PRIJAVA KORUPCIJE

Opštinska uprava opštine Pale
OBAVJEŠTENjE za PRIJAVIOCE KORUPCIJE

Poštovani !
Načelnik opštine kao odgovorno lice na osnovu člana 21.stav.2. Zakona o zaštiti lica koja prijavljuju korupciju („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 62/17) ,donio je Uputstvo o postupanju sa prijavom korupcije i obezbjeđenju zaštite lica koja prijavljuju korupciju u opštinskoj upravi opštine Pale (–broj 02-020/7 od 13.12.2017. ), a objavljeno u „Službenim novinama Grada Istočno Sarajevo“ ,br: 35/17 od 30.12.2017.
Uputstvom se uređuju pitanja podnošenja, prijema i evidentiranja prijave korupcije, postupanje sa prijavom korupcije, zaštita prava prijavioca korupcije, prava i obaveze Načelnika opštine i zaposlenih u Opštinskoj upravi opštine Pale u vezi sa prijavom korupcije, odlučivanje po prijavi korupcije kao i druga pitanja koja su od značaja za prijavu korupcije i zaštitu prava prijavioca korupcije u Opštinskoj upravi.

Prijava korupcije je, u skladu sa Zakonom, pismeno ili usmeno obavještenje koje sadrži podatke o činjenju ili nečinjenju Načelnika opštine, načelnika odjeljenja ili službi ili drugih lica zaposlenih u Opštinskoj upravi, zloupotrebom službenih ovlašćenja ili službenog položaja u privatne svrhe, u cilju sticanja protivpravne imovinske koristi ili bilo koje druge koristi za sebe ili drugoga.

Prijava korupcije se može podnijeti u formi pisanog ili usmenog obavještenja.
U formi pisanog obavještenja, prijava se može podnijeti na propisanom Obrascu koji je u prilogu uputstva i čini njegov sastavni dio. Izuzetno, prijava koja nije podnijeta u formi propisanog obrasca obavezno će se uzeti u razmatranje ukoliko sadrži sve propisane elemente predviđene ovim uputstvom.

Da bi mogla biti procesuirana, prijava korupcije treba da sadrži:
– opis činjenja ili nečinjenja koje po mišljenju prijavioca predstavlja korupciju,
– činjenice i okolnosti na osnovu kojih prijavilac sumnja da je pokušana ili izvršena korupcija u Opštinskoj upravi,
– podatke o prijaviocu sa njegovim potpisom.
Prijava sadrži i podatke o zaposlenom u Opštinskoj upravi za koga postoji sumnja da je izvršio korupciju, ukoliko prijavilac ima informacije o tome u trenutku podnošenja prijave.
Uz prijavu, prijavilac dostavlja i materijalne dokaze iz kojih proizilazi sumnja da je pokušana ili izvršena korupcija u Opštinskoj upravi, ukoliko je u posjedu takvih dokaza.

Prijava korupcije može da se podnose na jedan od sljedećih načina:
– dostavom pismena putem pošte na adresu Opštinske uprave ili neposredno predajom pismena u pisarnici Opštinske uprave,
– ubacivanjem pismena u posebno sanduče za prijavu korupcije koje se nalazi u prostorijama Opštinske uprave na info pultu,
– putem elektronske pošte na email adresu: prijavakorupcije@pale.rs.ba,
– putem posebnog linka/banera na zvaničnoj internet stranici opštine, na standardnom elektronskom obrascu,
– usmeno na zapisnik kod ovlašćenog službenika za prijem prijave korupcije, u skladu sa ovim uputstvom.

Ukoliko prijavu korupcije dostavlja poštom, na koverti kojom se dostavlja prijava korupcije, prijavilac označava da se odnosi na prijavu korupcije te da istu može otvoriti samo ovlašćeno lice za postupanje po prijavi.
Na poleđini koverte prijavilac ne mora da ispisuje svoje lične podatke, izuzev ukoliko to nije zahtjev posebnog propisa o dostavljanju.
Sanduče za prijavu korupcije se nalazi u prostorijama Opštinske uprave obezbjeđeno je bravom za zaključavanje i ima jasno ispisan tekst: “PRIJAVA KORUPCIJE”.

Molimo Vas da se upoznate i sa ostalim odredbama navedenog Uputstva .

Prilog:
-Uputstvo o postupanju sa prijavom korupcije i obezbjeđenju zaštite lica koja prijavljuju korupciju u opštinskoj upravi opštine Pale;
– Obrazac prijave (.*doc)
– Obrazac prijave (.*pdf)

S poštovanjem !