ЈАВНИ КОНКУРС за додјелу студентских стипендија за академску 2018/2019 годину

Број: 02-67-1/19
Пале, 21.01.2019. године

На основу члана 4. Правилника о додјели студентских стипендија („Службене новине града Источно Сарајево“, број: 3/18) и члана 69. Статута општине Пале (“Службене новине града Источно Сарајево”, број 17/17 и 18/17), начелник општине Пале расписује

ЈАВНИ КОНКУРС за додјелу студентских стипендија за академску 2018/2019 годину

I

Расписује се јавни конкурс за додјелу студентских стипендија из Буџета општине Пале за академску 2018/2019 годину редовним студентима првог циклуса студија који студирају на јавним (државним) високошколским установама у земљи и иностранству (Републици Србији), а имају стално  пребивалиште  на подручју општине Пале.

II

Стипендије ће се додијелити за укупно 60 редовних студената првог циклуса студија и то према сљедећим категоријама:

а) успјешни студенти: 20 стипендија
б) успјешни студенти чији студијски програми се изводе  у Републици Србији:   5 стипендија
в) остали студенти : 30 стипендија

– студенти из социјално угрожених породица, што доказују искључиво рјешењем надлежног центра за социјални рад о новчаној помоћи,

– студенти- цивилне жртве отаџбинског рата, дјеца погинулих бораца и РВИ од I до IV категорије,

– студенти без једног или оба родитеља,

– студенти из породица са троје и више дјеце.

г) студенти са инвалидитетом који остварују право на додатак за помоћ и његу другог лица:   5 стипендија.

III

Право пријаве на конкурс имају студенти који студирају на јавним (државним) високошколским установама у земљи и иностранству (Републици Србији).

IV

Студенти који аплицирају за стипендију из тачке II овог конкурса морају испуњавати сљедеће опште услове:

– да су држављани Републике Српске и Босне и Херцеговине,

– да имају пребивалиште на подручју општине Пале најмање шест мјесеци прије конкурисања за стипендију,

– да су студенти високошколских установа на територији Републике Српске, односно студенти студијских програма у Федерацији БиХ,

– да су студенти друге или виших година студија на првом циклусу студија,

– да нису обнављали ниједну годину студија,

– да студенти завршне године студија нису старији од 26 година живота, осим студената студија који трају пет или шест година који не могу бити старији од 28 година живота на првом циклусу студија,

– да не примају стипендију из других јавних извора стипендирања.

V

Поред општих услова наведених у тачки IV овог конкурса студенти који аплицирају за стипендију морају испуњавати и сљедеће посебне услове:

            а) успјешни студенти првог циклуса студија:

– да имају положене испите из претходних година студија са просјечном оцјеном 8,50 и више.

            б) успјешни студенти првог циклуса студија чији студијски програми се изводе на високошколским установама у Републици Србији:

– да имају положене испите из претходних година студија са просјечном оцјеном 9,00 и више,

– да су студенти на студијским програмима који се изводе у Републици Србији.

            в) остали студенти студија првог циклуса:

– да имају положене испите из претходних година студија са просјечном оцјеном 7,00 и више.

            г) студенти са инвалидитетом:

– да су први пут уписали годину студија за коју конкуришу за додјелу стипендије.

VI

Критеријуми за утврђивање ранг-листе студената за додјелу стипендије су:

1) успјех у претходним студијским годинама,

2) уписана година студија,

3) социјални статус, осим за категорије успјешних студената, студената студија у иностранству и студената са инвалидитетом.

VII

Уз уредно попуњен пријавни образац сви студенти су дужни доставити доказе о испуњавању општих и посебних услова и то:

