Prodaja zemljišta Broj: 02-475/177

 

Broj: 02-475/177

Pale, 09.11.2012. godine

 

Na osnovu  člana 15. Zakona o građevinskom zemljištu RS (“Sl. glasnik RS”, br. 112/06), Odluke  o uslovima  i načinu prodaje  neizgrađenog  građevinskog zemljišta u državnoj svojini, broj: 01-022/65 od 29.10.2012. godine,broj: 01-022/56 od 16.07.2010.godine i člana 6. Pravilnika  o postupku  javnog nadmetanja  za prodaju građevinskog zemljišta  u državnoj svojini (“Sl. glasnik Republike Srpske”, br. 14/07) načelnik opštine Pale, raspisuje

 

O G L A S

 

o prodaji  neizgrađenog građevinskog zemljišta u državnoj svojini

1. Opština Pale, prodaje neizgrađeno građevinsko zemljište u državnoj svojini, i to:

1.1.      Regulacioni plan  „Pale-Centar“

– građevinska parcela  broj 108 –   k.č.broj 618/247  k.o.Pale /z.k.stanje/, odnosno  k.č.br.1837/9  k.o.Pale Grad / kat. stanje/ u površini od  85 m2.

1.2.      Lokalitet naselje Obilićevo u Palama

–   k.č.broj 2569/17  k.o.Pale /z.k.stanje/, odnosno  k.č.br.2063/385  k.o.Pale Grad/ kat. stanje/ u površini od 6706 m2,

–   k.č.broj 2143/37  k.o.Pale /z.k.stanje/, odnosno  k.č.br.2732/1  k.o.Pale Grad /kat.stanje/ u površini od  558 m2.

1.3.      Lokalitet naselje Karađorđevo u Mokrom

–  k.č.broj 330/34  upisana u p.l.broj 44 k.o.Mokro /z.k. i kat.stanje/  u površini od 850 m2.

1.4.      Lokalitet Podvitez

– k.č.broj 1903/3 iz.z.k.ul.broj 425  k.o.Pale /z.k. i kat. stanje/ u površini od 520 m2,

– k.č.broj 1903/14 iz.z.k.ul.broj 939  k.o.Pale /z.k. i kat. stanje/ u površini od 180 m2.

1.5.      Lokalitet Rogoušići

– k.č.broj 3066/95 iz p.l.broj 1939  k.o.Mokro /z.k. i kat. stanje/ u površini od 1131 m2,

– k.č.broj 3066/96 iz p.l.broj 1939  k.o.Mokro /z.k. i kat. stanje/ u površini od 614 m2.

1.6.      Regulacioni plan dijela posebnog područja „Jahorina“ katastarska opština Pale

– građevinska parcela označena kao k.č.broj 2926/2041 u površini od 84 m2,

-gađevinska parcela označena kao k.č.broj 2926/2042 u površini od 84 m2.

2. Prodaja označenog građevinskog  zemljišta,  izvršiće se  putem javnog nadmetanja- licitacije, koja će se održati 29.11.2012. godine, u zgradi Opštine Pale, sala Skupštine  opštine, sa početkom  u 11,00 časova.

3. Početna prodajna  cijena  neizgrađenog  građevinskog  zemljišta  utvrđuje se  prema stambeno-poslovnim zonama  koje su određene  Odlukom o građevinskom  zemljištu, i to:

– za  neizgrađeno gradsko građevinsko zemljište iz  tačke 1.1. ovog oglasa, a  koje se nalazi u  drugoj stambeno-poslovnoj  zoni građevinskog zemljišta u iznosu od 80,00 KM po 1 m2 zemljišta,

– za  neizgrađeno gradsko građevinsko zemljište iz  tačke 1.2. ovog oglasa, a  koje se nalazi u  petoj stambeno-poslovnoj  zoni građevinskog zemljišta u iznosu od 8,00 KM po 1 m2 zemljišta,

– za  neizgrađeno gradsko građevinsko zemljište iz  tačka 1.3. ovog oglasa, a  koje se nalazi u  šestoj stambeno-poslovnoj  zoni građevinskog zemljišta u iznosu od  6,00 KM po 1 m2 zemljišta,

– za  neizgrađeno gradsko građevinsko zemljište iz tačke 1.4. i 1.5. ovog oglasa, a  koje se nalazi obuhvatu ostalog  građevinskog zemljišta u iznosu od 3,00 KM po 1 m2 zemljišt,

-za neizgrađeno gradsko građevinsko zemljište iz  tačke 1.6. ovog oglasa, a  koje se nalazi u prvoj stambeno-poslovnoj  zoni građevinskog zemljišta u iznosu od 150,00 KM po 1 m2 zemljišta.

4. Na zemljištu iz tačke 1.1.,1.2.,1.3.,1.4.,1.5., ovog oglasa moguća je izgradnja stambeno-poslovnih i poslovnih objekata prema urbanističko-tehničkim uslovima  kojim će se bliže utvrditi gabariti , spratnost objekata i prostorna organizacija u skladu sa važećim  planskim aktom,a na zemljištu iz tačke 1.6. moguća je izgradnja vikend objekata,gabarita 8,00×8,00 m i spratnosti Cy+P+Pk,korisne površine do 120 m2.

Prije izrade lokacijskih uslova  investitori su dužni dostaviti idejno rješenje objekata koji su predmet izgradnje.

Investitori su dužni platiti naknadu za pogodnosti /jednokratnu rentu/ i naknadu troškova uređenja prema korisnoj površini objekata i pripadnosti stambeno-poslovnim zonama, a koja će biti utvrđena  u postupku izdavanja   lokacijskih uslova i odobrenja za građenje.

5.  Za učešće u postupku licitacije učesnik je dužan uplatiti  jednokratni iznos  kaucije i to:

za učešće na licitaciji  za zemljište označeno kao k.č.broj 2569/17 k.o.Pale  iz  tačke 1.2. al.1. kaucija iznosi  5.400,00 KM , za zemljište iz tačke 1.6.kaucija iznosi 1.300,00 KM, a za ostale  građevinske parcele koje su predmet ove  odluke kaucija iznosi 1.000,00 KM.

Učesnici koji uplate kauciju u iznosu od 1.000,00 KM mogu učestvovati na licitaciji za sve  građevinske parcele izuzev  za  zemljište iz tačke 1.6. i za zemljište označeno kao k.č.br.2569/17 k.o.Pale.

Utvrđeni iznos kaucije  se uplaćuje na žiro račun opštine Pale broj: 562-012-00000033-02 s naznakom „kaucija za licitaciju“.

6. Zainteresovana lica mogu izvršiti  razgledanje zemljišta  te izvršiti  uvid u  potrebnu  dokumentaciju, u vremenu od 11 do 14 časova u opštini Pale, soba broj  21  i dobiti  potrebne  informacije na telefon: 057/ 223- 272.

7. Kupovnu cijenu  zemljišta,  učesnik licitacije  sa kojim će se  zaključiti  kupoprodajni ugovor, dužan je  uplatiti  u roku od  15 dana  nakon zaključenog  postupka licitacije, a  predaja zemljišta  u posjed,  izvršiće se  u roku od  sedam dana  od dana uplate  kupoprodajne cijene.

8. Rok za  podnošenje prijava  za učešće  u licitaciji je   do 28.11.2012. godine.

 

N A Č E L N I K 
Slobodan Savić