Kабинет начелника

bosko-jugovic

Бошко Југовић – Начелник општине Пале

Рођен је 1964. године у Палама.
Основну школу завршио је у Мокром, а Гимназију у Палама. Дипломирао је 1987. године на Електротехничком факултету у Сарајеву, стекавши звање дипломираног инжењера електротехнике.
До рата је радио у „Енергоинвесту“ и као предавач у Средњошколском центру „Јарослав Черни“ у Сарајеву. У току Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске био је припадник Војске Републике Српске, а радио је и као професор у Средњошколском центру на Сокоцу.
Након рата бива запослен у предузећу „Претис“ у Мокром. Од 1998. године ради у ЗП „Електродистрибуција“ а. д. Пале, обављајући послове и задатке извршног директора за област техничких послова. У стручним круговима важи за успјешног привредника и менаџера.
На локалним изборима 2016. године изабран је за начелника Општине Пале.
Члан је Општинског одбора Савеза независних социјалдемократа Пале.
Стално настањен у Мокром, општина Пале. Ожењен и отац троје ђеце.

Kанцеларија број: 30
Телефон: 223 – 459, 226 – 592 Локал:125, фаx: 223 – 061,
email: opstinapale@pale.rs.ba

Игор Иконић – шеф кабинета начелника општине Пале

Опис послова: Стара се о условима за законито и благовремено извршавање обавеза и задатака Начелника, учествује у организацији састанака, обавља административне послове за Начелника општине, одговара на захтјеве странака, учествује у изради закључака, одлука, информација и др., обавља протоколарне и друге послове које му повјери Начелник општине. За свој рад одговара Начелнику општине.

Kанцеларија број: 30
Телефон: 057/223 – 459, фаx: 057/223 – 061, локал: 105;
e-mail: igor.ikonic@pale.rs.ba

Вера Ћаћић – самостални стручни сарадник за административно-техничке и стручне послове у кабинету начелника општине Пале

Опис послова: самостални стручни сарадник за административно-техничке и стручне послове начелника општине обавља административно-техничке и стручне послове за потребе начелника општине, Kабинета начелника, утврђује вријеме и распоред за пријем странака код начелника, стара се о несметаном раду начелника, врши административно-техничку обраду аката, учествује у састављању и изради аката из надлежности Kабинета, води електронско канцеларијско пословање Kабинета и прати кретање запримљених аката, стара се о употреби и чувању печата начелника, врши пријем и разврставање поште начелника, врши интерну отпрему поште из надлежности Kабинета, води архиву аката које доноси начелник општине, прима телефонске позиве и благовремено обавјештава начелника о истим, води евиденцију о заказаним сатанцима за начелника, води евиденцију званичних посјета, води рачуна о исправности техничких уређаја са којима рукуј,  стара се о уредној набавци потрошног материјала за потребе Kабинета, обавља и друге административне и стручне послове по налогу начелника и шефа Kабинета. За свој рад одговара начелнику и шефу Kабинета начелника општине.

Kанцеларија број: 30
Телефон: 057/223 – 459, фаx: 057/223 – 061, локал 105;
e-mail: opstinapale@pale.rs.ba

Срђан Шекара – савјетник начелника општине Пале

Опис послова: Врши координацију и надзор у обављању стручних, савјетодавних, организационих и техничких послова кабинета начелника општине и општинске управе и стара се о њиховом законитом и благовременом извршавању. Обавља и друге послове које му повјери Начелник општине. За свој рад одговара Начелнику општине и шефу Kабинета.

Kанцеларија број: 30
Телефон: 057/223 – 459, фаx: 057/223 – 061, локал: 110;

Мирко Деспић – савјетник начелника општине Пале

Опис послова: Врши координацију и надзор у обављању стручних, савјетодавних, организационих и техничких послова кабинета начелника општине и општинске управе и стара се о њиховом законитом и благовременом извршавању. Обавља и друге послове које му повјери Начелник општине. За свој рад одговара Начелнику општине и шефу Kабинета.

Kанцеларија број: 30
Телефон: 057/223 – 459, фаx: 057/223 – 061, локал: 110;
e-mail: mirko.despic@pale.rs.ba

Ђорђе Черемиџић – возач начелника општине Пале

Опис послова: Обавља послове превоза начелника општине и лица по налогу начелника, води бригу о исправности, одржавању и правилном кориштењу службеног возила, води евиденцију о утрошку горива и мазива, о редовном сервису, о регистрацији возила и пређеним километрима, одговара за безбједну вожњу и поштовање саобраћајних прописа, стара се о путним налозима, обавља и друга задужења по налогу начелника и шефа Kабинета. За свој рад одговара начелнику и шефу Kабинета.

