Privreda i društvene djelatnosti

vedrana-hrsum

Vedrana Hršum – magistar ekonomskih nauka 
Načelnik Odjeljenja za privredu i društvene djelatnosti

Vedrana Hršum rođena je 29.12.1984. godine u Sarajevu, opština Centar. Osnovnu i srednju Ekonomsku školu završila је u Istočnom Sarajevu. Diplomirala je na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Istočnom Sarajevu čime je stekla zvanje diplomiranog ekonomiste. Godine 2012. na istom fakultetu uspješno je odbranila magistarsku tezu pod nazivom “Uticaj internih kontrolnih funkcija na pouzdanost finansijskih izvještaja u lokalnoj samoupravi” i time stekla naučni stepen magistra ekonomskih nauka. U Opštinskoj upravi opštine Pale počela je da radi od mjeseca novembra 2010. godine u okviru Odjeljenja za privredu i društvene djelatnosti, kao samostalni stručni saradnik za izradu programa i projekata, a zatim prelazi u Odjeljenje za finansije i rad nastavlja na poslovima samostalnog stručnog saradnika za knjigovodstvo i evidenciju osnovnih sredstava. Na tim poslovima zadržala se do kraja mjeseca novembra 2014. godine kada je imenovana za v.d. načelnika Odjeljenja za privredu i društvene djelatnosti. Dana 27.02.2015. godine, na sjednici Skupštine opštine Pale  imenovana je za načelnika Odjeljenja za privredu i društvene djelatnosti, na mandat saziva SO-e Pale.
Kancelarija broj: 24
Telefon: 226 – 592 Lokal:123
email: privreda@pale.rs.ba, vedrana.hrsum@pale.rs.ba

Opis poslova:

Upravlja i rukovodi Odjeljenjem; prati i preduzima sve radnje za blagovremeno izvršavanje zakona i podzakonskih akata iz nadležnosti odjeljenja; prati rad svih javnih preduzeća i ustanova čiji je osnivač opština, kao i svih ostalih privrednih subjekata na području opštine; vrši izradu informacija i izvještaja o radu odjeljenja; učestvuje u radu Skupštine opštine kada se raspravlja o pitanjima iz nadležnosti ovog odjeljenja; organizuje i koordinira rad u okviru odjeljenja; koordinira u radu sa drugim odjeljenjima Uprave; odgovara za zakonitosto, pravilno i blagovremeno izvršavanje poslova i zadataka koji su u nadležnosti Odjeljenja i obavlja najsloženije poslove iz djelokruga Odjeljenja, a za svoj rad i rad Odjeljenja odgovoran je Načelniku Opštine.


ZAPOSLENI U ODJELJENJU ZA PRIVREDU I DRUŠTVENE DJELATNOSTI

Bogdanka Cicović – Stručni savjetnik za privredu i društvene djelatnosti
Kancelarija broj: Zgrada opštine (zgrada 2)
Telefon: 226 – 592 Lokal:101

email: bogdanka.cicovic@pale.rs.ba

Opis poslova:

Obavlja poslove uspostavljanja i održavanja saradnje sa svim privrednim subjektima na nivou opštine, kao i svim institucijama na nivou opštine, grada, RS i BiH, prati programe finansijske pomoći EU i drugih asocijacija i inicira aplikacije na njih, prati evropske programe pomoći, učestvuje u izradi projekata, apliciranju i praćenju realizacije istih, učestvuje u izradi podzakonskih akata iz oblasti privredi i društvenih djelatnosti, učestvuje u aktivnostima u vezi sa strateškim planiranjem i razvojnom politikom, daje prijedloge za programe razvoja, učestvuje u pripremi i izradi programa, prati provođenje i realizaciju tih programa, ostvaruje saradnju sa drugim odjeljenjima i nadležnim službama, te obavlja i druge poslove po nalogu načelnika Odjeljenja.

Rajka Planojević – Samostalni stručni saradnik studijsko-analitičkih poslova iz oblasti privrede

Kancelarija broj: 28
Telefon: 226 – 592 Lokal:111

email: rajka.planojevic@pale.rs.ba

Opis poslova:

Vodi upravni postupak u oblasti preduzetništva; prikuplja i obrađuje podatke od raznih institucija za izradu informacija iz svog djelokruga za potrebe načelnika i Skupštine opštine; priprema podatke i učestvuje u izradi planova privrednog razvoja i drugih akata društvenog planiranja; vrši izradu programa za podsticaj razvoja; obavlja analitičko-planske poslove; učestvuje u provođenju statističkih istraživanja za potrebe načelnika i Skupštine opštine, kao i organa uprave grada ili Republike; izrađuje i učestvuje u izradi normativnih akata i informativno-analitičkih materijala iz svog djelokruga; izrađuje informacije iz oblasti preduzetništva; obavlja i druge poslove po nalogu načelnika Odjeljenja.

