О Г Л А С о продаји  неизграђеног грађевинског земљишта у својини општине Пале

На основу  члана 348. Закона о стварним правима (“Службени гласник Републике Српске”, број: 124/08,58/09 и 95/11), Одлуке  о условима  и начину продаје  неизграђеног  грађевинског земљишта у својини општине Пале, број: 01-022/69 од 29.07.2016. године, („Службене новине града Источно Сарајево“, број 19/16) и члана 9. Правилника  о поступку  јавног конкурса за располагање непокретностима у својини Републике Српске и јединица локалне самоуправе (“Службени гласник Републике Српске”, бр. 20/12) начелник општине Пале, расписује

 

О Г Л А С о продаји  неизграђеног грађевинског земљишта у својини општине Пале

  1. Општина Пале, продаје неизграђено грађевинско земљиште и то:

       1.1. Локалитет Плана парцелације „Каловита брда 1“

–   к.ч.број 283/21  у површини од 718 м2 уписана у лист непокретности број 2485 к.о.Пале Град /кат.стање/, односно  к.ч.број   2890/35 к.о.Пале / з.к.стање/,

–   к.ч.број 283/25  у површини од 639 м2 уписана у лист непокретности број 2485 к.о.Пале Град /кат.стање/, односно  к.ч.број   2890/108 к.о.Пале /з.к.стање/.

2. Продаја грађевинског земљишта из тачке 1.1. овог огласа, извршиће се путем јавног надметања-лицитације, која ће се одржати 13.12.2018. године, у згради Општине Пале, сала Скупштине  општине, са почетком  у 11,00 часова.

3.Почетна продајна цијена неизграђеног грађевинског из тачке 1.1. овог огласа,  које се налази у  петој стамбено-пословној  зони грађевинског земљишта,  износи  10,00 КМ по 1 м2 земљишта.

На земљишту из тачке 1.1. овог огласа, предвиђена је изградња индивидуалних стамбених и стамбено-пословних објеката .

Инвеститори су дужни платити накнаду за погодности (једнократну ренту) и накнаду трошкова уређења грађевинског земљишта  према корисној површини објекат и припадности стамбено-пословној зони, а исте ће бити обрачунате у поступку  издавања локацијских услова и одобрења за грађење.

4. За учешће на лицитацији учесник је дужан уплатити кауцију у износу од 1.000,00 КМ за сваку грађевинску парцелу посебно на жиро рачун општине Пале број 562-012-00002611-28, са назнаком „кауција за лицитацију земљишта“. Доказ о уплати кауције прилаже се уз пријаву на овај оглас. Учесницима у лицитацији чије понуде не буду прихваћене, извршиће се поврат уплаћене кауције у року од осам дана ода дана закључења лицитације, а учеснику са најповољнијом понудом, кауција се урачунава у купопродајну цијену.

5. Заинтересована лица могу извршити разгледање земљишта  те извршити  увид у  потребну  документацију, у времену од 11 до 14 часова у општини Пале, соба број  21, те добити  потребне  информације на телефон: 057/ 223- 272.

6. Поступак лицитације, спровешће Комисија за продају грађевинског земљишта, у складу са Правилником о поступку јавног конкурса за располагање непокретностима у својини Републике Српске и јединица локалне самоуправе („Сл. гласник РС“, бр. 20/12).

7. Лицитација се може одржати само ако у њој учествују најмање два учесника. Ако се на лицитацију јави само један учесник, Комисија може приступити поступку продаје непосредном погодбом, под условом да цијена не може бити нижа од почетне цијене објављене у овом огласу.

8. Са учесником лицитације чија је понуда прихваћена као најповољнија, закључиће се купопродајни уговор у форми нотарски обрађене исправе, по претходно прибављеном мишљењу Правобранилаштва Републике Српске-Сједиште замјеника Источно Сарајево. Купац је дужан купопродајну цијену непокретности исплатити продавцу – Општини Пале, у року од 15 дана, од дана закључења поступка лицитације . Купац ступа у посјед купљене некретнине, у року од седам дана , од дана исплате купопродајне цијене.

9. Трошкове нотарске обраде купопродајног уговора, као и трошкове преноса права власништва на купца у јавним евиденцијама, сносиће купац

10. Пријаве на овај оглас, подносе се писаним путем са подацима и прилозима као на обрасцу пријаве, која се може преузети на званичној страници општине Пале, као и у канцеларији број 18. Рок за достављање пријава за учешће на лицитацији је 12.12.2018. године.

11. Општина Пале не сноси никакве трошкове понуђача у поступку по овом огласу, те задржава право да овај оглас поништи при чему не сноси никакву одговорност према учеснисима поступка.

12. Овај оглас објавиће се у дневном листу „Глас Српске“, на огласној табли Општине Пале и на званичној страници Општине Пале.


Н А Ч Е Л Н И К

Бошко Југовић

ПРЕУЗМИТЕ ПРИЈАВНИ ОБРАЗАЦ