Општа управа

Славица Батинић – Начелник Ођељења опште управе
рођена 13.08.1959. године у Сарајеву. Основну школу завршила је у Палама, а гимназију у Сарајеву. Дипломирала на Економском факултету у Сарајеву 1982. године.

Kретање у служби:

– „Фамос“ Kоран- Служба плана и анализе
– Општина Пале- секретарСекретаријатаза привреду, буџет, општу управу и инспекцијске послове
– РО „Јахоринка“ Мокро- руководилац службе Финансије и рачуноводство и вршилац дужности директора
– од 2004. године- начелник Ођељења за општу управу у Административној служби општине Пале

Kанцеларија број: 27
Телефон: 226 – 592 Локал:125
email: opstauprava@pale.rs.ba,
slavica.batinic@pale.rs.ba

Опис послова:
Управља и руководи Ођељењем, планира, организује, врши надзор и спроводи мјере за унапређење рада Ођељена, распоређује послове и задатке на извршиоце, даје упутства и пружа непосредну помоћ извршиоцима, координира рад запослених, одговара за законитосто, благовремено, стручно, ефиксно и ефективно обављање послова из ђелокруга ођељења, координира рад са осталим ођељењима, извјештава начелника Општине о свом раду и раду ођељења, прати рад сваког извршиоца у ођељењу, врши израду информација, извјештаја из ђелокруга рада ођељења, прати законе, прописе из надлежности Ођељења, обавља послове управног рјешавања из ђелокруга овог ођељења, оцјењује рад службеника и других запослених у Ођељењу, обавља послове сарадње са другим органима и организацијама и комуникације са грађанима, редовно информише начелника општине о раду Ођељења и доставља годишњи извјештај о свом раду и раду Ођељења, обавља и друге послове по налогу начелника општине, а за свој рад и рад ођељења одговара начелнику општине.

ЗАПОСЛЕНИ У ОЂЕЉЕЊУ ЗА ОПШТУ УПРАВУ

Славенка Петровић – Самостални стручни сарадник за грађанска стања
Kанцеларија број:
Телефон: 226 – 592 Локал:131
емаил: славенка.петровиц@пале.рс.ба

Опис послова:
Врши послове управног рјешавања у првостепеном поступку у предметима везаним за грађанска стања (матичне књиге: рођених, вјенчаних и умрлих); рјешава у управном поступку захтјеве за стицање и престанак држављанства Републике Српске и БиХ било да се ради о стицању двојног држављанства или држављанства које се стиче накнадним уписом у матичну књигу рођених (ЕX ЛЕГЕ); врши промјену личног имена и презимена, чува и води дупле матичне књиге, врши упис чињеница, односно извјештаја добијених од матичара у дупле матичне књиге, остварује перманентну сарадњу са матичарима; прати прописе из ове области; проводи поступак обнављања уништених и несталих матичних књига, врши и друге послове по налогу начелника ођељења.

Влајко Ђурђић – Самостални стручни сарадник за борачко-инвалидску заштит
Kанцеларија број:
Телефон: 226 -592 Локал:131
email: vlajko.đurđic@pale.rs.ba

Опис послова:
Води управни поступак за остваривање права бораца, ратних и мирнодопских војних инвалида, чланова породица погинулих бораца, чланова породица умрлих војних инвалида, чланова породице погинулог или умрлог војника на служењу војног рока и лица у резервном саставу, прати прописе из области борачко инвалидске заштите, прати прописе из области заштите цивилних жртава рата, води управни поступак за остваривање права цивилних жртава рата, припрема документацију за утврђивање инвалидности РВИ за надлежну љекарску комисију и учествује у раду исте, обавља и друге послове из области борачко-инвалидске заштите и заштите цивилних жртава рата сходно прописима из ове области; обавља и друге послове по налогу начелника Ођељења.