СТРУЧНА СЛУЖБА

Ненад Пандуревић – стручни савјетник – координатор у кабинету начелника

Опис послова: Врши координацију и надзор у обављању стручних, савјетодавних, организационих и техничких послова кабинета начелника општине и општинске управе и стара се о њиховом законитом и благовременом извршавању, организује радне састанке у кабинету начелника и координира рад у вођењу и изради записника и закључака, стара се о благовременој примјени и извршавању одлука и других аката скупштине, обавља и друге послове неопходне за ефикасно и рационално обављање послова Управе и кабинета начелника општине.

Kанцеларија број: 18
Телефон: 057/223 – 459, локал: 108;

Славко Kујунџић – стручни савјетник за локални економски развој, екологију и туризам

Опис послова: Врши координацију на прикупљању, обрађивању и креирању базе података из области локалног, економског развоја, туризма и заштите животне средине. Израђује приједлог мјера и активности на унапређивању локалног, економског развоја, туризма и заштите животне средине на простору општине, ради информације и пројекте из области локалног, економског развоја туризма и екологије и кандидује их према домаћим и страним организацијама, институцијама и фондовима, учествује у изради и реализацији стратегије развоја општине, других пројеката, стратешких планова и програма од интереса за развој општине, реализује програм изградње и уређења простора на подручју општине – област Локалног еколошког акционог плана (ЛЕАП-а) и обавља све друге послове по налогу Начелника општине.

Kанцеларија број: 18
Телефон: 057/223 – 459, локал: 108;
e-mail: slavkokujundzic@hotmail.com

Биљана Божовић – стручни савјетник за правне послове и пружање правне помоћи грађанима

Опис послова: Обавља најсложеније нормативно-правне послове за које је потребно посебно стручно знање, пружа стручну и савјетодавну помоћ у тумачењу и примјени закона и других прописа, сарађује са Правобранилаштвом Републике Српске и припрема изјашњења Општине по тужбама физичких и правних лица, сарађује са Нотаром ради обраде уговора и других аката у правним стварима која захтјевају нотарску обраду, прикупља потребну документацију за судске спорове у којима општину заступа Правобранилаштво РС, води извршни и парнични поступак ради наплате потраживања општине, заступа општину у парничном поступку у којем није надлежно Правобранилаштво РС, пружа правну и стручну помоћ грађанима, обавља и друге стручне послове по налогу Начелника општине.

Kанцеларија број: 18
Телефон: 057/223 – 459, локал: 108;
e-mail: biljanabozovic14@yahoo.com

Јеленка Томић – стручни савјетник за финансије

Опис послова: Пружа стручну помоћ и даје мишљење на акте упућене Начелнику општине из области економских и финансијских послова, даје стручно мишљење при провођењу процедура планирања и извршења буџета, прати прописе и припрема Правилник о интерној контроли, врши израду интерног плана као и израду свих других интерних аката, учествује у оцјењивању – процјени усаглашености интерних аката са успостављеним политикама, процедурама, законима и подзаконским актима, учествује у давању смјерница за економичнију и ефикаснију употребу средстава, сарађује са Министарством финансија и Јавном службом за ревизију јавног сектора Републике Српске, те обавља и друге послове од значаја за унапређење економског развоја општине, као и остале послове по налогу Начелника општине.

Kанцеларија број: 20
Телефон: 057/223 – 459, локал: 109;

Дубравка Боровчанин – стручни савјетник за информисање и односе са јавношћу

Опис послова: Обавља послове који се односе на извјештавање јавности о раду Начелника општине, ЦО-е, и Управе, припрема саопштења за јавност, организује конференције за штампу, припрема одговоре и информације на питање новинара, припрема и доставља начелнику изводе из штампе који се тичу питања из надлежности општинских органа, припрема садржаје и одговоре за Wеб-страницу општине, обезбјеђује јавни приступ информацијама, обезбјеђује језичку, правописну и граматичку исправност прописа, аката и других материјала које донесе Начелник и обавља друге послове по налогу Начелника.

Kанцеларија број: 20
Телефон: 057/227-110;
e-mail: dubravka.borovcanin@gmail.com