Привреда и друштвене дјелатности

vedrana-hrsum

Ведрана Хршум – магистар економских наука
Начелник Ођељења за привреду и друштвене ђелатности

Ведрана Хршум рођена је 29.12.1984. године у Сарајеву, општина Центар. Основну и средњу Економску школу завршила је у Источном Сарајеву. Дипломирала је на Економском факултету Универзитета у Источном Сарајеву чиме је стекла звање дипломираног економисте. Године 2012. на истом факултету успјешно је одбранила магистарску тезу под називом “Утицај интерних контролних функција на поузданост финансијских извјештаја у локалној самоуправи” и тиме стекла научни степен магистра економских наука. У Општинској управи општине Пале почела је да ради од мјесеца новембра 2010. године у оквиру Ођељења за привреду и друштвене ђелатности, као самостални стручни сарадник за израду програма и пројеката, а затим прелази у Ођељење за финансије и рад наставља на пословима самосталног стручног сарадника за књиговодство и евиденцију основних средстава. На тим пословима задржала се до краја мјесеца новембра 2014. године када је именована за в.д. начелника Ођељења за привреду и друштвене ђелатности. Дана 27.02.2015. године, на сједници Скупштине општине Пале  именована је за начелника Ођељења за привреду и друштвене ђелатности, на мандат сазива СО-е Пале.
Kанцеларија број: 24
Телефон: 226 – 592 Локал:123
email: privreda@pale.rs.ba, vedrana.hrsum@pale.rs.ba
Опис послова:

Управља и руководи Ођељењем; прати и предузима све радње за благовремено извршавање закона и подзаконских аката из надлежности ођељења; прати рад свих јавних предузећа и установа чији је оснивач општина, као и свих осталих привредних субјеката на подручју општине; врши израду информација и извјештаја о раду ођељења; учествује у раду Скупштине општине када се расправља о питањима из надлежности овог ођељења; организује и координира рад у оквиру ођељења; координира у раду са другим ођељењима Управе; одговара за законитосто, правилно и благовремено извршавање послова и задатака који су у надлежности Ођељења и обавља најсложеније послове из ђелокруга Ођељења, а за свој рад и рад Ођељења одговоран је Начелнику Општине.

ЗАПОСЛЕНИ У ОЂЕЉЕЊУ ЗА ПРИВРЕДУ И ДРУШТВЕНЕ ЂЕЛАТНОСТИ

Богданка Цицовић – Стручни савјетник за привреду и друштвене ђелатности
Kанцеларија број: Зграда општине (зграда 2)
Телефон: 226 – 592 Локал:101
email: bogdanka.cicovic@pale.rs.ba

Опис послова:

Обавља послове успостављања и одржавања сарадње са свим привредним субјектима на нивоу општине, као и свим институцијама на нивоу општине, града, РС и БиХ, прати програме финансијске помоћи ЕУ и других асоцијација и иницира апликације на њих, прати европске програме помоћи, учествује у изради пројеката, аплицирању и праћењу реализације истих, учествује у изради подзаконских аката из области привреди и друштвених ђелатности, учествује у активностима у вези са стратешким планирањем и развојном политиком, даје приједлоге за програме развоја, учествује у припреми и изради програма, прати провођење и реализацију тих програма, остварује сарадњу са другим ођељењима и надлежним службама, те обавља и друге послове по налогу начелника Ођељења.

Рајка Планојевић – Самостални стручни сарадник студијско-аналитичких послова из области привреде

Kанцеларија број: 28
Телефон: 226 – 592 Локал:111
email: rajka.planojevic@pale.rs.ba

Опис послова:

Води управни поступак у области предузетништва; прикупља и обрађује податке од разних институција за израду информација из свог ђелокруга за потребе начелника и Скупштине општине; припрема податке и учествује у изради планова привредног развоја и других аката друштвеног планирања; врши израду програма за подстицај развоја; обавља аналитичко-планске послове; учествује у провођењу статистичких истраживања за потребе начелника и Скупштине општине, као и органа управе града или Републике; израђује и учествује у изради нормативних аката и информативно-аналитичких материјала из свог ђелокруга; израђује информације из области предузетништва; обавља и друге послове по налогу начелника Ођељења.

