13. СЈЕДНИЦА СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ ПАЛЕ

Сједница ће се одржати у петак, 29. јуна 2018. године са почетком у 10,00  часова у сали  Скупштине општине Пале.

ДНЕВНИ РЕД

 1. Записник 12. Сједнице Скупштине општине Пале
 2. Записник 1. Тематске  сједнице Скупштине општине Пале
 3. Приједлог Одлуке о отпису потраживања
 4. Информација о раду невладиних организација  које се финансирају  из буџета општине Пале
 5. Информација о стању аграра на подручју општине Пале
 6. Информација о стању у области туризма на подручју општине Пале
 7. Приједлог Одлуке о утврђивању Нацрта измјена и допуна Регулационог плана посебног подручја Јахорина
 8. Приједлог Одлуке о усвајању измјена и допуна Регулационог плана „Пале- Центар“VII
 9. Приједлог Одлуке о усвајању измјена и допуна Регулационог плана „Пале- Центар“ VIII
 10. Приједлог Одлуке о приступању изради измјена и допуна дијела Регулационог плана „Коран“
 11. Приједлог Одлуке о утврђивању Нацрта измјена и допуна дијела Регулационог плана „Коран“
 12. Приједлог Одлуке о именовању Савјета плана за праћење израде измјена и допуна дијела Регулационог плана „Коран“
 13. Приједлог Одлуке о усвајању процјене тржишне вриједности непокретности
 14. Приједлог Одлуке о условима и начину продаје непокретности у својини општине Пале
 15. Приједлог Одлуке о пријевременом ступању на снагу Одлуке о продаји  непокретности у својини општине Пале
 16. Извјештај о раду и пословању у 2017. години јавних предузећа и установа чији је оснивач општина Пале
 17. Приједлог Рјешења о разрјешењу директора ЈУ Центар за социјални рад Пале
 18. Приједлог Рјешења о именовању в.д. директора ЈУ Центар за социјални рад Пале
 19. Приједлог измјене Програма изградње и уређења простора на подручју општине Пале у 2018. години
 20. Приједлог Одлуке о дугорочном кредитном задужењу Општине Пале
 21. Приједлог Одлуке о усвајању Плана за измирење неизмирених обавеза Општине Пале пренесених из претходног периода
 22. Приједлог Одлуке о давању сагласности за издавање гаранције Општине Пале за дугорочно кредитно задужење Јавног предузећа „Комунално“ а.д. Пале
 23. Приједлог Одлуке о давању сагласности за издавање гаранције општине Пале за  краткорочно кредитно задужење Комуналног предузећа ЈП „Градске Топлане“ а.д. Пале
 24. Приједлог Рјешења о измјени Рјешења о утврђивању имена новим улицама на територији општине Пале
 25. Приједлог Рјешења о одређивању назива улица на подручју општине Пале
 26. Приједлог Одлуке о додјели награда и признања поводом празника општине Пале
 27. Приједлог Одлуке о условима и начину продаје неизграђеног  земљишта  у својини општине Пале
 28. Приједлог Одлуке о условима и начину продаје неизграђеног земљишта  у својини општине Пале
 29. Приједлог Одлуке о уступању непокретности на коришћење Јавном предузећу „Комунално“ а.д. Пале
 30. Приједлог Одлуке о замјени неизграђеног грађевинског земљишта
 31. Промет некретнина
 32. Одборничка питања

Прилог: Материјал

ПРЕДСЈЕДНИК
Скупштине општине Пале
Предраг Вучићевић,с.р.