Prostorno uređenje

Mlađen Ćeremidžić – magistar ekonomskih nauka
Načelnik Odjeljenja za prostorno uređenje i stambeno-komunalne poslove

Kancelarija broj: 21
Telefon: 223 – 272 , 226-592, Lokal:117
e-mail: urbanizam@pale.rs.ba, mladjen.ceremidzic@pale.rs.ba

Opis poslova:
Upravlja i rukovodi Odjeljenjem, prati i preduzima sve radnje za izvršenje zakona i podzakonskih akata iz nadležnosti Odjeljenja, vrši raspored poslova i zadataka na zaposlene, prati stanje u oblasti prostornog uređenja i predlaže načelniku opštine rješavanje pojedinih pitanja iz te oblasti, donosi i potppisuje pojedinačne akte iz nadležnosti Odjeljenja, vrši izradu informacija, izvještaja iz djelokruga odjeljenja, vrši ocjenu rada službenika Odjeljenja, izvještaja načelnika opštne o svim problemima koji nastanu u radu odjeljenja, predlaže i priprema urbanističko plansku dokumentaciju na usvajanje, obezbjeđuje zakonitost, pravilnost, blagovremenost i ekonomičnost izvršavanja poslova i zadataka i obavlja najsloženije poslove iz djelokruga odjeljenja, a za svoj rad i rad odjeljenja odgovoran je Načelniku opštine i istom podnosi izvještaj o svom radu i radu odjeljenja.

ZAPOSLENI U ODJELjENjU ZA PROSTORNO UREĐENjE I STAMBENO-KOMUNALNE POSLOVE

Danilo Krsmanović – Stručni savjetnik za pravna pitanja iz oblasti prostornog uređenja i građenja
Kancelarija broj: 1
Telefon: 226 – 592 Lokal:115
e-mail: danilo.krsmanovic@pale.rs.ba

Opis poslova:
Obavlja najsloženije normativno-pravne poslove iz nadležnosti Odjeljenja, pruža stručnu, pravnu i savjetodavnu pomoć Načelniku opštine, načelniku Odjeljenja, Skupštini opštine i skupštinskim radnim tijelima iz oblasti prostornog uređenja, građenja, ekologije i stambeno-komunalnih poslova, kao i stručnu pomoć strankama, učestvuje u pripremi i izradi prostorno-planske dokumentacije, programa izgradnje, ekologije i stambeno-komunalnih poslova, učestvuje u pripremi i izradi opštinskih odluka i drugih akata koji se odnose na ovu oblast, te obavlja i druge poslove po nalogu Načelnika opštine i načelnika Odjeljenja.

Milomir Mojević – Samostalni stručni saradnik za pravne poslove u oblasti urbanizma, građenja i stambeno komunalnih poslova
Kancelarija broj: 22
Telefon: 226 – 592 Lokal:119
e-mail:milomir.mojevic@pale.rs.ba

Opis poslova:
Vrši poslove vođenja upravnog postupka i izrade rješenja o utvrđivanju lokacijskih uslova, odobrenja za građenje i upotrebu objekata, priprema izvještaje o upravnom rješavanju, učestvuje u izradi informacija i analiza, izrađuje nacrte pojedinačnih i opštih akata iz oblasti prostornog uređenja, građenja i stambeno -komunalnih poslova, učestvuje u pripremi i izradi opštinskih odluka i drugih akata koji se odnose na ovu oblast, prati propise iz oblasti stambeno-komunalnih poslovai stara se o primjeni istih, vodi evidenciju stmbenog i poslovnog fonda opštine Pale i vrši razmjenu podataka sa nadležnim organima koji upravljaju stambenim fondom, vodi evidenciju obavlja i druge poslove po nalogu načelnika odjeljenja.