Svjetlana Lopatić – Samostalni stručni saradnik za poslove poljoprivrede i privatnog preduzetništva

Kancelarija broj: 28
Telefon: 226 – 592 Lokal:111

email: svjetlana.lopatic@pale.rs.ba

Opis poslova:

Vodi upravni postupak prilikom izdavanja poljoprivredne saglasnosti do donošenja (potpisivanja) rješenja, kao i upravni postupak do donošenja rješenja iz oblasti zanatstva, trgovine, ugostiteljstva, turizma i saobraćaja, rješenja za privremene i stalne obustave rada samostalnih radnji i djelatnosti iz oblasti privatnog preduzetništva, rješenja za promjene predmeta poslovanja, sjedišta radnje, kao i sve druge promjene nastale u toku poslovanja; prikuplja i obrađuje podatke za izradu baze podataka iz oblasti poljoprivrede i vrši izradu informacija iz oblasti poljoprivrede; sarađuje sa resornim ministarstvima, nadležnim institucijama i organizacijama u cilju prikupljanja podataka i informacija od značaja za razvoj poljoprivrede i preduzetništva; priprema programe obuke poljoprivrednih proizvođača; vrši statističku procjenu zasijanih poljoprivrednih površina i prinosa; izrađuje potrebne izvještaje za potrebe resornog ministarstva i statistike; obavlja i druge poslove po nalogu načelnika Odjeljenja.

Jokica Majušević – Viši stručni saradnik privatnog preduzetništva

Kancelarija broj: 28
Telefon: 226 – 592 Lokal:111

email: jokica.majusevic@pale.rs.ba

Opis poslova:

Prati zakonske propise i druge akte iz oblasti privatnog preduzetništva: zanatstva, trgovine, ugostiteljstva i turizma, saobraćaja i drugih oblasti, sarađuje sa preduzetnicima i pruža informacije i objašnjenja u vezi procedure registracije preduzetničke djelatnosti, odnosno osnivanja poslovnih subjekata, tj. poslovi „Biznis-info pulta“, učestvuje u aktivnostima na obezbjeđenju uslova za razvoj i unapređenje turizma, ugostiteljstva, zanatstva, trgovine i drugih preduzetničkih djelatnosti, učestvuje u izradi akata kojima se reguluše radno vrijeme i drugi uslovi rada i poslovanja u oblasti ugostiteljstva, zanatstva i trgovine, izrada analiza, informacija i izvještaja iz oblasti preduzetništva, sarađuje sa preduzetnicima i resornim ministarstvima, nadležnim institucijama i organizacijama od značaja za razvoj privatnog preduzetništva, vodi službene evidencije ( registar preduzetnika, registar izdatih odobrenja po vrstama djelatnosti, registar izdatih odobrenja za pravna lica u oblasti trgovine i ugostiteljstva, registar putničkih agencija), izdaje uvjerenja i potvrde o činjenicama o kojima se vodi službena evidencija, formira pojedinačne zbirke dokumenata za preduzetnike i ulaže rješenja o nastalim promjenama u toku poslovanja, vrši ovjeru poslovnih knjiga, knjiga utisaka i knjiga gostiju; obavlja i druge poslove po nalogu načelnika Odjeljenja.

Dejana Čolić – Samostalni stručni saradnik studijsko-analitičkih poslova iz oblasti obrazovanja i vaspitanja, nauke i kulture, informisanja, zdravstva i socijalne zaštite

Kancelarija broj:23
Telefon: 226 – 592 Lokal:121

email: dejana.colic@pale.rs.ba

Opis poslova:

Prati zakonske propise i druge akte iz oblasti predškolskog, osnovnog i srednjeg obrazovanja, iz oblasti informisanja, nauke i kulture, zdravstvene zaštite stanovništva, određuje i prikuplja podatke od značaja za izradu i ažuriranje podataka iz ove oblasti, prati socijalne potrebe građana i u skladu sa tim priprema opštinske programe razvoja socijalne zaštite socijalno ugroženog stanovništva; prati i pomaže rad humanitarnih organizacija i građana u obavljanju humanitarnih djelatnosti; vrši izradu informacija i izvještaja iz ovih oblasti; izdaje uvjerenja za smještaj učenika i studenata u domove; učestvuje u pripremi i realizaciji konkursne procedure za dodjelu stipendija; obavlja i druge poslove po nalogu načelnika Odjeljenja.

Milomir Lučić – Samostalni stručni saradnik studijsko analitičkih poslova iz oblasti sporta i fizičke kulture, omladinskih i drugih nevladinih organizacija

Kancelarija broj: 23
Telefon: 226 – 592 Lokal:121

email: milomir.lucic@pale.rs.ba

Opis poslova:

Prati zakonske propise i druge akte iz ovih oblasti; prati rad svih sportskih klubova, omladinskih nevladinih organizacija i pomaže im u radu; prikuplja podatke i izrađuje informacije i izvještaje iz ovih oblasti; daje inicijative za unapređenje rada iz svog djelokruga; učestvuje u organizovanju manifestacija, sportskih takmičenja i drugih priredbi; vrši i druge poslove po nalogu načelnika Odjeljenja.

Sandra Petrović – Stručni saradnik za radne knjižice 

Kancelarija broj: 28
Telefon: 226 – 592 Lokal:111

email: sandra.petrovic@pale.rs.ba

Opis poslova:

Izdaje radne knjižice u skladu sa zakonom i Uputstvom o radnoj knjižici; vodi propisane registre i evidencije; vrši naknadne upise u radnu knjižicu- promjene prezimena, upis stručne spreme, produženje važnosti, izdavanje duplikata, zaključivanje radnih knjižica; vrši i druge poslove po nalogu načelnika Odjeljenja.