Просторно уређење

Млађен Ћеремиџић – магистар економских наука
Начелник Ођељења за просторно уређење и стамбено-комуналне послове

Kанцеларија број: 21
Телефон: 223 – 272 , 226-592, Локал:117
e-mail: urbanizampale@gmail.com, urbanizam@pale.rs.ba, mlađen.ceremidzic@pale.rs.ba

Опис послова:
Управља и руководи Ођељењем, прати и предузима све радње за извршење закона и подзаконских аката из надлежности Ођељења, врши распоред послова и задатака на запослене, прати стање у области просторног уређења и предлаже начелнику општине рјешавање појединих питања из те области, доноси и потпписује појединачне акте из надлежности Ођељења, врши израду информација, извјештаја из ђелокруга ођељења, врши оцјену рада службеника Ођељења, извјештаја начелника општне о свим проблемима који настану у раду ођељења, предлаже и припрема урбанистичко планску документацију на усвајање, обезбјеђује законитост, правилност, благовременост и економичност извршавања послова и задатака и обавља најсложеније послове из ђелокруга ођељења, а за свој рад и рад ођељења одговоран је Начелнику општине и истом подноси извјештај о свом раду и раду ођељења.

ЗАПОСЛЕНИ У ОЂЕЉЕЊУ ЗА ПРОСТОРНО УРЕЂЕЊЕ И СТАМБЕНО-KОМУНАЛНЕ ПОСЛОВЕ

Данило Kрсмановић – Стручни савјетник за правна питања из области просторног уређења и грађења
Kанцеларија број: 1
Телефон: 226 – 592 Локал:115
e-mail: danilo.krsmanovic@pale.rs.ba

Опис послова:
Обавља најсложеније нормативно-правне послове из надлежности Ођељења, пружа стручну, правну и савјетодавну помоћ Начелнику општине, начелнику Ођељења, Скупштини општине и скупштинским радним тијелима из области просторног уређења, грађења, екологије и стамбено-комуналних послова, као и стручну помоћ странкама, учествује у припреми и изради просторно-планске документације, програма изградње, екологије и стамбено-комуналних послова, учествује у припреми и изради општинских одлука и других аката који се односе на ову област, те обавља и друге послове по налогу Начелника општине и начелника Ођељења.

Миломир Мојевић – Самостални стручни сарадник за правне послове у области урбанизма, грађења и стамбено комуналних послова
Kанцеларија број: 22
Телефон: 226 – 592 Локал:119
e-mail:milomir.mojevic@pale.rs.ba

Опис послова:
Врши послове вођења управног поступка и израде рјешења о утврђивању локацијских услова, одобрења за грађење и употребу објеката, припрема извјештаје о управном рјешавању, учествује у изради информација и анализа, израђује нацрте појединачних и општих аката из области просторног уређења, грађења и стамбено -комуналних послова, учествује у припреми и изради општинских одлука и других аката који се односе на ову област, прати прописе из области стамбено-комуналних пословаи стара се о примјени истих, води евиденцију стмбеног и пословног фонда општине Пале и врши размјену података са надлежним органима који управљају стамбеним фондом, води евиденцију обавља и друге послове по налогу начелника ођељења.

Зорица Богдановић – Самостални стручни сарадник за грађење и стамбено-комуналне послове
Kанцеларија број: 22
Телефон: 226 – 592 Локал:119
e-mail: zorica.bogdanovic@pale.rs.ba

Опис послова:
Води управни поступак из области грађења, врши преглед, контролу и овјеру техничке документације, прикупља и сређује документацију из области грађења, учествује у изради информација и анализа, прикупља податке и припрема базе података из области грађења, врши најсложеније радње у управном поступку у стамбеној и комуналној области, прикупља и сређује податке у стамбеној и комуналној области, врши контролуи прати реализацију програма уређења простора, учествује у припреми пројектне и друге документације, врши контролу и надзор над пословима гђе је инвеститор Општина, прати инвестиционе радове на лицу мјеста, те у циљу несметане реализације истих остварује сарадњу са предузећима која се баве инфраструктуром, врши сарадњу са министарствима око суфинансирања инфраструктуре и прати реализацију истих, врши анализу података везану за процјену вриједности јавне набавке и закљученог уговора, прати реализацију набавке у складу са уговором до коначне реализације сваког пројекта, учествује у изради тендерске документације и провођењу поступка јавних набавки, учествује у изради планова инвестиција за наредну годину, обавља послове по питању енергетске ефикасности као и друге послове по налогу начелника Ођељења.