Свјетлана Лопатић – Самостални стручни сарадник за послове пољопривреде и приватног предузетништва

Kанцеларија број: 28
Телефон: 226 – 592 Локал:111
email: svjetlana.lopatic@pale.rs.ba

Опис послова:

Води управни поступак приликом издавања пољопривредне сагласности до доношења (потписивања) рјешења, као и управни поступак до доношења рјешења из области занатства, трговине, угоститељства, туризма и саобраћаја, рјешења за привремене и сталне обуставе рада самосталних радњи и ђелатности из области приватног предузетништва, рјешења за промјене предмета пословања, сједишта радње, као и све друге промјене настале у току пословања; прикупља и обрађује податке за израду базе података из области пољопривреде и врши израду информација из области пољопривреде; сарађује са ресорним министарствима, надлежним институцијама и организацијама у циљу прикупљања података и информација од значаја за развој пољопривреде и предузетништва; припрема програме обуке пољопривредних произвођача; врши статистичку процјену засијаних пољопривредних површина и приноса; израђује потребне извјештаје за потребе ресорног министарства и статистике; обавља и друге послове по налогу начелника Ођељења.

Јокица Мајушевић – Виши стручни сарадник приватног предузетништва

Kанцеларија број: 28
Телефон: 226 – 592 Локал:111
email: jokica.majusevic@pale.rs.ba

Опис послова:

Прати законске прописе и друге акте из области приватног предузетништва: занатства, трговине, угоститељства и туризма, саобраћаја и других области, сарађује са предузетницима и пружа информације и објашњења у вези процедуре регистрације предузетничке ђелатности, односно оснивања пословних субјеката, тј. послови „Бизнис-инфо пулта“, учествује у активностима на обезбјеђењу услова за развој и унапређење туризма, угоститељства, занатства, трговине и других предузетничких ђелатности, учествује у изради аката којима се регулуше радно вријеме и други услови рада и пословања у области угоститељства, занатства и трговине, израда анализа, информација и извјештаја из области предузетништва, сарађује са предузетницима и ресорним министарствима, надлежним институцијама и организацијама од значаја за развој приватног предузетништва, води службене евиденције ( регистар предузетника, регистар издатих одобрења по врстама ђелатности, регистар издатих одобрења за правна лица у области трговине и угоститељства, регистар путничких агенција), издаје увјерења и потврде о чињеницама о којима се води службена евиденција, формира појединачне збирке докумената за предузетнике и улаже рјешења о насталим промјенама у току пословања, врши овјеру пословних књига, књига утисака и књига гостију; обавља и друге послове по налогу начелника Ођељења.

Дејана Чолић – Самостални стручни сарадник студијско-аналитичких послова из области образовања и васпитања, науке и културе, информисања, здравства и социјалне заштите

Kанцеларија број:23
Телефон: 226 – 592 Локал:121
email: dejana.colic@pale.rs.ba

Опис послова:

Прати законске прописе и друге акте из области предшколског, основног и средњег образовања, из области информисања, науке и културе, здравствене заштите становништва, одређује и прикупља податке од значаја за израду и ажурирање података из ове области, прати социјалне потребе грађана и у складу са тим припрема општинске програме развоја социјалне заштите социјално угроженог становништва; прати и помаже рад хуманитарних организација и грађана у обављању хуманитарних ђелатности; врши израду информација и извјештаја из ових области; издаје увјерења за смјештај ученика и студената у домове; учествује у припреми и реализацији конкурсне процедуре за дођелу стипендија; обавља и друге послове по налогу начелника Ођељења.

Миломир Лучић – Самостални стручни сарадник студијско аналитичких послова из области спорта и физичке културе, омладинских и других невладиних организација

Kанцеларија број: 23
Телефон: 226 – 592 Локал:121
email: milomir.lucic@pale.rs.ba

Опис послова:

Прати законске прописе и друге акте из ових области; прати рад свих спортских клубова, омладинских невладиних организација и помаже им у раду; прикупља податке и израђује информације и извјештаје из ових области; даје иницијативе за унапређење рада из свог ђелокруга; учествује у организовању манифестација, спортских такмичења и других приредби; врши и друге послове по налогу начелника Ођељења.

Сандра Петровић – Стручни сарадник за радне књижице

Kанцеларија број: 28
Телефон: 226 – 592 Локал:111
email: sandra.petrovic@pale.rs.ba

Опис послова:

Издаје радне књижице у складу са законом и Упутством о радној књижици; води прописане регистре и евиденције; врши накнадне уписе у радну књижицу- промјене презимена, упис стручне спреме, продужење важности, издавање дупликата, закључивање радних књижица; врши и друге послове по налогу начелника Ођељења.