Kabinet načelnika

1. Goran Kosorić, šef kabineta načelnika opštine
2. Nenad Pandurević, stručni savjetnik – koordinator u kabinetu načelnika
3. Slavko Kujundžić, stručni savjetnik za lokalni ekonomski razvoj, ekologiju i turizam
4. Biljana Božović, stručni savjetnik za pravne poslove i pružanje pravne pomoći građanima
5. Jelenka Tomić, stručni savjetnik za finansije

6. Dubravka Borovčanin, stručni savjetnik za informisanje i odnose sa javnošću

Goran Kosorić – Šef kabineta Načelnika opštine
Kancelarija broj: 30
Telefon: 223 – 459, 226 – 592 Lokal:107,
email: opstinapale@pale.rs.ba

Opis poslova:

Stara se o uslovima za zakonito i blagovremeno izvršavanje obaveza i zadataka Načelnika, učestvuje u organizaciji sastanaka, obavlja administrativne poslove za načelnika opštine, odgovara na zahtjeve stranaka, učestvuje u izradi zaključaka, odluka informacija i dr.,obavlja protokolarne i druge poslove koje mu povjeri Načelnik opštine.

Nenad Pandurević – Stručni savjetnik – koordinator u kabinetu načelnika
Kancelarija broj: 18
Telefon: 226 – 592 Lokal:108

Opis poslova:

Vrši koordinaciju i nadzor u obavljanju stručnih, savjetodavnih, organizacionih i tehničkih poslova kabineta načelnika opštine i opoštinske uprave i stara se o njihovom zakonitom i blagovremenom izvršavanju, organizuje radne sastanke u kabinetu načelnika i koordinira rad u vođenju i izradi zapisnika i zaključaka, stara se o blagovremenoj primjeni i izvršavanju odluka i drugih akata skupštine, obavlja i druge poslove neophodne za efikasno i racionalno obavljanje poslova Uprave i kabineta načelnika opštine.

Dr Slavko Kujundžić, dipl. inž. šum. – stručni savjetnik za lokalni ekonomski razvoj, turizam i ekologiju
Rođen je 5. decembra 1955. godine u Podgrabu, opština Pale, gdje je završio osnovnu školu. Šumarsku tehničku školu završio je 1974. godine na Ilidži, a Šumarski fakultet u Sarajevu 2.2.1979. Na Filozofskom fakultetu u Istočnom Sarajevu, Odsjek za geografiju, magistrirao je 15. juna 2006. godine na temu Zaštita, valorizacija i održivi razvoj prirodnog dobra Jahorina i stekao zvanje magistra turizma i ekologije. Doktorirao jena istom fakultetu iz oblasti zaštite životne sredine, 3. februara 2012. Godine, na temu Geografski prostor Istočnog Sarajeva, problem otpada i njegov uticaj na životnu sredinu, čime je stekao titulu doktora geografskih nauka.
Kretanje u službi:
I OOUR „Bujice“ Konjic (vodoprivreda) od 1979. do 1981. godine – rukovodilac na izgradnji vodoprivrednih objekata; II OOUR šumarstvo „Gorica“ Šipovo (šumarstvo) od 1981. do 1987. – rukovodilac operativne pripreme i tehnički direktor; III OOUR DI „Iskra“ Šipovo – prinudni upravnik 1987/88, direktor od 1988. do 1991.; IV OOUR šumarstvo „Jahorina“ Pale, kasnije JPŠ „Šume“ RS, ŠG „Jahorina“ – direktor od 1991. do 2000., šef tehničke pripreme 2005/2006.; V Opština Pale – načelnik opštine od 2000. do 2004.; VI Opština Pale – stručni savjetnik za lokalni ekonomski razvoj, turizam i ekologiju od 2006. U periodu 1997/98. bio je narodni poslanik u NS Republike Srpske. Objavio je više od dvadeset naučnih i stručnih radova. Autor je tridesetak projekata, elaborata i studija.
Od 2007. učestvovao je na više seminara iz oblasti funkcionisanja EU, pretpristupnih fondova EU, pisanja i kandidovanja projekata prema fondovima EU itd. Sa tih seminara posjeduje četrnaest certifikata.

Kancelarija broj: 18
Telefon: 226 – 592 Lokal:108
email: slavko.kujundzic@pale.rs.ba

Opis poslova:

Vrši koordinaciju na prikupljanju, obrađivanju i kreiranju baze podataka iz oblasti lokalnog,ekonomskog razvoja,turizma i zaštite životne sredine. Izrađuje prijedlog mjera i aktivnosti na unapređivanju lokalnog, ekonomskog razvoja,turizma i zaštite životne sredine na prostoru opštine,radi informacije i projekte iz oblasti lokalnog,ekonomskog razvoja turizma i ekologije i kandiduje ih prema domaćim i stranim organizacijama,institucijama i fondovima;učestvuje u izradi i realizaciji strategije razvoja Opštine,drugih projekata,strateških planova i programa od interesa za razvoj Opštine, realizuje program izgradnje i uređenja prostora na području opštine – oblast Lokalnog ekološkog akcionog plana (LEAP-a) i obavlja sve druge oslove po nalogu načelnika opštine.

