Obavještenje 24.10.2014.

OPŠTINA PALE

 

OBAVJEŠTENJE

O NABAVCI BROJ 168-1-2-1-26/14

Odjeljak

I: UGOVORNI ORGAN

I.1. Podaci o ugovornom organu

Naziv: OPŠTINA PALE

Kontakt osoba: NIKOLINA IVEZIĆ

Adresa: ROMANIJSKA BR. 15

Poštanski broj: 71420

Opština/Grad: Pale-RS

IDB/JIB: 4400583620004

Telefon: 057226592

Faks: 057223061

Elektronska pošta: urbanizampale@gmail.com

Internet adresa: www.pale.rs.ba

I.2. Adresa preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku dokumentaciju

Kao pod I.1

I.3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Kao pod I.1

I.4. Adresa za dodatne informacije

Kao pod I.1

I.5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost

I.5.a. Vrsta: Organ uprave

I.5.b. Nivo: PALE-RS

I.5.c. Djelatnost: Javna uprava

I.6. Zajednička nabavka

Ne

Odjeljak

II: PREDMET UGOVORA

II.1. Vrsta ugovora

Usluge, Kanalizacione i usluge odlaganja otpadaka; sanitarne i

slične usluge

II.2. Podjela na lotove

Ne

II.3. Da li se namjerava zaključiti okvirni sporazum?

Ne

II.4. Opis

II.4.a. Naziv predmeta ugovora

Održavanje zelenih površina na području opštine Pale u 2015. godini

II.4.b. Kratak opis predmeta ugovora

Usluge oržavanja zelenih površina obuhvata:

– čišćenje javnih površina u naseljenim mjestima,

– održavanje, uređivanje i opremanje javnih zelenih i

rekreacionih površina.

II.5. Ukupna količina ili obim ugovora

Prema tenderskoj dokumentaciji

II.5.a. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

238.461,54

II.6. Mjesto isporuke roba ili izvršenje usluga ili izvođenje radova

Opština Pale

II.7. Da li je dozvoljena alternativna ponuda?

Ne

II.8. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

Prema tenderskoj dokumentaciji

Odjeljak

III : PRAVNE, EKONOMSKE ILI TEHNIČKE INFORMACIJE

III.1. Da li se zahtjeva garancija za ponudu?

Da (Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji)

III.2. Da li se zahtjeva garancija za izvršenje ugovora?

Da (Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji)

III.3. Bitni uslovi finansiranja i plaćanja ili upućivanje na

odgovarajuće propise

Prema tenderskoj dokumentaciji

III.4. Ograničenje za učešće

Obavezni uslovi za učešće iz člana 23. Zakona o javnim

nabavkama BiH, a dokazi definisani detaljno u tenderskoj dokumentaciji.

III.5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti

Prema tenderskoj dokumentaciji

III.6. Ekonomska i finansijska sposobnost

Prema tenderskoj dokumentaciji

III.7. Tehnička ili profesionalna sposobnost

Prema tenderskoj dokumentaciji

Odjeljak

IV : POSTUPAK

IV.1. Vrsta postupka

Otvoreni postupak

IV.2. Kriterijum za dodjelu ugovora

Ekonomski najpovoljnija ponuda

IV.2.1.a. Podkriteriji

1. Cijena, učešće: 90,00%

2. Uslovi i način plaćanja, učešćee: 10,00%

IV.3. Uslovi preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku dokumentaciju

IV.3.a. Datum: Može se obezbijediti/dostaviti zahtjev do

18.11.2014. godine

IV.3.b. Novčana naknada: Da

IV.3.b-1. Iznos novčane naknade: 30,00

IV.4. Rok za prijem ponuda /zahtjeva za učešće

Datum: 18.11.2014. Vrijeme: 12:00

IV.5. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda

Datum: 18.11.2014. Vrijeme: 13:00

Mjesto: Romanijska 15, Pale

Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE

Naknadu za tendersku dokumentaciju možete uplatiti na broj

bankovnog računa 562-012-00000945-79, vrsta prihoda 729124,

šifra opštine 089, budžetska organizacija 9999999