О Г Л А С  о поновљеној продаји  некретнина у својини општине Пале

Број: 02-475/159
Пале, 25.05.2018. године

На основу  члана 348. Закона о стварним правима (“Службени гласник Републике Српске”, број: 124/08,58/09, 95/11, 60/15), Одлуке  о условима  и начину продаје  некретнина у својини општине Пале, број: 01-022/37 од 27.03.2018. године, члана 9. и 12. став 2. Правилника  о поступку  јавног конкурса за располагање непокретностима у својини Републике Српске и јединица локалне самоуправе (“Службени гласник Републике Српске”, бр. 20/12), након прве неуспјешне лицитације од 17.05.2018. године, начелник општине Пале, расписујеО Г Л А С о поновљеној продаји  некретнина у својини општине Пале

1. Општина Пале врши продају некретнина, и то објеката  и земљишта бившег студентског дома на локалитету Каловита брда.
2. Предмет продаје су некретнине означене као к.ч.број 745/26 кућиште са двориштем и кућом у површини од 9160 м² и к.ч.број 745/70 кућа са двориштем у поршини од 6510 м², уписане у з.к.уложак број 6741 к.о. Пале (з.к.стање), односно дио к.ч.бр. 248/1 к.о. Пале Град /кат.стање/.
3. Продаја некретнина из тачке 2. овог огласа, извршиће се путем усменог јавног надметања-поновљене лицитације, која ће се одржати дана 21.06.2018. године, у згради Општине Пале, сала Скупштине  општине, са почетком  у 11,00 часова.
4. Право учествовања у поступку лицитације,  имају физичка и правна лица,  која, у складу са законом,  могу бити носиоци права својине на непокретностима у Републици Српској, односно Босни и Херцеговини и која у року утврђеном у јавном огласу поднесу писану пријаву.
5. Почетна продајна цијена некретнина и то објеката бруто површине 2.718 м² /нето површину 2.471 м² /и окућница површине 14.434 м² износи 619.165,00 КМ. Почетна продајна цијена некретнина које су предмет продаје утврђена је на основу процјене тржишне вриједности објеката и земљишта коју је сачинио судски вјештак архитектонско-грађевинске струке.
6. За учешће у поступку лицитације, учесник је дужан уплатити  кауцију у износу од 61.916,50 КМ, на жиро рачун општине Пале број 562-012-00002611-28, с назнаком „кауција за поновљену лицитацију некретнина“. Доказ о уплати кауције прилаже се уз пријаву на овај оглас. Учесницима у лицитацији чије понуде нису прихваћене, извршиће се поврат уплаћене кауције у року од осам дана од дана закључења лицитације, а учеснику са најповољнијом понудом кауција се урачунава у купопродајну цијену.
7. Увид у документацију о власничком стању и одговарајућу урбанистичку документацију везану за предметну некретнину, може се извршити у просторијама Општинске управе општине Пале, канцеларија број 21, сваким радним даном од 10,30 до 15,00  часова, контакт телефон: 057/ 223- 272.
8. Поступак лицитације, спровешће Комисија за продају грађевинског земљишта, у складу са Правилником о поступку јавног конкурса за располагање непокретностима у својини Републике Српске и јединица локалне самоуправе („Сл. гласник РС“, бр. 20/12).
9. Лицитација се може одржати само ако у њој учествују најмање два учесника. Ако се на лицитацију јави само један учесник, Комисија може приступити поступку продаје непосредном погодбом, под условом да цијена не може бити нижа од почетне цијене објављене у овом огласу.
10. Са учесником лицитације чија је понуда прихваћена као најповољнија, закључиће се купопродајни уговор у форми нотарски обрађене исправе, по претходно прибављеном мишљењу Правобранилаштва Републике Српске-Сједиште замјеника Источно Сарајево. Купац је дужан купопродајну цијену непокретности исплатити продавцу – Општини Пале, у року од  15 дана, од дана закључивања поступка лицитације. Купац ступа у посјед купљене некретнине, у року од седам дана,  од дана исплате купопродајне цијене.
11. Трошкове нотарске обраде купопродајног уговора, као и трошкове преноса права власништва на купца у јавним евиденцијама, сносиће купац.
12. Пријаве на овај оглас, подносе се писаним путем са подацима и прилозима као на обрасцу пријаве, која се може преузети на званичној страници општине Пале, као и у канцеларији број 18. Рок за достављање пријава за учешће на поновљеној лицитацију је 20.06.2018. године. Пријаве се подносе у затвореној коверти и предају се непосредно на писарницу опшштине Пале, или се шаљу препорученом поштанском пошиљком на адресу: Општина Пале, Комисија за продају грађевинског земљишта, Ул. Романијска број 15, са назнаком „Пријава на поновљену лицитацију, не отварај“.
13. Општина Пале не сноси никакве трошкове понуђача у поступку по овом огласу, те задржава право да овај оглас поништи при чему не сноси никакву одговорност према учеснисима поступка.

14. Овај оглас објавиће се у дневном листу „Глас Српске“, на огласној табли Општине Пале и на званичној страници Општине Пале.

Н А Ч Е Л Н И К

Бошко Југовић