НАРЕДБУ о превентивној систематској јесењој дератизацији на подручју општине Пале

На основу члана 15. став (1) и (2) Закона о заштити становништва од заразних болести („Сл. гласник Републике Српске“ бр. 14/10), члана 82. став (3) Закона о локалној самоуправи („Сл. гласник Републике Српске“ 97/16) и члана 90. Статута општине Пале („Сл. новине Града          И. Сарајево“ бр. 17/17), начелник општине Пале, доноси:

НАРЕДБУ
о превентивној систематској јесењој дератизацији на подручју општине Пале

У циљу спречавања појаве и ширења заразних болести, налаже се обављање јесење систематске дератизације на подручју општине Пале.

Дератизацију ће извршити д.о.о. „Дезинсекција“ Бијељина, која је овлаштена установа за извођење и надзор над извршеном дератизацијом, у периоду новембар – децембар 2018. године.

Обавезном дератизацијом обухваћени су: обале ријека и водотоци, зграда општине и мјесни уреди, школске установе, јавне зелене површине, вјерске, здравствене и културне установе.

Извођач дератизације  д.о.о. „Дезинсекција“ Бијељина, дужан је придржавати се предвиђених радњи за системску дератизацију (правовремено обавјештење становништва и привредних субјеката о акцији, квалитету и стручном извођењу дератизације квалитетним материјалом за дератизацију и количинској заступљености).

Непосредни надзор над извођењем дератизације на подручју општине Пале вршиће санитарна инспекција Града И. Сарајево.

Наредба ступа на снагу даном доношења, а биће истакнута на огласној табли Општине.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           Доставити:

  1. д.о.о. „Дезинсекција“ Бијељина,
  2. Комунална полиција,
  3. Одјељење за привреду и друштвене дјелатности,
  4. Огласна табла општине,
  5. Интернет страница општине,
  6. а/а.

НАЧЕЛНИК:

Бошко Југовић