Ј А В Н И П О З И В

На основу тачке ИВ Одлуке о утврђивању посебног интереса општине Пале за реализацију инвестиционог пројекта на локалитету пословне зоне „ФАМОС“, број: 01-022/50 од 20.04.2018. године, и члана 90. Статута општине Пале („Службене новине града Источно Сарајево“, број: 17/17 и 18/17), начелник општине Пале р а с п и с у ј е

Ј А В Н И П О З И В
за прикупљање понуда за дођелу земљишта за изградњу погона за производњу ЛЕД расвјете и пратеће опреме

И ПРЕДМЕТ ЈАВНОГ ПОЗИВА

Предмет Јавног позива је прикупљање понуда за дођелу земљишта означеног као дио к.ч. број: 3360/3 и дио к.ч. број: 3361 K.О. Пале, својина општине Пале са 1/1 дијела, у површини од 1.500 м2, за изградњу погона за производњу ЛЕД расвјете и пратеће опреме, на локалитету пословне зоне „ФАМОС“.

ИИ УСЛОВИ ЗА ДОЂЕЛУ ЗЕМЉИШТА

Земљиште из тачке И овог јавног позива ће се дођелити без накнаде, под сљедећим условима:
– да инвеститор испуњава формално-правне услове у погледу регистрације за обављање ђелатности из члана И ове одлуке,
– да се изградња зграде-производног погона и пословног простора са пратећом ифраструктуром изврши најкасније у року од годину дана од дана потписивања уговора,
– да се изврши запошљавање најмање 20 радника у 2018. години, са тенденцијом повећања броја запослених у наредном периоду.

ИИИ ПОТРЕБНА ДОKУМЕНТАЦИЈА ЗА УЧЕШЋЕ

Уз потписану пријаву на Јавни позив потребно је доставити:

1. Извод из судског или другог регистра не старији од три мјесеца као доказ о регистрацији;
2. Увјерење Пореске управе о измиреним пореским обавезама;
3. Доказ о уплати депозита у износу од 1.000,00 KМ уплаћено на трансакциони жиро-рачун општине Пале број 562-012-0000-2611-28 код НЛБ Развојне банке а.д. Бања Лука- депозит по Јавном позиву за дођелу земљишта без накнаде;
4. Овјерену изјаву да се против понуђача не води кривични поступак из области привредног криминала нити да је у поступку обустављања пословне ђелатности;
5. Инвестициони пројекат;
6. План запошљавања радника;
7. Описни план изградње производног погона и пословног простора са пратећом ифраструктуром са дефинисаним роком изводљивости.

ИВ KРИТЕРИЈУМИ ЗА ИЗБОР НАЈПОВОЉНИЈЕГ ИЗВОЂАЧА

Вредновање понуда ће се извршити према сљедећим критеријима:

1. предвиђени број новозапослених радника – 5 бодова по сваком раднику;
2. временски период за реализацију пројекта – 20 бодова.
3. подносиоцу иницијативе за изградњу погона, приликом вредновања понуда, дођељује се бонус за предложени пројекат који износи 10% од припадајућих бодова по свим критеријумима из Јавног позива, на основу којих ће се извршити вредновање понуда.
Уговор ће се дођелити понуђачу који је добио највећи број бодова по свим кретеријима.
Избор понуђача биће обављен и уколико буде достављена најмање једна благовремена и потпуна понуда.

В ПОДНОШЕЊЕ И ОТВАРАЊЕ ПРИЈАВА

Понуде доставити поштом у запечаћеној коверти или на писарницу општине Пале, са назнаком „Пријава на Јавни позив за дођелу земљишта– Kомисија за спровођење Јавног позива“ на адресу Општина Пале, Романијска број 15, 71420 Пале, у року од 15 дана од дана објављивања Јавног позива у дневном листу „Глас Српске“, на интернет страници општине Пале: www.пале.рс.ба и на огласној плочи Општине.
Отварање понуда и избор понуђача обавиће Kомисија за спровођење Јавног позива коју именује начелник општине Пале.
Одлука о избору најбоље квалификованог понуђача биће објављена на интернет страници општине Пале и огласној плочи.
Са изабраним понуђачем, закључиће се нотарски обрађен уговор.
Све трошкове око израде и провођења уговора, сноси изабрани понуђач.
Уплаћени депозит враћа се учесницима у року од пет дана од дана отварања понуда.

ВИ ОСТАЛЕ ОДРЕДБЕ

За ближе информације заинтересована лица могу се обратити Ођељењу за просторно уређење и стамбено комуналне послове општине Пале, соба 21, сваког радног дана у времену од 9,00 до 14,00 часова или на контакт телефон 057/223-272.

Број: 02-475/134
Пале, 23.04.2018. године

НАЧЕЛНИK
Бошко Југовић