Финансије

Новка Вујичић – дипломирани економиста
Начелник Ођељења за финансије
Kанцеларија број: 28
Телефон: 226 – 592 Локал:127
e-mail: finansije.pale@gmail.com

Опис послова:

Управља и руководи Ођељењем, организује рад у ођељењу, и одговоран је за законито, благовремено и економично извршење послова ођељења, усклађује рад ођељења са ођељењима и организационим јединицама у Управи, усклађује рад ођељења са надлежним државним органима, организацијама и институцијама, у оквиру овлашћења, учествује у изради нацрта и приједлога буџета Града, врши контролу намјенског кориштења буџетских средстава код свих корисника буџета општине, учествује у изради планова и извјештаја о раду Ођељења, контролише рад шефа Одсјека, и радника у Ођељењу, одговоран је за припрему и обраду материјала који се предлажу Скупштини општине, одговоран је за извршење одлука и закључака Скупштине општине који се односе на Ођељење, одговоран је за благовремено извјештавање Начелника општине, одговоран је за исправност и одржавање средстава за рад, одговоран је за законитост рада Ођељења, и за прикупљање и намјенско, трошење буџетских средстава из надлежности ођељења, даје годишњу оцјену рада запослених у Одјељењу, у складу са Правилником, учествује у потребним активностима везаним за континуирано образовање и усавршавање у свим областима везаним за ђелокруг рада Ођељења, обавља и друге послове по налогу Начелника општине.

ОДСЈЕK ЗА БУЏЕТ

Јелена Лопатић – Самостални стручни сарадник за буџет
Kанцеларија број: 22
Телефон: 226 – 592 Локал:127
e-mail: finansije.pale@gmail.com

Опис послова:

Спровођење процеса припреме и израде буџета у складу са буџетским календаром, давање инструкција и упутстава буџетским корисницима за израду буџетских захтјева, припрема и израда нацрта/приједлога плана буџета за наредну фискалну годину, укључујући одлуке о буџету и одлуке о извршењу буџета, организовање јавних расправа и разматрање примједби/приједлога буџетских корисника, анализа и прађење извршења буџета по носиоцима и корисницима средстава, покретање иницијативе за израду ребаланса буџета и израда нацрта и приједлога ребаланса буџета, укључујући потребна акта, давање препорука буџетским корисницима за израду приједлога кварталних финансијских планова, израда и развој кварталних планова буџетских корисника, праћење извршења расхода буџета по потрошачким јединицама Управе и буџетским корисницима, израда приједлога рјешења о реалокацији планираних средстава између буџетских корисника/потрошачких јединица, врши формалну и суштинску контролу финансијске документације која се осноси на набавку основних средстава општинске управе, рјешавање рекламације банака и пореских обвезника у вези са наплатом прихода општине, перманентно анализирање наплате јавних прихода, у сарадњи са другим организационим дијеловима Управе и предлагање рјешења за наплату истих, врши претраживање у свим овлаштењима трезорског пословања, извјештавање начелника Ођељења о захтјевима буџетских корисника, сарадња са другим ођељењима и одсјецима у Управи и размјена података из ђелокруга рада Одсјека, евиденција о кредитном задужењу општине, прибављање потребних сагласности за задуживање и израда извјештаја о задужењу за надлежне органе и институције, планирање средстава за отплату дуга по кредитним задужењима, отварање и затварање рачуна општинске управе, израда извјештаја за Скупштину општине, начелника ођељења, Министарство финансија, и по потреби, за друге кориснике у писаној форми, учествује у потребним активностима везаним за континуирано образовање и стручно усавршавање у области финансија, рачуноводства и трезорског пословања за запослене у Одсјеку, спровођење мјера заштите на раду и заштите од пожара и мјера у вези са кориштењем и чувањем имовине у Одсјеку, обавља и друге послове по налогу начелника Ођељења.

Дејан Драгаш – Самостални стручни сарадник за рачуноводствене послове
Kанцеларија број: 22
Телефон: 226 – 592 Локал:127
e-mail: finansije.pale@gmail.com

Опис послова:

