О Г Л А С о продаји  непокретности у својини општине Пале

Број: 02-475-177
Пале, 02.07.2018. године

На основу  члана 348. Закона о стварним правима (“Службени гласник Републике Српске”, број: 124/08,58/09 и 95/11), Одлуке  о условима и начину продаје непокретности у својини  општине Пале број: 01-022/66 од 29.06.2018. године, и члана 9. Правилника  о поступку  јавног конкурса за располагање непокретностима у својини Републике Српске и јединица локалне самоуправе (“Службени гласник Републике Српске”, бр. 20/12) начелник општине Пале, расписује

О Г Л А С
о продаји  непокретности у својини општине Пале

 1. Општина Пале, продаје непокретности и то: к.ч.број 2542/5 зграда са двориштем у површини од 1619 м2 уписана у з.к.ул.број 7115 к.о.Пале / з.к.стање/, односно к.ч.број 3946/11 пословна зграда у привреди у површини од 424 м2 и земљиште  уз привредну зграду у поврини од 1195 м2 уписане у  лист непокретности  број 2485/272 к.о.Пале Град /кат.стање/.Пословно згарда у привреди која је предмет продаје  је величине 14,50 м х 29,24 м , спратности П+1 укупне бруто површине  848 м2 изграђен 1985.године.
 2. Продаја грађевинског земљишта из тачке 1. овог огласа, извршиће се путем усменог јавног надметања-лицитације, која ће се одржати дана 19.07.2018. године, у згради Општине Пале, сала Скупштине  општине, са почетком  у 11,00 часова.
 3. Почетна продајна цијена  непокретности  из члана 1. oвог огласа износи  72.270,00 КМ (словима:седамдесетдвијехиљадедвијестотинеседамдесeт КМ), а утврђена је на основу процјене  овлаштеног вјештака грђевинске струке.
 4. За учешће у поступку лицитације, учесник је дужан уплатити  једнократни износ кауције у износу од 7.277,00 КМ, на жиро рачун општине Пале број 562-012-00002611-28, с назнаком „кауција за лицитацију некретнина“. Доказ о уплати кауције прилаже се уз пријаву на овај оглас. Учесницима у лицитацији чије понуде нису прихваћене, извршиће се поврат уплаћене кауције у року од осам дана ода дана закључења лицитације, а учеснику са најповољнијом понудом, кауција се урачунава у купопродајну цијену.
 5. Заинтересована лица могу извршити разгледање некретнина те извршити  увид у  потребну  документацију, у времену од 11 до 14 часова у општини Пале, соба број  21, те добити  потребне  информације на телефон: 057/ 223- 272.
 6. Поступак лицитације, спровешће Комисија за продају грађевинског земљишта, у складу са Правилником о поступку јавног конкурса за располагање непокретностима у својини Републике Српске и јединица локалне самоуправе („Сл. гласник РС“, бр. 20/12).
 7. Лицитација се може одржати само ако у њој учествују најмање два учесника. Ако се на лицитацију јави само један учесник, Комисија може приступити поступку продаје непосредном погодбом, под условом да цијена не може бити нижа од почетне цијене објављене у овом огласу.
 8. Са учесником лицитације чија је понуда прихваћена као најповољнија, закључиће се купопродајни уговор у форми нотарски обрађене исправе, по претходно прибављеном мишљењу Правобранилаштва Републике Српске-Сједиште замјеника Источно Сарајево. Купац је дужан купопродајну цијену непокретности исплатити продавцу – Општини Пале, у року од  15 дана, од дана закључења купопродајног уговора . Купац ступа у посјед купљене некретнине, у року од седам дана ,  од дана исплате купопродајне цијене.
 9. Трошкове нотарске обраде купопродајног уговора, као и трошкове преноса права власништва на купца у јавним евиденцијама, сносиће купац.
 10. Пријаве на овај оглас, подносе се писаним путем са подацима и прилозима као на обрасцу пријаве, која се може преузети на званичној страници општине Пале, као и у канцеларији број 18. Рок за достављање пријава за учешће на лицитацији је 18.07.2018. године. Пријаве се подносе у затвореној коверти и предају се непосредно на писарницу опшштине Пале, или се шаљу препорученом поштанском пошиљком на адресу: Општина Пале, Комисија за продају грађевинског земљишта, Ул. Романијска број 15, са назнаком „Пријава на лицитацију, не отварај“.
 11. Општина Пале не сноси никакве трошкове понуђача у поступку по овом огласу, те задржава право да овај оглас поништи при чему не сноси никакву одговорност према учеснисима поступка.
 12. Овај оглас објавиће се у дневном листу „Глас Српске“, на огласној табли Општине Пале и на званичној страници Општине Пале.

Н А Ч Е Л Н И К
Бошко Југовић

ПРЕУЗМИТЕ ПРИЈАВНИ ОБРАЗАЦ