СО ПАЛЕ

Синиша Ласица – потпредсједник СО Пале
Рођен 28.06.1965. године у Палама.
Основну и Средњу економску школу завршио је у Палама.
Предсједник је општинског одбора Народног демократског покрета Пале.
2008, 2012 и 2016. године изабран за одборника у Скупштини општини Пале.
2009-2017. одборник у Скупштини града Источно Сарајево.
2009. године изабран за потпредсједника Скупштине општине Пале.
Ожењен, отац двоје ђеце.

KАБИНЕТ ПРЕДСЈЕДНИKА

jelena-zlikovac1

Јелена Зликовац – Секретар Скупштине општине
Kанцеларија број: 15
Телефон: 057/223 – 043 Локал:102, факс 057/223-003
email: sekretar@pale.rs.ba

Опис послова:
Обавља послове у складу са Законом о локалној самоуправи, Статутом и Пословником о раду Скупштине, припрема и организује сједнице Скупштине, сталних и повремених радних тијела Скупштине. Стара се о остваривању права и дужности одборника, прима иницијативе и приједлоге упућене Скупштини и просљеђује их на обраду надлежним органима и службама. Остварује сарадњу са Начелником општине и координира сарадњу са ођељењима општинске управе за припрему материјала за сједницу Скупштине, организује и учествује у изради аката усвојених на сједници Скупштине, израђује извјештаје и информације о раду скупштинских радних тијела, прати извршавање и реализацију закључака и других аката Скупштине и радних тијела. Прати објаву аката које је донијела Скупштина и начелник у Службеним новинама града Источно Сарајево. Доставља закључке и одборничка питања надлежним органима. Организује рад и руководи Стручном службом.

Добрила Гајовић – Виши стручни сарадник за скупштинске послове
Kанцеларија број: 28
Телефон: 057/223 – 043 Локал:102, факс 057/223-003
email: dobrilagajovic@pale.rs.ba

Опис послова:
Обавља административно-техничке послове и стручне послове за потребе Скупштине и предсједника Скупштине општине, сачињава и води записнике на одређеним састанцима и сједницама, одборима и савјетима, заказује састанке, саставља и отпрема одговоре и закључке на поднеске упућене Скупштини и предсједнику Скупштине општине, стара се о уредном пријему странака предсједника СО-е, води рачуна да предсједник Скупштине општине несметано обавља своје послове, прима телефонске позиве и благовремено обавјештава предсједника СО-е о истим, уредно прима информације о заказаним састанцима за предсједника СО-е и правовремено га обавјештава, обавља дактилографске послове за потребе предсједника СО-е, води рачуна о исправности телефона, машина, компјутера и телефакса неопходних у раду предсједника Скупштине општине, врши пријем поште, води рачуна о архивирању предмета, води архиву аката предсједника Скупштине општине, врши завођење и развођење аката кроз интерну доставну књигу, врши и друге послове по налогу предсједника Скупштине и секретара Скупштине општине.

Славиша Шекарић – возач начелника општине Пале

Опис послова: Обавља послове превоза предсједника општине и лица по налогу предсједника, води бригу о исправности, одржавању и правилном кориштењу службеног возила, води евиденцију о утрошку горива и мазива, о редовном сервису, о регистрацији возила и пређеним километрима, одговара за безбједну вожњу и поштовање саобраћајних прописа, стара се о путним налозима, обавља и друга задужења по налогу предсједника. За свој рад одговара предсједнику.