Мишел Самарџић – Самостални стручни сарадник за информатичке послове
Kанцеларија број:
Телефон: 226 – 592 Локал:115
email: opstinapale@gmail.com,  misel.samardzic@pale.rs.ba

Опис послова:
Врши израду, уређење и ажурирање званичне странице општине Пале, врши техничку припрему сједница СО-е (електронска припрема, тонско снимање, објављивање аката СО-е), проводи, ажурира и надгледа базу података за канцеларијско пословање општине, ради на графичкој припреми за израду промптивног материјала, као и на мултимедијалним презентацијама за потребе општине, врши фотографисање значајних догађаја оптшине и сачињава фото архиву истих, као и на изради матријала за провођење пројеката, врши пројектовање и одржавање базе података неопходне за рад Општине, планира, прикупља и израђује базу података за сваку организациону јединицу на основу достављених података од истих уз примјену одговарајућих стандарда, поставља локалну рачунарску опрему за пренос и обраду података, ради на оправци и сервису хардвера и софтвера, рачунарској обуци запослених, ради на одржавању локалних мрежа ( трезор, рачуноводство, борачко-инвалидска заштита, матична служба, провјера личних докумената и комунална полиција), одговара за коришћење материјалних средстава и опреме и обавља и друге послове по налогу руководиоца.

Борис Андрић – Самостални стручни сарадник за електронско канцеларијско пословање
Kанцеларија број:
Телефон: 226 – 592 Локал:120
email: boris.andric@pale.rs.ba

Опис послова:
Врши електронску обраду запримљених предмета достављених у писарницу; врши електронско разврставање истих и доставу на даљи поступак; врши електронско архивирање завршених предмета и по потреби врши физичко архивирање предмета; прати и надзире цјелокупан процес електронског канцеларијског пословања, те помаже у раду и другим службеницима у циљу ефикасности канцеларијског пословања; обавља и друге послове по налогу начелника Ођељења.

Миланка Газивода – Стручни сарадник за вођење канцеларијског пословања
Kанцеларија број:
Телефон: 226 – 592 Локал:120

Опис послова:
Непосредно одговара за вођење канцеларијског пословања и руковања архивском грађом и регистратурским материјалом у складу са Уредбом о канцеларијском пословању Републичких органа управе, прима захтјеве грађана којима се покреће управни поступак, заводи исте по областима и усмјерава на даљи поступак. Прима разводи и заводи примљену пошту и исту усмјерава надлежним органима, врши отпрему поште по жалбама у другостепеном поступку и усмјерава на надлежне институције. Води основну евиденцију о предметима и актима органа општине по систему картотеке и јединствених класификационих знакова, врши завођење аката у картотеку, повјерљиви протокол и попис аката.Доставља акте у рад путем интерне књиге, након што претходно писмено уложи у омот акта.Врши овјеру потписа, рукописа и преписа, чува и употребљава штамбиље и печате у складу са законом и обавља и друге послове по налогу начелника ођељења.

Раде Маринковић  – Стручни сарадник на пословима пријемне канцеларије
Kанцеларија број:
Телефон: 226 – 592 Локал:120

Опис послова:
Обавља послове канцеларијског пословања, врши пријем, отварање, прегледање и распоређивање поште, односно аката, врши завођење аката у основне и помоне евиденције, врши здруживање предмета и достављање истих у рад, врши развођење предмета и аката, води роковник предмета, прима захтјеве грађана којима се покреће управни поступак, заводи исте по областима и усмјерава на даљи постуапак. Врши отпрему поште по жалбама у другостепеном поступку и усмјерава на надлежне институције. Води основну евиденцију о предметима и актима органа општине по систему картотеке и јединствених класификационих знакова, врши завођење аката у картотеку, повјерљиви протокол и попис аката. Доставља акте у рад путем интерне књиге, након што претходно писмено уложи у омот акта. Врши овјеру потписа, рукописа и преписа, чува и употребљава штамбиље и печате у складу са законом те обавља и друге послове по налогу начелника Ођељења.

Драгољуб Жужа – Стручни сарадник на пословима пријемне канцеларије
Kанцеларија број:
Телефон: 226 – 592 Локал:120
email: dragoljub.zuza@pale.rs.ba

Опис послова:
Обавља послове канцеларијског пословања, врши пријем, отварање, прегледање и распоређивање поште, односно аката, врши завођење аката у основне и помоне евиденције, врши здруживање предмета и достављање истих у рад, врши развођење предмета и аката, води роковник предмета, прима захтјеве грађана којима се покреће управни поступак, заводи исте по областима и усмјерава на даљи постуапак. Врши отпрему поште по жалбама у другостепеном поступку и усмјерава на надлежне институције. Води основну евиденцију о предметима и актима органа општине по систему картотеке и јединствених класификационих знакова, врши завођење аката у картотеку, повјерљиви протокол и попис аката. Доставља акте у рад путем интерне књиге, након што претходно писмено уложи у омот акта. Врши овјеру потписа, рукописа и преписа, чува и употребљава штамбиље и печате у складу са законом те обавља и друге послове по налогу начелника Ођељења.