Zorica Bogdanović – Samostalni stručni saradnik za građenje i stambeno-komunalne poslove
Kancelarija broj: 22
Telefon: 226 – 592 Lokal:119
e-mail: zorica.bogdanovic@pale.rs.ba

Opis poslova:
Vodi upravni postupak iz oblasti građenja, vrši pregled, kontrolu i ovjeru tehničke dokumentacije, prikuplja i sređuje dokumentaciju iz oblasti građenja, učestvuje u izradi informacija i analiza, prikuplja podatke i priprema baze podataka iz oblasti građenja, vrši najsloženije radnje u upravnom postupku u stambenoj i komunalnoj oblasti, prikuplja i sređuje podatke u stambenoj i komunalnoj oblasti, vrši kontrolui prati realizaciju programa uređenja prostora, učestvuje u pripremi projektne i druge dokumentacije, vrši kontrolu i nadzor nad poslovima gdje je investitor Opština, prati investicione radove na licu mjesta, te u cilju nesmetane realizacije istih ostvaruje saradnju sa preduzećima koja se bave infrastrukturom, vrši saradnju sa ministarstvima oko sufinansiranja infrastrukture i prati realizaciju istih, vrši analizu podataka vezanu za procjenu vrijednosti javne nabavke i zaključenog ugovora, prati realizaciju nabavke u skladu sa ugovorom do konačne realizacije svakog projekta, učestvuje u izradi tenderske dokumentacije i provođenju postupka javnih nabavki, učestvuje u izradi planova investicija za narednu godinu, obavlja poslove po pitanju energetske efikasnosti kao i druge poslove po nalogu načelnika Odjeljenja.

Dubravka Kapuran – Samostalni stručni saradnik za građenje i stambeno-komunalne poslove
Kancelarija Zgada br.2
Telefon: 226 – 310
e-mail: dubravka.kapuran@pale.rs.baOpis poslova:

Opis poslova:
Vodi upravni postupak iz oblasti građenja, vrši pregled, kontrolu i ovjeru tehničke dokumentacije, prikuplja i sređuje dokumentaciju iz oblasti građenja, učestvuje u izradi informacija i analiza, prikuplja podatke i priprema baze podataka iz oblasti građenja, vrši najsloženije radnje u upravnom postupku u stambenoj i komunalnoj oblasti, prikuplja i sređuje podatke u stambenoj i komunalnoj oblasti, vrši kontrolui prati realizaciju programa uređenja prostora, učestvuje u pripremi projektne i druge dokumentacije, vrši kontrolu i nadzor nad poslovima gdje je investitor Opština, prati investicione radove na licu mjesta, te u cilju nesmetane realizacije istih ostvaruje saradnju sa preduzećima koja se bave infrastrukturom, vrši saradnju sa ministarstvima oko sufinansiranja infrastrukture i prati realizaciju istih, vrši analizu podataka vezanu za procjenu vrijednosti javne nabavke i zaključenog ugovora, prati realizaciju nabavke u skladu sa ugovorom do konačne realizacije svakog projekta, učestvuje u izradi tenderske dokumentacije i provođenju postupka javnih nabavki, učestvuje u izradi planova investicija za narednu godinu, obavlja poslove po pitanju energetske efikasnosti kao i druge poslove po nalogu načelnika Odjeljenja.

Miljan Vujadinović – Samostalni stručni saradnik za saobraćaj i komunalne poslova
Kancelarija broj: 22
Telefon: 226 – 592 Lokal:119
e-mail: miljan.vujadinovic@pale.rs.ba

Opis poslova:
Vrši kontrolu i prati realizaciju programa uređenja prostora, počev od izrade tenderske dokumentacije pa do konačne realizacije svakog projekta, prati investicione radove na licu mjesta te u cilju nesmetane realizacije istih ostvaruje saradnju sa preduzećima (Telekom, Distribucija, Vodovod i kanalizacija i drugim), vrši saradnju sa ministarstvima oko sufinansiranja infrastrukture i prati realizaciju istih, vrši nadzor nad stanjem i pravilnim održavanjem lokalnih puteva u ljetnom i zimskom periodu, kao i kontrolu uslova saobraćaja na putevima i mjera zaštite puteva, učestvuje u izradi projektne dokumentacije kod izgradnje horizontalne i vertikalne signalizacije, stara se o održavanju javne rasvjete i semafora, prati investicije u kojima srazmjerno učestvuju građani i opština, učestvuje u izradi planova investicija za narednu godinu te obavlja i druge poslove poslove po nalogu načelnika Odjeljenja.

