О Г Л А С  о продаји неизграђеног грађевинског земљишта у својини општине Пале

Број: 02-475/135
Пале, 24.04.2018. године

На основу члана 348. Закона о стварним правима (“Службени гласник Републике Српске”, број: 124/08, 58/09, 95/11, 60/15), Одлуке о условима и начину продаје неизграђеног грађевинског земљишта у својини општине Пале, број: 01-022/44 од 27.03.2018. године, Одлуке о условима и начину продаје неизграђеног грађевинског земљишта у својини општине Пале, број: 01-022/43 од 27.03.2018. године и члана 9. Правилника о поступку јавног конкурса за располагање непокретностима у својини Републике Српске и јединица локалне самоуправе (“Службени гласник Републике Српске”, бр. 20/12) начелник општине Пале, расписује

О Г Л А С
о продаји неизграђеног грађевинског земљишта у
својини општине Пале

1. Општина Пале, врши продају неизграђеног грађевинског земљишта, путем усменог јавног надметања, а предмет продаје је сљедеће грађевинско земљиште:

1.1. Локалитет ”Kошута”
– локација 53.15. означена као к.ч.бр. 1618/604 у површини од 221 м2 уписана у п.л.бр.704 к.о. Прача Горња (кат.стање),
– локација 53.16. означена као к.ч.бр. 1618/605 у површини од 221 м2 уписана у п.л.бр.704 к.о. Прача Горња (кат.стање),
– локација 53.17. означена као к.ч.бр. 1618/606 у површини од 221 м2 уписана у п.л.бр.704 к.о. Прача Горња (кат.стање),
– локација 53.18. означена као к.ч.бр. 1618/607 у површини од 221 м2 уписана у п.л.бр.704 к.о. Прача Горња (кат.стање),

1.2. Локалитет ”Балваниште”
– локација 16.1. означена као к.ч.бр. 2926/2247 у површини од 121 м2 уписана у з.к.ул.бр.1399 к.о. Пале (з.к.стање), односно к.ч.бр.2926/2247 уписана у п.л.бр.4301 к.о. Пале (кат.стање),
– локација 16.2. означена као к.ч.бр. 2926/2248 у површини од 121 м2 уписана у з.к.ул.бр.1399 к.о. Пале (з.к.стање), односно к.ч.бр.2926/2248 уписана у п.л.бр.4301 к.о. Пале (кат.стање),
– локација 16.3. означена као к.ч.бр. 2926/2249 у површини од 121 м2 уписана у з.к.ул.бр.1399 к.о. Пале (з.к.стање), односно к.ч.бр.2926/2277 уписана у п.л.бр.4301 к.о. Пале (кат.стање).

1.3. План парцелације „Економија Мокро- Kарађорђево“
– к.ч. број: 330/61 K.О. Мокро НП површине 2158 м2 уписана у п.л. бр.44/172,
– к.ч. број: 330/62 K.О. Мокро НП површине 2171 м2 уписана у п.л. бр.44/172,
– к.ч. број: 330/64 K.О. Мокро НП површине 2687 м2 уписана у п.л. бр.44/172,
– к.ч. број: 330/65 K.О. Мокро НП површине 2190 м2 уписана у п.л. бр.44/172,
– к.ч. број: 330/66 K.О. Мокро НП површине 2220 м2 уписана у п.л. бр.44/172,
– к.ч. број: 330/68 K.О. Мокро НП површине 2441 м2 уписана у п.л. бр.44/172,
– к.ч. број: 330/69 K.О. Мокро НП површине 1984 м2 уписана у п.л. бр.44/172,
– к.ч. број: 330/70 K.О. Мокро НП површине 2908 м2 уписана у п.л. бр.44/172,
– к.ч. број: 330/72 K.О. Мокро НП површине 2049 м2 уписана у п.л. бр.44/172,
– к.ч. број: 1472/6 K.О. Мокро површине 1458 м2 уписана у л. нп. бр.137,
– к.ч. број: 359/100 K.О. Мокро НП површине 549 м2 уписана у п.л. бр. 44/172.

2. Продаја грађевинског земљишта из тачке 1.1., 1.2. и 1.3. овог огласа, извршиће се путем усменог јавног надметања-лицитације, која ће се одржати дана 16.05.2018. године, у згради Општине Пале, сала Скупштине општине, са почетком у 11,00 часова.
Право учествовања у поступку лицитације, имају физичка и правна лица, која, у складу са законом, могу бити носиоци права својине на непокретностима у Републици Српској, односно Босни и Херцеговини.

3. Почетна продајна цијена неизграђеног грађевинског земљишта утврђује се према стамбено-пословним зонама које су одређене Одлуком о уређењу простора и грађевинском земљишту, и то:
– за неизграђено грађевинско земљиште из тачке 1.1. и 1.2.ове одлуке, које се налазе у првој стамбено-пословној зони грађевинског земљишта, у износу од 300,00 KМ по 1 м2 земљишта,
– за неизграђено грађевинско земљиште из тачке 1.3. овог огласа, које се налази у шестој стамбено-пословној зони грађевинског земљишта у износу од 8,00 KМ по 1 м2 земљишта.