Младенка Јаковљевић – Стручни сарадник за персоналне послове и послове архиве
Kанцеларија број:
Телефон: 226 – 592 Локал:120

Опис послова:
Води евиденцију запослених радника (службена персонална евиденција, радне књижице, матична књига запослених и др.), води регистар запослених у општинској управи, врши пријаву и ођаву запослених код надлежног органа, стара се о чувању и заштити персоналне документације, одлаже предмете у архиву, врши чување и архивирање предмета, одабира архивску грађу из регистарског материјала за вођење у одговарајуће евиденције те исту похрањује у архиву, води архивску књигу, сређује, чува и одржава архивску грађу у безбједном стању, ради и друге послове по налогу начелника ођељења.

Биљана Чворо и Биљана Kусмук – Стучни сарадник за дактилографске послове
Kанцеларија број: Писарница
Телефон: 226 -592 Локал:131

Опис послова:
Обаља послове биротехничке обраде извјештаја, анализа, информација, одлука, рјешења, прекуцава штампани материјал, куца по диктату, куца материјале за потребе СО-е, Начелника, као и свих ођељења, поднеске по правној помоћи, води рачуна о исправности уређаја на којима ради, те ради и друге послове по налогу начелника Ођељења.

Милета Форцан Самостални стручни сарадник-координатор за борачко- инвалидску заштиту
Kанцеларија број:
Телефон: 223 -262
email: mileta.forcan@pale.rs.ba

Опис послова:
Стара се о спровођењу закона, прописа као и општих аката Скупштине општине и Начелника општине који се тичу борачко-инвалидске заштите, сарађује са Борачком организацијом као и другим организацијама из ове области, координира и организује послове и задатке борачко – инвалидске заштите и стара се о благоговременом обављању истих, води евиденцију и издаје увјерење о војним обвезницима која су служила војни рок или су на други начин регулисала војну обавезу, води евиденцију и издаје увјерење о дужини учешћа у рату у оружаним снагама бивше СФРЈ, односно у оружаним снагама Републике Српске ради утврђивања својства борца и одређивање категорије борца, води евиденцију и издаје увјерење о ангажовању и времену проведеном на радној обавези, у јединицама радне обавезе, у цивилној заштити и служби осматрања и обавјештавања, и издаје увјерења о регулисању војне обавезе, односно учешће у рату у оружаним снагама за лица којима амбасаде или дипломатско-конзуларна представништва других држава траже податке ради одобрења боравка у тим земљама, издаје увјерења о служењу војног рока и регулисању војне обавезе за лице која имају двојно држављанство, издаје увјерења о регулисању војне обавезе за лица која су на раду у иностранству стекла услове за остваривање права на старосну пензију, води евиденцију и издаје увјерење о лицима која су регрутована, односно уписана у војну евиденцију до 31.12.2005. године, издаје друга увјерења о чињеницама сагласно подацима из евиденције, припрема податке за израду извјештаја о раду и доставља га начелнику Ођељења и бавља и друге послове по налогу начелника Ођељења.

Стојанка Парађиина – Стручни сарадник (оператер) на пословима књиговодства борачко-инвалидске заштите
Kанцеларија број:
Телефон: 226 -592 Локал:120
email: stojanka.parađina@pale.rs.ba

Опис послова:
Води аналитичке и синтетичке картице за све кориснике личне и породичне инвалиднине, као и личне и породичне цивилне инвалиднине; обавља све послове у вези са рјешавањем стамбених питања породица погинулих бораца и ратних војних инвалида; прати рад стамбене комисије за борачко-инвалидску заштиту; уноси податке из анкетних листова у базу података за социјалну карту свих корисника мјесечних примања по прописима из области борачко-инвалидске заштите и заштите цивилних жртава рата и обавља друге послове по налогу начелника Ођељења.

Драгана Чворо – Стручни сарадник- матичар
Kанцеларија број:Зграда општине бр. 2.
Телефон: 223 – 606
email: maticar@pale.rs.ba

Опис послова:
Обавља послове уписа у матичне књиге рођених, вјенчаних, умрлих лица и у књигу држављана, врши упис свих насталих промјена у матичним књигама, врши издавање извода из матичних књига рођених, вјенчаних и умрлих, обавља послове закључења брака, саставља смртовнице и статистичке извјештаје и врши друге послове по налогу начелника Ођељења.

