ODLUKA O DAVANjU SAGLASNOSTI ZA IZDAVANjE GARANCIJA OPŠTINE PALE ZA KREDITNO ZADUŽENjE JAVNOG PREDUZEĆA „KOMUNALNO“ A.D. PALE

 
PRIJEDLOG
 
 
Na osnovu člana 30. i 68. Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj: 101/04, 42/05 i 118/05), člana 61, 62. i 66. Zakona o zaduživanju, dugu i garancijama Republike Srpske („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj: 71/12), člana 50. Zakona o budžetskom sistemu („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj: 121/12) i člana 36. Statuta Opštine Pale („Službene novine grada Istočno Sarajevo“, broj: 16/14), Skupština opštine Pale, na sjednici održanoj __________. 2015. godine donijela je
 
O D L U K U
O DAVANjU SAGLASNOSTI ZA IZDAVANjE GARANCIJA OPŠTINE PALE ZA KREDITNO ZADUŽENjE 
JAVNOG PREDUZEĆA „KOMUNALNO“ A.D. PALE
 
Član 1.
 
Daje se saglasnost za izdavanje garancije Opštine Pale za kreditno zaduženje Javnog preduzeća „Komunalno“ a.d. Pale kod najpovoljnije komercijalne banke za finansiranje prenesenih obaveza u iznosu od 250.000,00 KM. 
 
Član 2.
 
Opština Pale, kao davalac garancije, garantuje pravovremeno plaćanje svih dospjelih iznosa koji su plativi prema ugovoru zaključenom sa bankom iz člana 1. ove Odluke.
 
Član 3.
 
Opština Pale daje garanciju za kreditno zaduženje Javnog preduzeća „Komunalno“ a.d. Pale, pod sledećim uslovima:
namjena i vrsta zaduženja: finansiranje prenesenih obaveza (obaveze za uplatu PDV-a, obaveze za poreze i doprinose i dijela obaveza prema dobavljačima), dugoročno,
iznos glavnice zaduženja: 250.000,00 KM,
kamatna stopa: 6,60 % +6-mjesečni EURIBOR,
naknada za obradu kreditnog zahtjeva: do 2.500 KM, jednokratno,
rok otplate kredita: šest (6) godina,
način otplate kredita: u jednakim mjesečnim anuitetima,
način osiguranja otplate kredita: mjenice korisnika kredita i garancija Opštine Pale.
 
Član 4.
 
Ovlašćuje se načelnik Opštine Pale da, u skladu sa odredbama Zakona o zaduživanju, dugu i garancijama Republike Srpske pribavi saglasnost Ministarstva finansija Republike Srpske za izdavanje garancije za kreditno zaduženje Javnog preduzeća „Komunalno“ a.d. Pale.
 
Član 5.
 
Dužnik i korisnik kredita je Javno preduzeće „Komunalno“ a.d. Pale. 
U slučaju dospjelog, a neplaćenog iznosa od strane korisnika kredita prema banci iz člana 1. ove Odluke, Opština Pale će izvršiti plaćanje svih dospjelih i neplaćenih iznosa iz budžeta opštine Pale.
 
Član 6.
 
Ukupna izloženost Opštine Pale po izdatim garancijama iznosi:
 
a) izdate garancije:
 
– Garancija broj: 01-022/56. od 30.11.2006. godine, sa rokom važenja 2012-2024. godine (12 godina) po osnovu Supsidijarnog finansijskog sporazuma između Vlade Republike Srpske i ODJKP „Vodovod i kanalizacija“ a.d. Pale u iznosu od SDRS (specijalna prava 172.666,67) što na dan 03.12.2015. godine iznosi: 433.530,96 KM.
 
Garancija broj: 01-022/60. od 15.12.2006. godine, sa rokom važenja 01.01.2012.-31.12.2022. godine (10 godina) po projektu Austrijske Vlade i Austrijske kontrol banke i JP „Komunalno“ a.d. Pale, za kupovinu vozila autosmećar (16MAN TGM 18.280, 4×2, BB+MUT Rotopers 205/15) u iznosu 328.816,00 KM po stopi od 3,26 % što na dan 30.12.2022. godine iznosi 385.762,80 KM.
 