Biljana Božović – Stručni savjetnik za pravne poslove i pružanje pravne pomoći građanima
Kancelarija broj: 18
Telefon: 226 – 592 Lokal:108
email: biljana.bozovic@pale.rs.ba

Opis poslova:

Obavlja najsloženije normativno-pravne poslove za koje je potrebno posebno stručno znanje, pruža stručnu i savjetodavnu pomoć u tumačenju i primjeni zakona i drugih propisa, sarađuje sa Pravobranilaštvom Republike Srpske i priprema izjašnjenja Opštine po tužbama fizičkih i pravnih lica, sarađuje sa Notarom radi obrade ugovora i drugih akata u pravnim stvarima koja zahtjevaju notarsku obradu, prikuplja potrebnu dokumentaciju za sudske sporove u kojima opštinu zastupa Pravobranilaštvo RS, vodi izvršni i parnični postupak radi naplate potraživanja Opštine, zastupa Opštinu u parničnom postuppku u kojem nije nadležno Pravobranilaštvo, pruža pravnu i stručnu pomoć građanima, obavlja i druge stručne poslove po nalogu Načelnika opštine.

Jelenka Tomić – Stručni savjetnik za finansije
Kancelarija broj: 20
Telefon: 226 – 592 Lokal:102,
email: jelenka.tomic@pale.rs.ba

Opis poslova:

Pruža stručnu pomoć i daje mišljenje na akte upućene Načelniku opštine iz oblasti ekonomskih i finansijskih poslova, daje stručno mišljenje pri provođenju procedura planiranja i izvršenja budžeta, prati propise i priprema Pravilnik o internoj kontroli, vrši izradu internog plana kao i izradu svih drugih internih akata, učestvuje u ocjenjivanju- procjeni usaglašenosti internih akata sa uspostavljenim politikama, procedurama, zakonima i podzakonskim aktima, učestvuje u davanju smjernica za ekonomičniju i efikasniju upotrebu sredstava, sarađuje sa Ministarstvom finansija i Javnom službom za reviziju javnog sektora Republike Srpske, te obavlja i drue poslove od značaja za unapređenje ekonomskog razvoja opštine, kao i ostale poslove po nalogu načelnika opštine.

Dubravka Borovčanin – Stručni savjetnik za informisanje i odnose s javnošću
Kancelarija broj: Zgrada br. 2
Telefon: 226 – 592 Lokal:101,
email: dubravka.borovcanin@pale.rs.ba

Opis poslova:

Obavlja poslove koji se odnose na izvještavanje javnosti o radu Načelnika Opštine, SO-e, i Uprave, priprema saopštenja za javnost, organizuje konferencije za štampu, priprema odgovore i informacije na pitanje novinara,priprema i dostavlja Načelniku izvode iz štampe koja se tiču pitanja iz nadležnosti opštinskih organa, priprema sadržaje i odgovore za Web-stranicu opštine, obezbjeđuje javni pristup informacijama na osnovu Zakona o slobodi pristupa informacijama, obezbjeđuje jezičku, pravopisnu i gramatičku ispravnost propisa, akata i drugih materijala koje donosi Načelnik i obavnja druge poslove po nalogu Načelnika.

Jelena Šarac – Stručni saradnik – tehnički sekretar Načelnika
Kancelarija broj: 30
Telefon: 223 – 459, 226 – 592 Lokal:125, fax: 223 – 061,
email: opstinapale@pale.rs.ba

Opis poslova:

Obavlja administrativno-tehničke poslove za Načelnika opštine i predsjednika Skupštine opštine, sačinjava i vodi zapisnike na određenim sastancima i sjednicama, odborima i savjetima, zakazuje sastanke, sastavlja i otprema odgovore i zaključke na podneske upućene načelniku i predsjedniku Skupštine opštine, stara se o urednom prijemu stranaka kao načelnika i predsjednika SO-e, vodi računa da načelnik i predsjednik Skupštine opštine nesmetano obavlja svoje poslove, prima telefonske pozive i blagovremeno obavještava načelnika i predsjednika SO-e o istim, uredno prima informacije o zakazanim sastancima za načelnika i predsjednika SO-e i pravovremeno ga obavještava, obavlja daktilografske poslove za potrebe načelnika i predsjednika SO-e, vodi računa o ispravnosti telefona, mašina, kompjutera i telefaksa neophodnih u radu načelnika i predsjednika Skupštine opštine, vrši prijem pošte, vodi računa o arhiviranju predmeta, vodi arhivu akata načelnika opštine i predsjednika Skupštine opštine, vrši zavođenje i razvođenje akata kroz internu dostavnu knjigu, vrši i druge oslove po nalogu Načelnika i predsjednika SO-e.

Slaviša Šekarić – Vozač Načelnika
Kancelarija broj: 30
Telefon: 223 – 459, 226 – 592 Lokal:125, fax: 223 – 061,
Opis poslova:

Stara se o ispravnosti, održavanju i pravilnom korištenju službenog automobila, obavlja poslove vozača putničkog motornog vozila načelnika opštine, predsjednika SO-e i drugih rukovodnih radnika, na osnovu putnog naloga prethodno uredno potpisanog i ovjerenog od ovlaštenog lica,vodi propisane evidencije o pređenim kilometrima,utrošku goriva,obavlja poslove vozača za potrebe odgovarajućih odjeljenja, vodi računa o pravilnom održavanju vozila sa aspekta zamjene ulja, održavanja vozila i manjih popravki.