Osnovna škola

osnovna_skola_pale

Osnovna škola ,,Pale,, Pale

Sadašnja zgrada OŠ Pale izgrađena je 1962. god. sa 17 jednakih i velikih prostorija namijenjenih za nastavu, sa kabinetom za hemiju i fiziku, za likovno vaspitanje i radionicom za opštetehničko obrazovanje. Škola je raspolagala fiskulturnom salom sa svlačionicama i kupatilom, zatim Bibliotekom i prostorom za potrebe školske kuhinje.

Te školske godine nastava je organizovana u 22 odjeljenja sa ukupno 867 učenika i 36 nastavnika.

Godine 1963. četvororazredne osnovne škole u Podvitezu, Ljubogošti i Jasiku se pridružuju OŠ “Pale” i postaju njene područne škole, a škola dobiva ime “Dan mladosti”.
Godine 1966. na području opštine Pale postojala je vrlo razvijena školska mreža sa 18 osnovnih škola, koje su imale ukupno 112 odjeljenja i 3100 učenika. U to vrijeme na području naše opštine rade četiri osmorazredne škole, i to na Palama,u Prači, Podgrabu i Mokrom.

Već školske 1970/71. god. Škola je imala 18 odjeljenja viših razreda, a samo 15 učionica.

Školske 1979/80. godine područje centralne OŠ “Dan mladosti” na Palama prošireno je pridruživanjem škole iz Mokrog i područnih odjeljenja u Kadinom selu i Bjelogorcima, a 1980/81. došlo je do novog proširenja školskog područja sa područnim četvororazrednim školama iz Stajne i Bogovića. U to vrijeme nastava je organizovana u centralnoj školi na Palama i područnoj školi u Mokrom za svih osam razreda, a četvororazredna u područnim školama u Podvitezu, Jasiku, Bjelogorcima, Kadinom Selu, Stajni. God1981/82. u školskim objektima na Palama i u Mokrom instalisano je centralno grijanje. U centralnoj školi “Dan mladosti” na Palama u školsku 1981/82. god. upisana su 952 učenika dok su 1986/87. god. upisana 1043 učenika uz istovremeno smanjivanje broja učenika u područnim školama.

God. 1992. centralna OŠ mijenja naziv u OŠ “Pale” Pale i organizuje se kao centralna osmorazredna škola sa sedam područnih škola (Podvitez, Podgrab, Ljubogošta, Bulozi, Dovliči, Jasik i Jahorina).
U školsku 2003/04. god. upisano je ukupno 1912 učenika od čega 1713 u centralnoj školi na Palama i 199 u područnim školama. Na školskom području OŠ “Pale” nastava je organizovana u 32 odjeljenja predmetne i 43 odjeljenja razredne nastave. Škola ukupno zapošljava 127 radnika, a od čega 95 nastavnika razredne i predmetne nastave i 32 vannastavna radnika.
Danas školsko područje Osnovne škole “Pale” obuhvata zonu gradskog centra i područje zapadno od Univerzitetske ulice sa sljedećim naseljima – Željeznička stanica, Kalovita brda, Briježđa, Rakovac, Ljubogošta, Trčine, Trnjice, Donji i Gornji Pribanj, Dragulje, Kočevik i ostala pripadajuća naselja prema Mokrom i granici sa Istočnim Starim Gradom.
U sastavu škole nema područnih škola niti isturenih odjeljenja, a nastavu pohađa 847 učenika koji su raspoređeni u 35 odjeljenja. Nastava je organizovana u dvije smjene, i to prva od 7:30, a druga od 12:45.

KONTAKT:
Osnovna škola “Pale”
Milana Simovića 25, 71420 Pale
os194@paleol.net
tel/faks: 057  223 025

osnovna_skola_srbija_pale

Osnovna škola ,,Srbija,, Pale

Odlukom Vlade RS od 03.09.2009. godine, objavljene 17.09.2009. u “Službenom glasniku RS” br.82/09 osnovana je OŠ “Srbija”.Školsko područje koje pripada ovoj školi obuhvata naselja Zlatokos, Koran, Obilićevo, Briježđa, Podkoran, dio Pala – stara čaršija, Dušanovo, Gornje Pale, Jelašje, Kremenita brda, Jahorinski potok, Velike šume, Krivače i Novakovo brdo.