Garancija broj: 01-022/61. od 29.07.2013. godine, sa rokom važenja 2013.-2019. godine (6 godina) po osnovu kreditnog zaduženja kod NLB Razvojne banke a.d. Banja Luka, po osnovu refinansiranja postojećeg duga i investicionog ulaganja u toplovodnu mrežu Komunalnog preduzeća „Gradske toplane“ a.d. Pale, u iznosu od 300.000,00 KM po kamatnoj stopi 6,50 % što na dan 07.08.2019. godine iznosi ukupno: 363.094,53 KM.
 
-Garancija broj: 01-022/32. od 05.07.2015. godine, sa rokom važenja 2015-2024.godine po osnovu kreditnog zaduženja kod NLB Razvojne banke a.d. Banja Luka, po osnovu finansiranja kapitalne investicije (ugradnja kotla jačine 2MWh i izgradnja toplovodne mreže za priključenja kompleksa fakulteta, hrama i okolnih stambeno-poslovnih objekata) Komunalnog preduzeća „Gradske toplane“ a.d. Pale, u iznosu od 400.000,00 KM po kamatnoj stopi 5,15 % što na dan 21.06.2024. godine iznosi ukupno: 506.054,63 KM.
 
b) potencijalno zaduženje po izdatim garancijama:
– kredit Javnog preduzeća „Komunalno“ a.d. Pale a.d. Pale u iznosu od 250.000,00 KM po kamatnoj stopi iz člana 3. ove Odluke, za finasiranje prenesenih obaveza, takođe iz člana 3. ove Odluke.
 
Ukupna izloženost Opštine Pale po garancijama (a+b) iznosi: 1.712.346,96 KM.
 
Član 7.
 
Ukupan redovni prihod Opštine Pale za 2014. godinu iznosi:
poreski i neporeski prihodi bez grantova, transfera i prihoda obračunskog karaktera iznose: 7.582.680,00 KM. 
 
Procenat zaduženosti po osnovu garancija, zajedno sa ovom garancijom iznosi: 22,58 % (1.712.346,96 /7.582.680,00).
 
Član 8.
 
Sastavni dio ove odluke je Odluka Nadzornog odbora Javnog preduzeća „Komunalno“ a.d. Pale o davanju saglasnosti za kreditno zaduženje, broj: 361/15, usvojene na sjednici održanoj dana: 04.12.2015. godine .
 
Član 9.
 
Ovlašćuje se načelnik Opštine da u svrhu obezbjeđenja garancije za kreditno zaduženje potpiše jemstvo osnivača – Opštine Pale.
 
Član 10.
 
Za realizaciju ove odluke zadužuje se načelnik opštine i Odjeljenje za finansije.
 
Član 11.
 
Nadzor nad servisiranjem pomenutog zaduženja kvartalno će vršiti Odjeljenje za finansije.
 
Član 12.
 
Odluka stupa na snagu danom donošenja i objaviće se u „Službenim novinama grada Istočno Sarajevo“.
 
 
Broj: 01-022/ PREDSJEDNIK
Skupštine opštine Pale
Pale, 2015. godine Predrag Vučićević
 
OBRAZLOŽENjE
 
Javno preduzeće „Komunalno“ a.d. Pale podnijelo je zahtjev Opštini Pale za izdavanje garancije za kreditno zaduženje kod najpovoljnije komercijalne banke za finansiranje prenesenih obaveza (obaveze za uplatu PDV-a, obaveze za poreze i doprinose i dijela obaveza prema dobavljačima), uz uslove kredita koji su precizirani članom 3. ove Odluke.
 
Ukupna izloženost Opštine Pale po izdatim garancijama, zajedno sa predloženom garancijom iznosi 22,58 %.
 
Imajući u vidu činjenicu da se u konkretnom slučaju radi o finansiranju prenesenih obaveza u smislu člana 68. Zakona o zaduživanju, dugu i garancijama Republike Srpske („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj: 71/12), kao i činjenicu da ukupna izloženost Opštine Pale po izdatim garancijama nije veća od 30 % redovnih prihoda ostvarenih u 2014. godini, u smislu člana 61, stav 1. ovog zakona, to su se stekli uslovi za izdavanje garancije u skladu sa članom 62. navedenog zakona, a koja je neophodan uslov za odobravanje kredita kod najpovoljnije komercijalne banke.
 
Zbog svega navedenog, odbornicima Skupštine opštine Pale predlaže se donošenje Odluke o davanju saglasnosti za izdavanje garancija za kreditno zaduženje Javnog preduzeća „Komunalno“ a.d. Pale.