Nikolina Gutalj – Samostalni stručni saradnik za javne nabavke u Odjeljenju za prostorno uređenje i stambeno-komunalne poslove i sekretar komisije za javne nabavke
Kancelarija broj: 22
Telefon: 226 – 592 Lokal:119
e-mail: nikolina.gutalj@pale.rs.ba

Opis poslova:
Sprovodi proceduru javnih nabavki prema Programu izgradnje i uređenja prostora na području opštine Pale u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama kao i podzakonskim aktima, učestvuje u izradi godišnjeg plana nabavki, učestvuje u postupku objavljivanja obavještenja i sprovodi postupak izvještavanja u skladu sa podzakonskim aktima, učestvuje u izradi tenderske dokumentacije i daje stručno mišljenje za njenu izradu, obavlja sve administrativne posloveza komisiju za javne nabavke, predlaže sastav komisija, podnosi izvještaj iz ove oblasti, i obavlja sve druge poslove po nalogu načelnika Odjeljenja.

Srđan Čegar – Samostalni stručni saradnik za javne nabavke u Odjeljenju za prostorno uređenje i stambeno-komunalne poslove i sekretar komisije za javne nabavke
Kancelarija broj: 22
Telefon: 226 – 592 Lokal:119
e-mail: srdjan.cegar@pale.rs.ba

Opis poslova:
Sprovodi proceduru javnih nabavki prema Programu izgradnje i uređenja prostora na području opštine Pale u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama kao i podzakonskim aktima, učestvuje u izradi godišnjeg plana nabavki, učestvuje u postupku objavljivanja obavještenja i sprovodi postupak izvještavanja u skladu sa podzakonskim aktima, učestvuje u izradi tenderske dokumentacije i daje stručno mišljenje za njenu izradu, obavlja sve administrativne posloveza komisiju za javne nabavke, predlaže sastav komisija, podnosi izvještaj iz ove oblasti, i obavlja sve druge poslove po nalogu načelnika Odjeljenja.

Jadranaka Ćirić – Strručni saradnik za saobraćaj i komunalne poslove
Kancelarija broj: 22
Telefon: 226 – 592 Lokal:119
e-mail: jadranka.ciric@pale.rs.ba

Opis poslova:
Prikuplja i sređuje podatke u oblasti komunalnih poslova u cilju preduzimanja odgovarajućih mjera, priprema potrebnu dokumentaciju, te vrši kotrolu i verifikaciju faktura i prati realizaciju ugovora koji se tiču zajedničke komunalne potrošnje, zimskog održavanja ulica i puteva, održavanja i sanacija lokalnih makadamskih puteva, kao i tekuće održavanje javne rasvjete, obrađuje zahtjeve stranaka, obrađuje ugovore o odgođenom plaćanju naknada za građevinsko zemljište, obrađuje ugovore o zakupu stana, te vrši kontrolu zakonitog određivanja otkupne cijene stana, vrši obradu podataka za izdavanje ekološke dozvole od strane grada Istočno Sarajevo, vrši aktivnosti oko bezbjednosti saobraćaja i sarađuje sa agencijom za bezbjednost saobraćaja radi preduzimanja odgovarajućih mjera za postavljanje horizontalne i vertikalne signalizacije, učestvuje u izradi informacija iz ove oblasti i vrši i druge poslove po nalogu načelnika Odjeljenja.

Mirna Jugović – Samostalni stručni saradnik urbanističko- planske dokumentacije
Kancelarija broj: Zgrada br. 2
Telefon: 226 – 310 Lokal:119
e-mail: mirna.jugovic@pale.rs.ba

Opis poslova:
Vrši stručne poslove i rješava u upravnom postupku utvrđivanja lokacijskih uslova, utvrđuje urbanističko-arhitektonske uslove za izgradnju objekata, učestvuje u provođenju planske dokumentacije, učestvuje u pripremi novih urbanističko planskih akata i vrši i druge poslove po nalogu načelnika Odjeljenja.