Izdvajanjem iz OŠ “Pale” ovoj školi su pripale područne škole u Podgrabu i Podvitezu tako da se nastava izvodi u centralnoj školi u 22 odjeljenja, područnoj školi “Podgrab” sa 9 odjeljenja i područnoj školi “Podvitez” sa 1 odjeljenjem.
Nastava je organizovana u dvije smjene. Prva smjena počinje sa radom u 7:30 i pohađaju je učenici predmetne nastave, a druga smjena u 12:45 i pohađaju je učenici razredne nastave.

Za učenike prvog razreda nastava počinje u 9:00 i 12:00 časova jer u školi postoji jedna specijalizovana učionica za izvođenje nastave prvog razreda.

Kontakt:
Adresa:
Dobrovoljnih davalaca krvi bb
71420 Pale

tel: 057/222-200
tel/faks:057/225-170

Osnovna škola ,,Mokro,, Mokro

Prva osnovna škola u Mokrom otvorena je 1907. godine, iako postoje podaci u Ljetopisu parohije Mokro koji navode da je ova škola osnovana 1895. godine u mjestu Pustopolju i zvala se Srpska narodna osnovna škola. Godine 1919. je smještena u parohijski dom, gdje je ostala do 1936. godine, kada se preseljava u Sokolski dom gdje ostaje sve do kraja 1944. godine.Sadašnja zgrada OŠ je izgrađena 1969. godine.
Danas se nastava izvodi u centralnoj  devetorazrednoj školi  u Mokrom  i petorazrednim područnim  školama u Kadinom selu, Brezovicama, Hreši i Vučijoj Luci.
Nastavni  proces organizovan je  u dvije smjene  u centralnoj školi. U područnim školama nastava se  održava u jednoj smjeni.
Pored  redovne nastave  u školi već  godinama rade  mnoge sekcije: dramsko-recitatorska u nižim i višim   razredima, ritmička sekcija u nižim razredima, likovna sekcija u višim i nižim  razredima, literalna,  košarkaška, odbojkaška, saobraćajna sekcija, hor kao i sekcija  ljubitelja ruskog jezika.
Od vannastavnih  sadržaja ističe se rad  folklorne sekcije iz koje je nastao KUD”Romanijska vrela” koji broji preko 150 članova, uglavnom učenika osnovne škole. KUD “Romanijska vrela” redovno odlazi na folklorne smotre i priredbe u zemlji i inostranstvu.
U procesu  razredne i  predmetne nastave   angažovano je  29  nastavnika,  sa punim ili nepunim radnim  vremenom.
Škola ima  3 stručna   saradnika: pedagoga,  defektologa  i bibliotekara. Uprava škole  sastoji se od direktora, sekretara i računovođe, a od tehničkog osoblja škola raspolaže  sa 11 radnika.
Ukupno,  Osnovna škola „Mokro“  zapošljava  46 radnika.
Škola ima  sve  objekte  koji su potrebni  za normalno  izvođenje  kvalitetne nastave.
Takođe, i centralna  i područne škole su renovirane i   djelimično  rekonstruisane, uvedeno je  centralno grijanje  i  stvoreni potrebni uslovi  za normalno odvijanje  obrazovno- vaspitnog procesa.

Od  školske  2007/2008.godine u upotrebi je savremeno  izgrađena fiskulturna dvorana,  potpuno  opremljena za kvalitetno  izvođenje  nastave  fizičkog vaspitanja.Ova dvorana je postala i mjesto okupljanja sportista i sportskih događaja u regiji.

Kontakt:
OŠ “Mokro”, Mokro bb, 71428
Telefon u školi: 057/235-030, tel/faks. 057/235-031
E-mail adresa: os185@paleol.net

Attachment