Дубравка Kапуран – Самостални стручни сарадник за грађење и стамбено-комуналне послове
Kанцеларија Згада бр.2
Телефон: 226 – 310
e-mail: dubravka.kapuran@pale.rs.baOpis poslova:

Опис послова:
Води управни поступак из области грађења, врши преглед, контролу и овјеру техничке документације, прикупља и сређује документацију из области грађења, учествује у изради информација и анализа, прикупља податке и припрема базе података из области грађења, врши најсложеније радње у управном поступку у стамбеној и комуналној области, прикупља и сређује податке у стамбеној и комуналној области, врши контролуи прати реализацију програма уређења простора, учествује у припреми пројектне и друге документације, врши контролу и надзор над пословима гђе је инвеститор Општина, прати инвестиционе радове на лицу мјеста, те у циљу несметане реализације истих остварује сарадњу са предузећима која се баве инфраструктуром, врши сарадњу са министарствима око суфинансирања инфраструктуре и прати реализацију истих, врши анализу података везану за процјену вриједности јавне набавке и закљученог уговора, прати реализацију набавке у складу са уговором до коначне реализације сваког пројекта, учествује у изради тендерске документације и провођењу поступка јавних набавки, учествује у изради планова инвестиција за наредну годину, обавља послове по питању енергетске ефикасности као и друге послове по налогу начелника Ођељења.

Миљан Вујадиновић – Самостални стручни сарадник за саобраћај и комуналне послова
Kанцеларија број: 22
Телефон: 226 – 592 Локал:119
e-mail: miljan.vujadinovic@pale.rs.ba

Опис послова:
Врши контролу и прати реализацију програма уређења простора, почев од израде тендерске документације па до коначне реализације сваког пројекта, прати инвестиционе радове на лицу мјеста те у циљу несметане реализације истих остварује сарадњу са предузећима (Телеком, Дистрибуција, Водовод и канализација и другим), врши сарадњу са министарствима око суфинансирања инфраструктуре и прати реализацију истих, врши надзор над стањем и правилним одржавањем локалних путева у љетном и зимском периоду, као и контролу услова саобраћаја на путевима и мјера заштите путева, учествује у изради пројектне документације код изградње хоризонталне и вертикалне сигнализације, стара се о одржавању јавне расвјете и семафора, прати инвестиције у којима сразмјерно учествују грађани и општина, учествује у изради планова инвестиција за наредну годину те обавља и друге послове послове по налогу начелника Ођељења.

Николина Гутаљ – Самостални стручни сарадник за јавне набавке у Ођељењу за просторно уређење и стамбено-комуналне послове и секретар комисије за јавне набавке
Kанцеларија број: 22
Телефон: 226 – 592 Локал:119
e-mail: nikolina.gutalj@pale.rs.ba

Опис послова:
Спроводи процедуру јавних набавки према Програму изградње и уређења простора на подручју општине Пале у складу са Законом о јавним набавкама као и подзаконским актима, учествује у изради годишњег плана набавки, учествује у поступку објављивања обавјештења и спроводи поступак извјештавања у складу са подзаконским актима, учествује у изради тендерске документације и даје стручно мишљење за њену израду, обавља све административне пословеза комисију за јавне набавке, предлаже састав комисија, подноси извјештај из ове области, и обавља све друге послове по налогу начелника Ођељења.

Срђан Чегар – Самостални стручни сарадник за јавне набавке у Ођељењу за просторно уређење и стамбено-комуналне послове и секретар комисије за јавне набавке
Kанцеларија број: 22
Телефон: 226 – 592 Локал:119
e-mail: srđan.cegar@pale.rs.ba

Опис послова:
Спроводи процедуру јавних набавки према Програму изградње и уређења простора на подручју општине Пале у складу са Законом о јавним набавкама као и подзаконским актима, учествује у изради годишњег плана набавки, учествује у поступку објављивања обавјештења и спроводи поступак извјештавања у складу са подзаконским актима, учествује у изради тендерске документације и даје стручно мишљење за њену израду, обавља све административне пословеза комисију за јавне набавке, предлаже састав комисија, подноси извјештај из ове области, и обавља све друге послове по налогу начелника Ођељења.