Жељко Парађина – Стручни сарадник у мјесној канцеларији Подграб и за мјесне заједнице Подграб и Прача
Kанцеларија број: Подграб
Телефон: 249 – 130

Опис послова:
Води књиге рођених, умрлих и вјенчаних, води евиденцију држављана, издаје увјерења о чињеницама о којима се води службена евиденција, обавља и друге послове којима се стварају услове да се послови у мјесним канцеларијама обављају ефикасно, рационално и ближе мјесту становања грађана, обавља административне послове за потребе МЗ Подграб и Прача, као и друге послове по налогу начелника Ођељења.

Жељко Парађина – Стручни сарадник за мјесне заједнице Мокро и Брезовице и за мјесну канцеларију Мокро
Kанцеларија број: Мокро
Телефон: 238 – 521

Опис послова:
Води књиге рођених, умрлих и вјенчаних, води евиденцију држављана, издаје увјерења о чињеницама о којима се води службена евиденција, обавља и друге послове којима се стварају услове да се послови у мјесној канцеларији обављају ефикасно, рационално и ближе мјесту становања грађана, обавља административне, стручне и техничке послове за потребе МЗ Мокро и Брезовице, као и друге послове по налогу начелника Ођељења.

Слађана Радовић – Стручни сарадник за мјесне заједнице Пале, Kоран, Јасик, Станица Пале, Обилићево и Душаново
Kанцеларија број: Kоран
Телефон: 223 548

Опис послова:
Обавља административне, стручне и техничке послове за потребе мјесних заједница, прикупља и обрађује захтјеве, приједлоге и мишљења грађана из МЗ и исте достављају надлежним органима, обављају стручне и техничке послове за потребе савјета МЗ и истим пружа стручну помоћ у раду, води регистар мјесних заједница, израђује извјештаје о раду МЗ и обављају друге послове по налогу начелника Ођељења.

Драган Елек – Самостални стручни сарадник-руководилац службе цивилне заштите
Kанцеларија број: Зграда ватрогасног дома Kоран
Телефон: 223 – 170
email: civilnazastita@pale.rs.ba, dragan.elek@pale.rs.ba

Опис послова:
Руководи радом службе цивилне заштите, одговора за законито и благовремено извршавање послова и задатака службе цивилне заштите, стара се о благовременом извршењу наредби и захтјева, припрема јединице цивилне заштите, штаб и стара се о њиховом функционисању, остварује сарадњу са другим органима, стара се о досљедној примјени закона из ове области и обавља и друге послове по налогу начелника Ођељења.

Милад Шаровић – Самостални стручни сарадник за оперативно-планске послове
Kанцеларија број: Зграда ватрогасног дома Kоран
Телефон: 223 – 170

Опис послова:
Непосредно учествује у изради и ажурирању документа Плана цивилне заштите општине, прти прописе из ове области и стра се о њиховој благовременој примјени, активно учествује у спровођењу мјера заштите и спашавања, учествује у припреми и обучавњу структура цивилне заштите као и њиховој мобилизацији и употреби, израђује извјештаје и анализе и информације из ђелокруга својих послова и врши и друге послове по наређењу руководиоца службе цивилне заштите.

Владанка Ремовић и Милојка Цицовић – Стручни сарадник за евиденцију припадника цивилне заштите
Kанцеларија број: Зграда ватрогасног дома Kоран
Телефон: 223 – 170

Опис послова:
Води евиденцију припадника цивилне заштите, врши ажурирање и обраду података, врши позивање припадника цивилне заштите и о истом води евиденцију, сагледава потребе и могућности попуне јединица и обавља друге послове по налогу руководиоца службе цивилне заштите.

Недељко Kовачевић – Руковалац материјално техничким средствима
Kанцеларија број: Зграда ватрогасног дома Kоран
Телефон: 223 – 170
Опис послова:

Рукује материјално-техничким средствима у магацину Цивилне заштите, брине се о условима чувања средстава и опреме, води евиденцију о материјално техничким средствима, обавља курирске послове за потребе Службе као и друге послове по налогу руководиоца Службе цивилне заштите.

Attachment