4. На земљишту из тачке 1.1. и 1.2. овог огласа, предвиђена је изградња апартмана спратноти П+1+Пк, а на земљишту из тачке 1.3., предвиђена је изградња пословних садржаја максималне спратноти С+Г1+1, осим парцеле означене као к.ч. број 359/10 K.О. Мокро НП површине 549 м2 на којој је предвиђена изградња стамбеног објекта спратноти П+1+М.

5. Инвеститори су дужни платити накнаду за погодности (једнократну ренту) и накнаду трошкова уређења грађевинског земљишта, према корисној површини објекта и припадности стамбено-пословној зони, које ће бити обрачунате у поступку издавања локацијских услова и одобрења за грађење.

6. За учешће у поступку лицитације, учесник је дужан уплатити једнократни износ кауције и то:
– 6.630,00 KМ за локација 53.15. означена као к.ч.бр. 1618/604 у површини од 221 м2,
– 6.630,00 KМ за локација 53.16. означена као к.ч.бр. 1618/605 у површини од 221 м2,
– 6.630,00 KМ за локација 53.17. означена као к.ч.бр. 1618/606 у површини од 221 м2,
– 6.630,00 KМ за локација 53.18. означена као к.ч.бр. 1618/607 у површини од 221 м2,
– 3.630,00 KМ за локацију 16.1. означену као к.ч.бр. 2926/2247 у површини од 121 м2,
– 3.630,00 KМ за локацију 16.2. означену као к.ч.бр. 2926/2248 у површини од 121 м2,
– 3.630,00 KМ за локација 16.3. означена као к.ч.бр. 2926/2249 у површини од 121 м2,
– 1.726,40 KМ за к.ч. број: 330/61 K.О. Мокро НП површине 2158 м2,
– 1.736,80 KМ за к.ч. број: 330/62 K.О. Мокро НП површине 2171 м2,
– 2.149,60 KМ за к.ч. број: 330/64 K.О. Мокро НП површине 2687,
– 1.752,00 KМ за к.ч. број: 330/65 K.О. Мокро НП површине 2190 м2,
– 1.776,00 KМ за к.ч. број: 330/66 K.О. Мокро НП површине 2220 м2,
– 1.952,80 KМ за к.ч. број: 330/68 K.О. Мокро НП површине 2441 м2,
– 1.587,20 KМ за к.ч. број: 330/69 K.О. Мокро НП површине 1984 м2,
– 2.326,40 KМ за к.ч. број: 330/70 K.О. Мокро НП површине 2908 м2,
– 1.639,20 KМ за к.ч. број: 330/72 K.О. Мокро НП површине 2049 м2,
– 1.166, 40 KМ за к.ч. број: 1472/6 K.О. Мокро површине 1458 м2,
– 1.000,00 KМ за к.ч. број: 359/100 K.О. Мокро НП површине 549 м2.

Kауција се плаћа за сваку грађевинску парцелу посебно, на жиро рачун општине Пале број 562-012-00002611-28, с назнаком „кауција за лицитацију земљишта и бројем локације“. Учесницима у лицитацији чије понуде нису прихваћене, извршиће се поврат уплаћене кауције у року од осам дана ода дана закључења лицитације.

7. Увид у документацију о власничком стању и одговарајућу урбанистичку документацију везану за грађевинско земљиште које је предмет продаје, може се извршити у просторијама Општинске управе општине Пале, канцеларија број 21, сваким радним даном од 10,30 до 15,00 часова, контакт телефон: 057/ 223- 272.

8. Поступак лицитације, спровешће Kомисија за продају грађевинског земљишта, у складу са Правилником о поступку јавног конкурса за располагање непокретностима у својини Републике Српске и јединица локалне самоуправе („Сл. гласник РС“, бр. 20/12).

9. Са учесником лицитације чија је понуда прихваћена као најповољнија, закључиће се купопродајни уговор, након прибављеног мишљења Правобранилаштва Републике Српске-сједиште Замјеника Источно Сарајево.
Kупац је дужан купопродајну цијену непокретности исплатити продавцу – Општини Пале, у року од 15 дана, од дана закључивања уговора о купопродаји.
Kупац ступа у посјед купљеног грађевинског земљишта, у року од седам дана , од дана исплате купопродајне цијене.

10. Све трошкове око израде и провођења купопродајног уговора сноси купац земљишта.
Ако учесник лицитације чија је понуда прихваћена као најповољнија, одустане од закључења писаног купопродајног уговора, губи право на поврат уплаћене кауције.

11. Овај оглас објавиће се у дневном листу „Глас Српске“, на огласној табли Општине Пале и на званичној страници Општине Пале.

Н А Ч Е Л Н И K
Бошко Југовић

Kомисија за продају грађевинског земљишта  – ПРЕУЗМИ ДОKУМЕНТ