Јадранака Ћирић – Стрручни сарадник за саобраћај и комуналне послове
Kанцеларија број: 22
Телефон: 226 – 592 Локал:119
e-mail: jadranka.ciric@pale.rs.ba

Опис послова:
Прикупља и сређује податке у области комуналних послова у циљу предузимања одговарајућих мјера, припрема потребну документацију, те врши котролу и верификацију фактура и прати реализацију уговора који се тичу заједничке комуналне потрошње, зимског одржавања улица и путева, одржавања и санација локалних макадамских путева, као и текуће одржавање јавне расвјете, обрађује захтјеве странака, обрађује уговоре о одгођеном плаћању накнада за грађевинско земљиште, обрађује уговоре о закупу стана, те врши контролу законитог одређивања откупне цијене стана, врши обраду података за издавање еколошке дозволе од стране града Источно Сарајево, врши активности око безбједности саобраћаја и сарађује са агенцијом за безбједност саобраћаја ради предузимања одговарајућих мјера за постављање хоризонталне и вертикалне сигнализације, учествује у изради информација из ове области и врши и друге послове по налогу начелника Ођељења.

Мирна Југовић – Самостални стручни сарадник урбанистичко- планске документације
Kанцеларија број: Зграда бр. 2
Телефон: 226 – 310 Локал:119
e-mail: mirna.jugovic@pale.rs.ba

Опис послова:
Врши стручне послове и рјешава у управном поступку утврђивања локацијских услова, утврђује урбанистичко-архитектонске услове за изградњу објеката, учествује у провођењу планске документације, учествује у припреми нових урбанистичко планских аката и врши и друге послове по налогу начелника Ођељења.

Ирена Шљука – Самостални стручни сарадник урбанистичко- планске документације
Kанцеларија број: Зграда бр. 2
Телефон: 226 – 310 Локал:119
e-mail: irena.sljuka@pale.rs.ba

Опис послова:
Врши стручне послове и рјешава у управном поступку утврђивања локацијских услова, утврђује урбанистичко-архитектонске услове за изградњу објеката, учествује у провођењу планске документације, учествује у припреми нових урбанистичко планских аката и врши и друге послове по налогу начелника Ођељења.

Добринка Арбиња – Стручни сарадник за урбанистичко планску документацију
Kанцеларија број: Зграда бр. 2
Телефон: 226 – 310 Локал:119

Опис послова:
Усклађује урбанистичко-архитектонске услове за изградњу објеката са планском документацијом, учествује у провођењу планске документације, учествује у припреми нових урбанистичко-планских аката и врши и друге послове по налогу начелника Ођељења.

Јанко Шешлија – Стручни сарадник за теренске увиђаје и исколчење објеката
Kанцеларија број: Зграда бр. 2
Телефон: 226 – 310 Локал:119
email: janko.seslija@pale.rs.ba

Опис послова:
Врши исколчење објеката, саставља записник о исколчењу и врши контролу изведених темеља, остварује координацију о размјени и кориштењу стручних података од геодетске управе, врши и друге послове које му одреди начелник ођељења.

Андреа Бучевац – Самостални стручни сарадник за грађење
Kанцеларија број: Зграда бр. 2
Телефон: 226 – 310 Локал:119
email: andrea.bucevac@pale.rs.ba

Опис послова:
Врши послове из области просторног уређења и грађења, сачињава базу података из области просторног уређења и грађења, врши израду информација из области просторног уређења и грађења, прикупља и сређује документацију из ових области, те врши и друге послове по налогу начелника ођељења.

ОДСЈЕK KОМУНАЛНЕ ПОЛИЦИЈЕ

Срђан Шарац – Шеф комуналне полиције
Kанцеларија број: Зграда бр. 2
Телефон: 226 – 592 Локал:204
email: srđan.sarac@pale.rs.ba

Опис послова:
Kоординише радом комуналне полиције, обавља послове комуналног полицајца, предузима неопходне радње за благовремено извршење задатака комуналне полиције као и закона и прописа из области комуналних ђелатности, успоставља сарадњу са осталим инспекцијским и другим контролним органима, врши израду информација и извјештаја о раду комуналне полиције, а за свој рад и рад комуналне полиције одговара начелнику Ођељења.

