima vezanim za kontinuirano obrazovanje i stručno usavršavanje u oblasti finansija, računovodstva i trezorskog poslovanja za zaposlene u Odsjeku; obavlja i druge poslove po nalogu šefa Odsjeka za trezor i načelnika.

ODJELJENJA ZA FINANSIJE

Rada Jokić – Viši stručni sradnik za obračun plata
Kancelarija broj: 12
Telefon: 226 – 592 Lokal:129
email:

Opis poslova:

Kompletira dokumentaciju za obračun plata zaposlenih u Upravi; obračunava bruto plate i druga primanja zaposlenih; obračunava bruto naknade odbornicima i članovima komisija; obračunava bruto naknade licima angažovanim po ugovorima; vodi evidenciju o kreditnom zaduženju zaposlenih, prikuplja, kompletira dokumentaciju i istu dostavlja nadležnim institucijama za refundaciju plata zaposlenih, kompletira i dostavlja dokumentaciju Zavodu za zapošljavanje RS za refudaciju plata pripravnika, ažurira i dostavlja statističke podatke Zavodu za statistiku RS, vrši popunjavanje trezorskih obrazaca, vrši usaglašavanje podataka iz svog djelokruga rada sa podacima odsjeka za trezor, vrši izradu obrazaca i dostavljanje podataka Poreskoj upravi, vodi evidencije o poreskim prijavama i sarađuje sa Poreskom upravom, učestvuje u usaglašavanju stanja (obaveza ili potraživanja) za poreze i doprinose sa Poreskom upravom; vodi knjigu ulaznih faktura, vrši svakodnevno praćenje realizacije plaćanjai evidenciju plaćanja u KUF-u i obavnja sve druge poslove po nalogu načelnika odjeljenja.