O B A V J E Š T E Nj E

U skladu sa članom 62. Zakona o zaduživanju, dugu i garancijama Republike Srpske („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj:71/12 i 52/14) na 5. redovnoj sjednici Skupštine Opštine Pale koja će se održati dana 31.maja 2017. godine razmatraće se Odluka o davanju saglasnosti za izdavanje garancije Opštine Pale za kratkoročno kreditno zaduženje Javnog preduzeća „Komunalno“ A.D. Pale.

NAČELNIK OPŠTINE
Boško Jugović