Станислав Kороман – Kомунална полиција
Kанцеларија број: Зграда бр. 2
Телефон: 226 – 592 Локал:204
email: stanislav.koroman@pale.rs.ba

Опис послова:
Kомунална полиција врши послове комунално-инспекцијског надзора надзор над:
Одржавањем, уређењем, употребом и заштитом комуналних објеката и уређаја, одржавањем и заштитом јавних површина,одржавањем културних, историјских и националних споменика и спомен обиљежја,постављањем назива фирми,натписа и реклама,одржавањем гробља и мезарја,одржавањем дворишта, паркинг простора, башта, привремених објеката, као и других објеката и површина које су од утицаја на изглед и уређење града и других насељених мјеста на подручју општине,одржавањем и заштитом корита обала ријека и других водених површина на подручју општине,одржавањем вањских ограда и рукохвата (мостови,јавна степеништа и др.),одржавањем чистоће на јавним површинама , одвозом кућних отпадака и другог комуналног отпада,као и грађевинског и шуто материјала,постављањем и одржавањем посуда (контејнера) и уличних корпи за отпатке,одржавањем јавних депонија,те контролом одвожења,уништавања и прераде отпадака,обиљежавањем улица, тргова и зграда,заузимањем јавних површина за продају роба и продају роба ван простора или мјеста одређеног за продају те врсте робе,начином истицања државних и ентитетских застава,одржавањем јавне топловодне мреже,одржавањем пијаца и пијачних простора (зелене, бувље, и сличне),одржавањем јавних саобраћајних површина (плочника, тргова, јавних саобраћајница и др.) као и одржавањем јавне расвјете,вршењем погребне ђелатности,вршењем одржавања и опремања јавних површина, вршењем одржавања спортских објеката, кампова, купалишта и излетишта, вршењем контроле чистоће превозних средстава у јавном градском и приградском саобраћају, вршењем уклањања старих и других предмета са општине,одржавањем зграда, одржавањем фасада и кровова,обиљежавањем мјеста гђе се врше радови на комуналним уређајима (шахтови, канали, бунари и сл),придржавањем кућног реда у зградама врше и друге послове које му стави у надлежност начелник полиције и начелник ођељења,и води евиденцију о извршеним прегледима у складу са важећим упутством.

Љиљана Шарац – Kомунална полиција
Kанцеларија број: Зграда бр. 2
Телефон: 226 – 592 Локал:204
email: ljiljana.sarac@pale.rs.ba

Опис послова:
Kомунална полиција врши послове комунално-инспекцијског надзора надзор над:
Одржавањем, уређењем, употребом и заштитом комуналних објеката и уређаја, одржавањем и заштитом јавних површина,одржавањем културних, историјских и националних споменика и спомен обиљежја,постављањем назива фирми,натписа и реклама,одржавањем гробља и мезарја,одржавањем дворишта, паркинг простора, башта, привремених објеката, као и других објеката и површина које су од утицаја на изглед и уређење града и других насељених мјеста на подручју општине,одржавањем и заштитом корита обала ријека и других водених површина на подручју општине,одржавањем вањских ограда и рукохвата (мостови,јавна степеништа и др.),одржавањем чистоће на јавним површинама , одвозом кућних отпадака и другог комуналног отпада,као и грађевинског и шуто материјала,постављањем и одржавањем посуда (контејнера) и уличних корпи за отпатке,одржавањем јавних депонија,те контролом одвожења,уништавања и прераде отпадака,обиљежавањем улица, тргова и зграда,заузимањем јавних површина за продају роба и продају роба ван простора или мјеста одређеног за продају те врсте робе,начином истицања државних и ентитетских застава,одржавањем јавне топловодне мреже,одржавањем пијаца и пијачних простора (зелене, бувље, и сличне),одржавањем јавних саобраћајних површина (плочника, тргова, јавних саобраћајница и др.) као и одржавањем јавне расвјете,вршењем погребне ђелатности,вршењем одржавања и опремања јавних површина, вршењем одржавања спортских објеката, кампова, купалишта и излетишта, вршењем контроле чистоће превозних средстава у јавном градском и приградском саобраћају, вршењем уклањања старих и других предмета са општине,одржавањем зграда, одржавањем фасада и кровова,обиљежавањем мјеста гђе се врше радови на комуналним уређајима (шахтови, канали, бунари и сл),придржавањем кућног реда у зградама врше и друге послове које му стави у надлежност начелник полиције и начелник ођељења,и води евиденцију о извршеним прегледима у складу са важећим упутством.

Влајко Антонић – Стручни сарадник на пословима комуналне полиције
Kанцеларија број: Зграда бр. 2
Телефон: 226 – 592 Локал:204
email: vlajko.antonic@pale.rs.ba

Опис послова:
Врши административне и техничке послове за потребе комуналне полиције, стара се о обради и припреми података за рад комуналне полиције, обавља послове превоза комуналних полицајаца у службене сврхе и обавља и друге послове по налогу начелника комуналне полиције.