 1. увјерење о држављанству,
 2. увјерење о пребивалишту – ЦИПС пријава (не старије од 6 мјесеци),
 3. прва страница индекса,
 4. потврду о статусу редовног студента,
 5. увјерење о положеним испитима из претходних година студија са просјечном оцјеном у току студирања,
 6. потврду да студент није обнављао ниједну годину у току студија,
 7. изјаву да студент не прима стипендију из других јавних извора стипендирања, овјерену од стране надлежног општинског органа (образац у прилогу),
 8. фото-копију текућег рачуна са рачуном банке код које је рачун отворен на име студента,
 9. кућну листу о заједничком домаћинству, овјерену од стране надлежног општинског органа (за студенте из категорије: остали студенти),
 10. потврду о редовном школовању за чланове домаћинства на редовном школовању, а за предшколску дјецу извод из матичне књиге рођених (за студенте из категорије: остали студенти),
 11. последњу платну листу запослених чланова домаћинства/последњи чек од пензије (за студенте из категорије: остали студенти),
 12. потврду да се незапослени чланови домаћинства налазе на евиденцији незапослених лица надлежног Завода за запошљавање (за студенте из категорије: остали студенти),
 13. увјерење надлежне Пореске управе за родитеље да се не воде као порески обвезници по основу примања, за родитеље који су незапослени а не налазе се на евиденцији незапослених лица надлежног Завода за запошљавање (за студенте из категорије: остали студенти),
 14. рјешење Центра за социјални рад о новчаној помоћи за 2018/2019 годину (за студенте из социјално угрожених породица),
 15. рјешење надлежног органа Републике Српске о признатом статусу цивилне жртве отаџбинског рата (за студенте цивилне жртве отаџбинског рата),
 16. рјешење надлежног органа Републике Српске о признатом праву по основу члана домаћинства породице погинулог борца, са висином примања по том основу (за студенте-дјецу погинулих бораца ВРС),
 17. рјешење надлежног органа Републике Српске о признатом статусу дјетета ратног војног инвалида од I до IV категорије, са висином примања по том основу (за студенте-дјецу РВИ од I до IV категорије),
 18. извод из матичне књиге умрлих (за студенте без једног или оба родитеља),
 19. рјешење надлежне установе о инвалидности (за студенте са инвалидитетом).

Пријавни образац (посебно за сваку категорију) и образац изјаве да студент не прима стипендију из других јавних извора стипендирања може се преузети са интернет странице Општине и у Одјељењу за привреду и друштвене дјелатности општине Пале, зграда Општинске управе, први спрат, канцеларија бр. 23.

Документа којима се доказује испуњавање општих и посебних услова достављају се у оригиналу или овјереној копији (овјерене копије не смију бити старије од дана објављивања овог конкурса).

VIII

Студенти који не доставе доказе којима се утврђује социјални статус неће се бодовати по том основу.

IX

Приспјеле пријаве ће бити бодоване према критеријумима из тачке VI овог конкурса, а у складу са Правилником о додјели студентских стипендија из буџета Општине Пале, на основу чега ће Комисија за додјелу студентских стипендија донијети приједлог ранг-листе и исти доставити начелнику на разматрање и даље одлучивање.

X

Јавни конкурс ће бити објављен у дневном листу “Глас Српске”, на огласној табли Општине Пале и на званичној интернет страници Општине: https://www.pale.rs.ba.

XI

Рок за подношење пријава на конкурс је 15 дана од дана објављивања у дневном листу из претходне тачке.

Неблаговремене пријаве неће се узимати у разматрање.

XII

Пријаве са потребном документацијом могу се доставити лично у писарницу Општинске управе општине Пале или путем поште, насловљене на адресу: Општина Пале, Ул. Романијска бр. 15, 71420 Пале, са назнаком: Комисији за додјелу студентских стипендија (обавезно навести за коју категорију се студент пријављује).

XIII

Прелиминарна ранг-листа студената којима ће бити додијељена стипендија биће објављена на огласној табли и на званичној интернет страници Општине Пале.

XIV

За сва додатна питања заинтересовани студенти могу се обратити у канцеларију број 23, у згради Општине или путем телефона: 057/226-592, локал 121.

 

НАЧЕЛНИК
Бошко Југовић

ПРЕУЗМИТЕ ПРИЈАВНЕ ОБРАСЦЕ СА СЛЕДЕЋИХ ЛИНКОВА

 1. ПРИЈАВА ЗА ДОДЈЕЛУ СТУДЕНТСКИХ СТИПЕНДИЈА ЗА УСПЈЕШНЕ СТУДЕНТЕ ПРВОГ ЦИКЛУСА СТУДИЈА
 2. ПРИЈАВА ЗА ДОДЈЕЛУ СТУДЕНТСКИХ СТИПЕНДИЈА ЗА СТУДЕНТЕ СТУДИЈА ПРВОГ ЦИКЛУСА СТУДИЈА КОЈИ СЕ ИЗВОДЕ НА ВИСОКОШКОЛСКИМ УСТАНОВАМА У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ
 3. ПРИЈАВА ЗА ДОДЈЕЛУ СТУДЕНТСКИХ СТИПЕНДИЈА ЗА СТУДЕНТЕ ПРВОГ ЦИКЛУСА СТУДИЈА ЗА КАТЕГОРИЈУ ОСТАЛИХ СТУДЕНАТА
 4. ПРИЈАВА ЗА ДОДЈЕЛУ СТУДЕНТСКИХ СТИПЕНДИЈА ЗА СТУДЕНТЕ СА ИНВАЛИДИТЕТОМ ПРВОГ ЦИКЛУСА СТУДИЈА КОЈИ ОСТВАРУЈУ ПРАВО НА ДОДАТАК ЗА ПОМОЋ И ЊЕГУ ДРУГОГ ЛИЦА
 5. Изјава да студент не прима стипендију из других јавних извора