Праћење извршења расхода буџета по потрошачким јединицама Управи; усаглашавање података и информација о њиховој буџетској потрошњи; учешће у анализи и приједлозима за исправке потраживања по основу локалних прихода; усаглашавање потраживања и обавеза са повјериоцима и добављачима; формална и суштинска контрола благајничке документације; развијање и примјена рачуноводствене методологије у складу са захтјевима међународних рачуноводствених стандарда и рачуноводственим прописима; унапређење система управљања квалитетом (ИСО стандарди), из ђелокруга рада Одсјека; сарадња са Одсјеком за буџет и извјештавање у циљу давања података и информација неопходних у процесу буџетирања; издавање потврда и увјерења из ђелокруга рада Одсјека; претраживање у свим овлаштењима трезорског пословања; израда извјештаја за Начелника општине, Скупштину општине, начелника ођељења, Министарство финансија, и по потреби, за друге кориснике у писаној форми; учествује у потребним активностима везаним за континуирано образовање и стручно усавршавање у области финансија, рачуноводства и трезорског пословања за запослене у Одсјеку; спровођење мјера заштите на раду и заштите од пожара и мјера у вези са кориштењем и чувањем имовине у Одсјеку; обавља сва плаћања за Управу и буџетске кориснике,у систему трезорског плаћања формира, модификује и реализује серије плаћања за потрошачке јединице Управе и буџетске кориснике, врши претраживања и саставља извјештаје из домена свог АП овлаштења трезорског пословања, учествује у уносу података у помоћну књигу – модулу поравнања ( унос података са банковних извода о извршеном плаћању и врши њихово усклађивање у помоћној књизи); обавља и друге послове по налогу начелника Ођељења.

Драгана Савић – Виши стручни сарадник за вођење главне књиге и помоћних књига у трезорском систему пословања за Оперативну јединицу И (Општинска управа)
Kанцеларија број: 28
Телефон: 226 – 592 Локал:127
e-mail: finansije.pale@gmail.com

Опис послова:

Вођење главне књиге трезора и помоћних књига (модула) за Оперативну јединицу И (Управу), која осигурава евиденцију свих трансакција и пословних активности, односно буџетских средстава и издатака, стања и промјена имовине, обавеза и извора власништва у складу са прописаним контним планом и на нивоу прописаних класификација (фондовска, организациона, економска и функционална); вођење помоћних књига трезора – модула, које представљају начине хронолошког, системског и књиговодственог евидентирања докумената, евидентирање у помоћне књиге подразумјева евидентирање у модул набавке, модул обавеза; контролисање и уношење података из трезорских образаца број 1 – захтјев за набавку за помоћну књигу модул набавке Оперативну јединицу И у систему трезора; контролисање и уношење података из трезорског обрасца 2 – група рачуна , који се користе за унос података о обавезама; контролисање и уношење података из трезорских образаца број 3 – група налога за књижење и обрасца број 5 – лична примања; контролисање и уношење података из трезорског обрасца 4 – добављач, банка у систем трезора општине; уношење податка у помоћну књигу – модулу поравњања (унос података са банковних извода о извршеним плаћањима и врши њихово усклађивање у помоћној књизи); претраживање и састављање извјештаја из домена свог овлаштења трезорског пословања; књижење прихода и расхода издвојених рачуна који нису у трезорском систему; усаглашавање књиговодствене евиденције трезора са помоћном евиденцијом; усаглашавање потраживања и обавеза; ради на пословима благајне и усклађивању жиро рачуна и благајнеправљење корективних налога и усаглашавање са промјенама у контном плану; сортирање и чување документације у складу са прописима; по потреби ради према генералном овлаштењу за рад у трезорском систему; пружање информатичке подршке у организовању и спровођењу активности везани за рад локалног трезора; учествовање у изради свих процедура везаних за трезорско пословање и праћење њиховог извршења; унапређење система управљања квалитетом (ИСО стандарди), из ђелокруга рада Одсјека; учествовање у изради информација за потребе Скупштине општине, Начелника општине и друге кориснике, по потреби; учествовање у активностима везаним за континуирано образовање и стручно усавршавање у области финансија, рачуноводства и трезорског пословања за запослене у Одсјеку; спровођење мјера заштите на раду и заштите од пожара и мјера у вези са кориштењем и чувањем имовине у Одсјеку; обавља и друге послове по налогу шефа Одсјека и начелника Ођељења за финансије.

Горица Јашаревић – Самостални стручни сарадник за рачуноводство, евиденцију и потрошњу јавних добара, основних средстава, ситног инвентара

Kанцеларија број: 12
Телефон: 226 – 592 Локал:129
e-mail: finansije.pale@gmail.com

Опис послова:

Израда и анализа прегледа потраживања Општине, старање о благовременој наплати ових потраживања и преузимање неопходних мјера у случају отежане наплате и усаглашавање са подацима из помоћне књиге; прикупљање и систематизовање података о уговорима и реализованим кредитима и гаранцијама; врши формалну и суштинску контролу финансијске документације; попуњавање трезорских образаца; вођење евиденције о јавним добрима, основни,м средствима и ситном алату и инвентару, према захтјевима важећих прописа и стандарда; давање упутстава и смјерница за попис имовине,координациј активности пописа; унапређење система управљања квалитетом (ИСО стандарди), из ђелокруга рада Одсјека; сарадња са одсјецима и извјештавање у циљу давања података и информација неопходних у процесу буџетирања; сарадња са другим ођељењима и одсјецима у Управи и размјена података из ђелокруга рада Одсјека; издавање потврда и увјерења из ђелокруга рада Одсјека; израда извјештаја за Начелника општине, Скупштину општине, начелника ођељења, Министарство финансија, и по потреби, за друге кориснике у писаној форми; учествује у потребним активностима везаним за континуирано образовање и стручно усавршавање у области финансија, рачуноводства и трезорског пословања за запослене у Одсјеку; анализира и води евиденцију за утрошак горива, анализира и води евиденцију за утрошак робе у чајној кухињи; одлаже документацију одвојено по потрошачким јединицама и чува документацију у складу са прописима; на основу вјеродостојних књиговодствених исправа попуњава трезорски образац у три примјерка и доставља референту за пријем трезорских образаца; обавља и друге послове по налогу начелника Ођељења.

Слађана Kлачар – Стручни сарадник за вођење главне књиге и помоћних књига у трезорском систему пословања за Оперативну јединицу ИИ (Остали корисници буџета општине Пале)
Kанцеларија број: 12
Телефон: 226 – 592 Локал:129
e-mail: finansije.pale@gmail.com

Опис послова:

Вођење главне књиге трезора и помоћних књига (модула) за Оперативну јединицу ИИ (Остали корисници буџета општине) која осигурава евиденцију свих трансакција и пословних активности, односно буџетских средстава и издатака, стања и промјена имовине, обавеза и извора власништва у складу са прописаним контним планом и на нивоу прописаних класификација (фондовска, организациона, економска и функционална); вођење помоћних књига трезора – модула, које представљају начине хронолошког, системског и књиговодственог евидентирања докумената, евидентирање у помоћне књиге подразумјева евидентирање у модул набавке, модул обавеза, модул поравнања и модул потраживања; контролисање и унос података из трезорских образаца број 1 – захтјев за набавку за помоћну књигу модул набавке Оперативну јединицу ИИ у систему трезора; уноси податке о купцима и потраживањима од купаца у систему трезора; контрулисање и унос података из трезорског обрасца 2 – група рачуна, који се користе за унос података о обавезама; контрулисање и унос података из трезорских образаца број 3 – група налога за књижење и обрасца број 5 – лична примања у систем трезора; контролисање и унос података из трезорског обрасца 4 – добављач, банка у систем трезора општине; претраживање и састављање извјештаја из домена свог овлаштења АП трезорског пословања; усаглашавање књиговодствене евиденције трезора са евиденцијом корисника буџета; ради на усаглашавању евиденције о потраживањима и обавезама са евиденцијом корисника буџета; прављење корективних налога и усаглашавање са промјенама у контном плану; сортирање и чување документације у складу са прописима; пружа информатичку подршку у организовању и спровођењу активности везани за рад локалног трезора; учествовање у изради свих процедура везаних за трезорско пословање и праћење њиховог извршења; учествовање у изради нових и допуни постојећих интерних контролних поступака и процедура у Одсјеку и праћење њихове имплементације; унапређење система управљања квалитетом (ИСО стандарди), из ђелокруга рада Одсјека; припремање потврда и увјерења из ђелокруга рада Одсјека; учествовање у активностима везаним за континуирано образовање и стручно усавршавање у области финансија, рачуноводства и трезорског пословања за запослене у Одсјеку; обавља и друге послове по налогу шефа Одсјека за трезор и начелника.

ОЂЕЉЕЊА ЗА ФИНАНСИЈЕ

Рада Јокић – Виши стручни срадник за обрачун плата
Kанцеларија број: 12
Телефон: 226 – 592 Локал:129
e-mail: finansije.pale@gmail.com

Опис послова:

Kомплетира документацију за обрачун плата запослених у Управи; обрачунава бруто плате и друга примања запослених; обрачунава бруто накнаде одборницима и члановима комисија; обрачунава бруто накнаде лицима ангажованим по уговорима; води евиденцију о кредитном задужењу запослених, прикупља, комплетира документацију и исту доставља надлежним институцијама за рефундацију плата запослених, комплетира и доставља документацију Заводу за запошљавање РС за рефудацију плата приправника, ажурира и доставља статистичке податке Заводу за статистику РС, врши попуњавање трезорских образаца, врши усаглашавање података из свог ђелокруга рада са подацима одсјека за трезор, врши израду образаца и достављање података Пореској управи, води евиденције о пореским пријавама и сарађује са Пореском управом, учествује у усаглашавању стања (обавеза или потраживања) за порезе и доприносе са Пореском управом; води књигу улазних фактура, врши свакодневно праћење реализације плаћањаи евиденцију плаћања у KУФ-у и обавња све друге послове по налогу начелника ођељења.