Irena Šljuka – Samostalni stručni saradnik urbanističko- planske dokumentacije
Kancelarija broj: Zgrada br. 2
Telefon: 226 – 310 Lokal:119
e-mail: irena.sljuka@pale.rs.ba

Opis poslova:
Vrši stručne poslove i rješava u upravnom postupku utvrđivanja lokacijskih uslova, utvrđuje urbanističko-arhitektonske uslove za izgradnju objekata, učestvuje u provođenju planske dokumentacije, učestvuje u pripremi novih urbanističko planskih akata i vrši i druge poslove po nalogu načelnika Odjeljenja.

Dobrinka Arbinja – Stručni saradnik za urbanističko plansku dokumentaciju
Kancelarija broj: Zgrada br. 2
Telefon: 226 – 310 Lokal:119

Opis poslova:
Usklađuje urbanističko-arhitektonske uslove za izgradnju objekata sa planskom dokumentacijom, učestvuje u provođenju planske dokumentacije, učestvuje u pripremi novih urbanističko-planskih akata i vrši i druge poslove po nalogu načelnika Odjeljenja.

Janko Šešlija – Stručni saradnik za terenske uviđaje i iskolčenje objekata
Kancelarija broj: Zgrada br. 2
Telefon: 226 – 310 Lokal:119
email: janko.seslija@pale.rs.ba

Opis poslova:
Vrši iskolčenje objekata, sastavlja zapisnik o iskolčenju i vrši kontrolu izvedenih temelja, ostvaruje koordinaciju o razmjeni i korištenju stručnih podataka od geodetske uprave, vrši i druge poslove koje mu odredi načelnik odjeljenja.Andrea Bučevac – Samostalni stručni saradnik za građenje
Kancelarija broj: Zgrada br. 2
Telefon: 226 – 310 Lokal:119
email: andrea.bucevac@pale.rs.ba

Opis poslova:
Vrši poslove iz oblasti prostornog uređenja i građenja, sačinjava bazu podataka iz oblasti prostornog uređenja i građenja, vrši izradu informacija iz oblasti prostornog uređenja i građenja, prikuplja i sređuje dokumentaciju iz ovih oblasti, te vrši i druge poslove po nalogu načelnika odjeljenja.

ODSJEK KOMUNALNE POLICIJE

Srđan Šarac – Šef komunalne policije
Kancelarija broj: Zgrada br. 2
Telefon: 226 – 592 Lokal:204
email: srdjan.sarac@pale.rs.ba

Opis poslova:
Koordiniše radom komunalne policije, obavlja poslove komunalnog policajca, preduzima neophodne radnje za blagovremeno izvršenje zadataka komunalne policije kao i zakona i propisa iz oblasti komunalnih djelatnosti, uspostavlja saradnju sa ostalim inspekcijskim i drugim kontrolnim organima, vrši izradu informacija i izvještaja o radu komunalne policije, a za svoj rad i rad komunalne policije odgovara načelniku Odjeljenja.

Stanislav Koroman – Komunalna policija
Kancelarija broj: Zgrada br. 2
Telefon: 226 – 592 Lokal:204
email: stanislav.koroman@pale.rs.ba

Opis poslova:
Komunalna policija vrši poslove komunalno-inspekcijskog nadzora nadzor nad:
Održavanjem, uređenjem, upotrebom i zaštitom komunalnih objekata i uređaja, održavanjem i zaštitom javnih površina,održavanjem kulturnih, istorijskih i nacionalnih spomenika i spomen obilježja,postavljanjem naziva firmi,natpisa i reklama,održavanjem groblja i mezarja,održavanjem dvorišta, parking prostora, bašta, privremenih objekata, kao i drugih objekata i površina koje su od uticaja na izgled i uređenje grada i drugih naseljenih mjesta na području opštine,održavanjem i zaštitom korita obala rijeka i drugih vodenih površina na području opštine,održavanjem vanjskih ograda i rukohvata (mostovi,javna stepeništa i dr.),održavanjem čistoće na javnim površinama , odvozom kućnih otpadaka i drugog komunalnog otpada,kao i građevinskog i šuto materijala,postavljanjem i održavanjem posuda (kontejnera) i uličnih korpi za otpatke,održavanjem javnih deponija,te kontrolom odvoženja,uništavanja i prerade otpadaka,obilježavanjem ulica, trgova i zgrada,zauzimanjem javnih površina za prodaju roba i prodaju roba van prostora ili mjesta određenog za prodaju te vrste robe,načinom isticanja državnih i entitetskih zastava,održavanjem javne toplovodne mreže,održavanjem pijaca i pijačnih prostora (zelene, buvlje, i slične),održavanjem javnih saobraćajnih površina (pločnika, trgova, javnih saobraćajnica i dr.) kao i održavanjem javne rasvjete,vršenjem pogrebne djelatnosti,vršenjem održavanja i opremanja javnih površina, vršenjem održavanja sportskih objekata, kampova, kupališta i izletišta, vršenjem kontrole čistoće prevoznih sredstava u javnom gradskom i prigradskom saobraćaju, vršenjem uklanjanja starih i drugih predmeta sa opštine,održavanjem zgrada, održavanjem fasada i krovova,obilježavanjem mjesta gdje se vrše radovi na komunalnim uređajima (šahtovi, kanali, bunari i sl),pridržavanjem kućnog reda u zgradama vrše i druge poslove koje mu stavi u nadležnost načelnik policije i načelnik odjeljenja,i vodi evidenciju o izvršenim pregledima u skladu sa važećim uputstvom.

