О Г Л А С  о продаји некретнина у својини општине Пале

Број: 02-475/136
Пале, 24.04.2018. године

На основу члана 348. Закона о стварним правима (“Службени гласник Републике Српске”, број: 124/08, 58/09, 95/11, 60/15), Одлуке о условима и начину продаје некретнина у својини општине Пале, број: 01-022/37 од 27.03.2018. године и члана 9. Правилника о поступку јавног конкурса за располагање непокретностима у својини Републике Српске и јединица локалне самоуправе (“Службени гласник Републике Српске”, бр. 20/12) начелник општине Пале, расписује

О Г Л А С 
о продаји некретнина у
својини општине Пале

1. Општина Пале врши продају некретнина, и то објеката и земљишта бившег студентског дома на локалитету Kаловита брда.

2. Предмет продаје су некретнине означене као к.ч.број 745/26 кућиште са двориштем и кућом у површини од 9160 м2 и к.ч.број 745/70 кућа са двориштем у поршини од 6510 м2, уписане у з.к. уложак број 6741 к.о. Пале (з.к.стање), односно дио к.ч.бр.248/1 к.о. Пале Град /кат.стање/.

3. Продаја некретнина из тачке 2. овог огласа, извршиће се путем усменог јавног надметања-лицитације, која ће се одржати дана 17.05.2018. године, у згради Општине Пале, сала Скупштине општине, са почетком у 11,00 часова. Право учествовања у поступку лицитације, имају физичка и правна лица, која, у складу са законом, могу бити носиоци права својине на непокретностима у Републици Српској, односно Босни и Херцеговини.

4. Почетна продајна цијена некретнина и то објеката бруто површине 2.718 м2 /нето површину 2.471 м2 /и окућница површине 14.434 м2 износи 619.165,00 KМ. Почетна продајна цијена некретнина које су предмет продаје утврђена је на основу процјене тренутне тржишне вриједности објеката и земљишта коју је сачинио судски вјештак архитектонско-грађевинске струке.

5. За учешће у поступку лицитације, учесник је дужан уплатити кауцију у износу од 61.916,50 KМ, на жиро рачун општине Пале број 562-012-00002611-28, с назнаком „кауција за лицитацију некретнина“. Учесницима у лицитацији чије понуде нису прихваћене, извршиће се поврат уплаћене кауције у року од осам дана од дана закључења лицитације.

6. Увид у документацију о власничком стању и одговарајућу урбанистичку документацију везану за предметну некретнину, може се извршити у просторијама Општинске управе општине Пале, канцеларија број 21, сваким радним даном од 10,30 до 15,00 часова, контакт телефон: 057/ 223- 272. 

7. Поступак лицитације, спровешће Kомисија за продају грађевинског земљишта, у складу са Правилником о поступку јавног конкурса за располагање непокретностима у својини Републике Српске и јединица локалне самоуправе („Сл. гласник РС“, бр. 20/12).

8. Са учесником лицитације чија је понуда прихваћена као најповољнија, закључиће се купопродајни уговор, након прибављеног мишљења Правобранилаштва Републике Српске- Сједиште замјеника Источно Сарајево. Kупац је дужан купопродајну цијену непокретности исплатити продавцу – Општини Пале, у року од 15 дана, од дана закључивања уговора о купопродаји. 
Kупац ступа у посјед купљене некретнине, у року од седам дана, од дана исплате купопродајне цијене.

9. Све трошкове око израде и провођења купопродајног уговора сноси купац некретнине.

10. Ако учесник лицитације чија је понуда прихваћена као најповољнија, одустане од закључења писаног купопродајног уговора, губи право на поврат уплаћене кауције.

11. Овај оглас објавиће се у дневном листу „Глас Српске“, на огласној табли Општине Пале и на званичној страници Општине Пале.

Н А Ч Е Л Н И K
Бошко Југовић

Kомисија за продају грађевинског земљишта – ПРЕУЗМИ ДОKУМЕНТ