Boračka organizacija

Prva osnivačka i izborna skupština tadašnjeg “Udruženja učesnika rata od 1990. godine”, održana je na Palama, 30. novembra 1993. godine.
Republičko udruženje učesnika rata 1996. godine na svojoj skupštini, donošenjem novih dokumenata, donosi Odluku o promjeni naziva, pa umjesto Udruženja učesnika rata usvaja novi naziv – Boračka organizacija Republike Srpske, odnosno Opština.

Boračka organizacija opštine Pale organizovana je na teritorijalnom principu.
U okviru Boračke organizacije opštine Pale djeluje osam mjesnih boračkih organizacija: Pale, Koran, Mokro, Podgrab, Prača, Brezovice, Ljubogošta i Jasik.
Boračka organizacija opštine Pale ima Skupštinu kao svoje najveće tijelo.
Statutom su definisani organi Skupštine:
•    Predsjedništvo Boračke organizacije je izvršni i operativni organ;
•    Odbor porodica poginulih i zarobljenih boraca;
•    Odbor ratnih vojnih invalida;
•    Nadzorni odbor.
Takođe, Skupština Boračke organizacije opštine Pale ima svoje komisije:
•    Komisiju za njegovanje slobodarskih tradicija srpskog naroda, istoriju i dokumentaciju;
•    Statutarnu komisiju;
•    Komisiju za žalbe;
•    Komisiju za informisanje;
•    Sud časti.
Boračka organizacija je vanstranačka, interesna organizacija boračkih kategorija građana. Svoje institucionalno djelovanje zasniva na osnovu normativnih akata i Zakona o pravima boraca, ratnih vojnih invalida i porodica poginulih boraca.
Boračka organizacija opština Pale predstavlja oko 1200 korisnika boračko-invalidske zaštite, odnosno porodice poginulih boraca i ratne vojne invalide, koji se nalaze u prioritetu za ostvarivanje svojih zakonskih prava u odnosu na demobilisane borce.
Boračka organizacija ima svoje članstvo sa potpisanim pristupnicama i uručenim knjižicama.

U svome radu djeluje i usmjerava aktivnosti na rješavanju kompleksnih životnih pitanja svojih kategorija, kao stambeno zbrinjavanje, zapošljavanje, zdravstveno-medicinska zaštita, stipendiranje i druga pomoć djeci poginulih boraca, pomoći u mnogim vidovima iz oblasti socijalno-humanitarnog sektora.
Boračka organizacija svojim sveukupnim djelovanjem želi da utiče na značajna društvena zbivanja i institucije vlasti je prihvaćaju kao partnera.