Ljiljana Šarac – Komunalna policija
Kancelarija broj: Zgrada br. 2
Telefon: 226 – 592 Lokal:204
email: ljiljana.sarac@pale.rs.ba

Opis poslova:
Komunalna policija vrši poslove komunalno-inspekcijskog nadzora nadzor nad:
Održavanjem, uređenjem, upotrebom i zaštitom komunalnih objekata i uređaja, održavanjem i zaštitom javnih površina,održavanjem kulturnih, istorijskih i nacionalnih spomenika i spomen obilježja,postavljanjem naziva firmi,natpisa i reklama,održavanjem groblja i mezarja,održavanjem dvorišta, parking prostora, bašta, privremenih objekata, kao i drugih objekata i površina koje su od uticaja na izgled i uređenje grada i drugih naseljenih mjesta na području opštine,održavanjem i zaštitom korita obala rijeka i drugih vodenih površina na području opštine,održavanjem vanjskih ograda i rukohvata (mostovi,javna stepeništa i dr.),održavanjem čistoće na javnim površinama , odvozom kućnih otpadaka i drugog komunalnog otpada,kao i građevinskog i šuto materijala,postavljanjem i održavanjem posuda (kontejnera) i uličnih korpi za otpatke,održavanjem javnih deponija,te kontrolom odvoženja,uništavanja i prerade otpadaka,obilježavanjem ulica, trgova i zgrada,zauzimanjem javnih površina za prodaju roba i prodaju roba van prostora ili mjesta određenog za prodaju te vrste robe,načinom isticanja državnih i entitetskih zastava,održavanjem javne toplovodne mreže,održavanjem pijaca i pijačnih prostora (zelene, buvlje, i slične),održavanjem javnih saobraćajnih površina (pločnika, trgova, javnih saobraćajnica i dr.) kao i održavanjem javne rasvjete,vršenjem pogrebne djelatnosti,vršenjem održavanja i opremanja javnih površina, vršenjem održavanja sportskih objekata, kampova, kupališta i izletišta, vršenjem kontrole čistoće prevoznih sredstava u javnom gradskom i prigradskom saobraćaju, vršenjem uklanjanja starih i drugih predmeta sa opštine,održavanjem zgrada, održavanjem fasada i krovova,obilježavanjem mjesta gdje se vrše radovi na komunalnim uređajima (šahtovi, kanali, bunari i sl),pridržavanjem kućnog reda u zgradama vrše i druge poslove koje mu stavi u nadležnost načelnik policije i načelnik odjeljenja,i vodi evidenciju o izvršenim pregledima u skladu sa važećim uputstvom.

Vlajko Antonić – Stručni saradnik na poslovima komunalne policije
Kancelarija broj: Zgrada br. 2
Telefon: 226 – 592 Lokal:204
email: vlajko.antonic@pale.rs.ba

Opis poslova:
Vrši administrativne i tehničke poslove za potrebe komunalne policije, stara se o obradi i pripremi podataka za rad komunalne policije, obavlja poslove prevoza komunalnih policajaca u službene svrhe i obavlja i druge poslove po nalogu načelnika komunalne policije.