8. SJEDNICA SKUPŠTINE OPŠTINE PALE


Sjednica će se održati u četvrtak, 23. novembra 2017. godine sa početkom u 11,00 časova u sali Skupštine opštine Pale.
Za sjednicu predlažem sljedeći

DNEVNI RED

1.Zapisnik 7. sjednice Skupštine opštine Pale
2.Prijedlog Rješenja o razrješenju v.d. načelnika Odjeljenja za finansije
3.Prijedlog Rješenja o imenovanju načelnika Odjeljenja za finansije
4.Prijedlog Rješenja o razrješenju v.d. načelnika Odjeljenja za prostorno uređenje i stambeno- komunalne poslove
5.Prijedlog Rješenja o imenovanju načelnika Odjeljenja za prostorno uređenje i stambeno-komunalne poslove
6. Prijedlog Rješenja o razrješenju v.d. načelnika Odjeljenja za privredu i društvene djelatnosti
7. Prijedlog Rješenja o imenovanju načelnika Odjeljenja za privredu i društvene djelatnosti
8. Prijedlog Rješenja o razrješenju v.d. načelnika Odjeljenja za opštu upravu
9. Prijedlog Rješenja o imenovanju načelnika Odjeljenja za opštu upravu
10. Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti na izmjene i dopune Godišnjeg programa rada za radnu 2017/2018 godinu Javne ustanove Dječiji centar „Buba- mara“ Pale
11. Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti za prijem na upražnjeno radno mjesto u Javnoj ustanovi Dječiji centar „Buba- mara“ Pale
12. Prijedlog Odluke o stavljanju van snage Odluke o utvrđivanju standarda i kriterijuma za izbor i imenovanje članova Upravnog odbora Javne zdravstvene ustanove Dom zdravlja „Pale“ Pale i Odluke o raspisivanju Javnog konkursa za izbor i imenovanje članova Upravnog odbora Javne zdravstvene ustanove Dom zdravlja „Pale“ Pale
13. Prijedlog Odluke o utvrđivanju uslova, standarda i kriterijuma za izbor i imenovanje članova Upravnog odbora Javne zdravstvene ustanove Dom zdravlja „Pale“
14. Prijedlog Odluke o raspisivanju Konkursa za izbor i imenovanje članova Upravnog odbora Javne zdravstvene ustanove Dom zdravlja „Pale“ Pale
15. Izvještaj o provedenoj finansijskoj reviziji Opštine Pale za period 01.01.2016- 31.12.2016. godine, broj: RVO44-17
16. Prijedlog Plana otklanjanja nepravilnosti utvrđenih u Izvještaju o provedenoj finansijskoj reviziji Opštine Pale za period 01.01.2016- 31.12.2016. godine
17. Prijedlog Programa izgradnje i uređenja prostora na području opštine Pale za 2018. godinu
18. Prijedlog Programa utroška sredstva ostvarenih prodajom šumskih drvnih sortimenata na području opštine Pale u 2018. godini
19. Prijedlog Programa o utrošku sredstava po osnovu vodoprivrednih naknada
20. Nacrt Plana budžeta opštine Pale za 2017. godinu (Rebalans)
21. Nacrt Plana budžeta opštine Pale za 2018. godinu
22. Prijedlog Odluke o utvrđivanju poreske stope poreza na nepokretnosti na području opštine Pale
23. Prijedlog Odluke o utvrđivanju vrijednosti nekretnina na području opštine Pale u 2018. godini
24. Prijedlog Odluke o kupovini imovine Famos fabrika „Koran“ a.d. Pale u stečaju
25. Prijedlog Odluke o prijevremenom stupanju na snagu Odluke o kupovini imovine Famos fabrika „Koran“ a.d. Pale u stečaju
26. Prijedlog Odluke o procjeni vrijednosti nepokretnosti
27. Prijedlog Odluke o usvajanju urbanističko- tehničkih uslova za cijepanje parcele u Palama u prostornom obuhvatu izmjena i dopuna Regulacionog plana „Pale- Centar“
28. Prijedlog Odluke o pristupanju izradi izmjena i dopuna dijela Regulacionog plana „Koran“
29. Prijedlog Odluke o odborničkoj legitimaciji
30. Prijedlog Odluke o ustupanju nepokretnosti na korišćenje Akcionarskom društvu Olimpijski centar „Jahorina“
31. Informacija o stanju u oblasti obrazovanja na području opštine Pale za 2017. godinu
32. Informacija u oblasti sporta na području opštine Pale za 2017. godinu
33. Prijedlog Rješenja o razrješenju člana Školskog odbora Srednjoškolskog centra „Pale“ Pale
34. Prijedlog Rješenja o imenovanju člana Školskog odbora Srednjoškolskog centra „Pale“ Pale
35. Prijedlog Rješenja o razrješenju člana Školskog odbora Osnovne škole „Srbija“ Pale
36. Prijedlog Rješenja o imenovanju člana Školskog odbora Osnovne škole „Srbija“ Pale
37. Prijedlog Odluke o osnivanju, upravljanju, raspolaganju i korištenju stambenog fonda uz primjenu principa socijalnog stanovanja opštine Pale
38. Prijedlog Odluke o određivanju lokacije za socijalno stambeno zbrinjavanje
39. Promet nekretnina
40. Odbornička pitanja

Prilog: Materijal
PREDSJEDNIK
Skupštine opštine Pale

Predrag Vučićević,s.r.