Мјесне заједнице

На подручју општине Пале ђелује седам мјесних заједница:
•    МЗ Пале, МЗ Kоран и МЗ Јасик – Стручни сарадник за МЗ: Слађана Радовић (тел: 223548)
•    МЗ Мокро и МЗ Брезовице – Стручни сарадник за МЗ: Жељко Парађина (тел: 238-814)
•    МЗ Подграб и МЗ Прача – Стручни сарадник за МЗ: (тел: 248-141)

Закон о локалној самоуправи регулише могућност оснивања мјесних заједница у општини, и то:
•    за дио насељеног мјеста;
•    за једно насељено мјесто;
•    за више насељених мјеста, што је у пракси најчешћи случај:

Организовање мјесних заједница
У складу са Статутом општине Пале начин образовања, послови, организација и начин финансирања мјесних заједница детаљније се уређују посебном одлуком.
У досадашњој пракси формирања мјесних заједница у РС, иницијативу за формирање нове МЗ односно промјену постојећих могу покренути:
•    збор грађана МЗ;
•    најмање десет посто бирача са подручја за које се предлаже промјена;
•    савјет МЗ;
•    начелник Општине.
Иницијатива за одвајање дијела МЗ у посебну МЗ упућује се савјету постојеће МЗ, а уколико се он о томе негативно одреди, дужан је у року од 30 дана организовати референдум о том питању.
Органи мјесне заједнице
Закон о локалној самоуправи као орган мјесне заједнице предвиђа Савјет мјесне заједнице, који може да броји највише девет чланова. Начин избора и опозива чланова савјета утврђује се статутом мјесне заједнице.

Права и обавезе мјесних заједница
Грађани у мјесним заједницама могу задовољити заједничке потребе и интересе путем:
•    покретања иницијативе за доношење и измјену прописа и општих аката из надлежности општине;
•    покретања иницијативе за изградњу, одржавање и кориштење локалних путева и других комуналних објеката и начина обезбјеђивања финансијских средстава за ту намјену;
•    покретање иницијативе за комунално уређење насеља, одржавање чистоће улица, уређење и одржавање зелених површина;
•    заштите и унапређења животне средине;
•    покретања иницијативе за издвајање, спајање и припајање насељених мјеста из састава општине;
•    одржавања и кориштења пословног простора датог на употребу мјесној заједници;
•    задовољавања потреба и интереса у области цивилне заштите, односно заштите од елементарних и других непогода;
•    организовања хуманитарних акција за кориснике социјалне помоћи и друге социјалне категорије грађана;
•    реализовања заједничких потреба у области културе, физичке културе, организовања културних манифестација и спортских такмичења;
•    расписивања и спровођења референдума.
Статутом и другим актима мјесне заједнице може се предвиђети задовољавање и других потреба од непосредног интереса за грађана.