KONKURS ZA PRIJAVU FIZIČKIH I PRAVNIH LICA OVLAŠĆENIH ZA VRŠENjE TEHNIČKOG PREGLEDA OBJEKATA

Broj:02-361-479/17
Pale 03.11.2017.godine

J A V N I P O Z I V- konkurs
ZA PRIJAVU FIZIČKIH I PRAVNIH LICA OVLAŠĆENIH ZA VRŠENjE
TEHNIČKOG PREGLEDA OBJEKATA

I Opština Pale u cilju formiranja Liste stručnih lica za vršenje tehničkog pregleda objekata raspisuje javni poziv-konkurs za prijavu fizičkih lica odgovarajuće struke i profila,kao i pravnih lica koja posjeduju licencu za reviziju ili izradu tehničke dokumentacije ili izvođenje radova ,izdatu od strane Ministarstva za prostorno uređenje,građevinarstvo i ekologiju Republike Srpske.

II Na javni poziv-konkurs za prijavu fizičkih-stručnih lica za vršenje tehničkog pregleda građevina mogu se javiti fizička lica sledećih struka i profila:

1. diplomirani inžinjer arhitekture ;
-inžinjer arhitekture
2. diplomirani inžinjer građevinarstva;
-inžinjer građevinarstva
smjer :
a) konstruktivni
b) hidro
v) saobraćajni
3. diplomirani inžinjer elektrotehnike ;
-inžinjer elektrotehnike
smjer :
a) jaka struja
b) slaba struja
4. diplomirani inžinjer mašinstva ;
-inžinjer mašinstva
5. diplomirani inžinjer zaštite na radu

III Potrebna dokumenta uz prijavu na javni poziv :
Za pravna lica
– licenca izdata od strane Ministarstva za prostorno uređenje, građevinarstvo i ekologiju Republike Srpske ,kao dokaz da su ovlašćeni za reviziju, izradu tehničke dokumentacije ili izvođenje radova koji su predmet tehničkog pregleda.
Za fizička lica
– ovjerena kopija diplome;
– rješenje-licenca Ministarstva za prostorno uređenje, građevinarstvo i ekologiju Republike Srpske kao dokaz da su ovlašćeni za reviziju, izradu tehničke dokumentacije ili izvođenje radova koji su predmet tehničkog pregleda;
(za fizička lica pod II tačka 5. rješenje –licenca nadležnog Ministarstva)

IV Načelnik opštine i Načelnik Odjeljenja za prostorno uređenje i stambeno komunalne poslove Opštine Pale sačiniće Listu stručnih lica za tehnički pregled.
Načelnik opštine će sa licima koja ispunjavaju uslove za vršenje tehničkog pregleda zaključiti ugovor o djelu.

V Sa utvrđene liste stručnih lica za tehnički pregled vršiće se imenovanje članova Komisije za tehnički pregled građevina (shodno Zakonu o uređenju prostora i građenju i Pravilniku o vršenju tehničkog pregleda) pri čemu će se obratiti pažnja na ravnomjernu zastupljenost svih lica uvrštenih na Listu.

VI Rok za podnošenje prijava:
Prijave na konkurs podnose se u roku od 15 dana od dana objavljivanja javnog poziva. Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzimati u razmatranje.
Prijave sa potrebnim dokumentima mogu se dostaviti putem pošte na adresu: Opština Pale ulica Romanijska br:15. Pale 71420; ili neposredno na pisarnicu opštine Pale u zatvorenim kovertama sa naznakom “JAVNI POZIV ZA TEHNIČKI PREGLED“.
Javni poziv će biti objavljen u dnevnom listu “Glas Srpske“ i na oglasnoj tabli Opštine Pale.
Sve ostale informacije mogu se dobiti u Odjeljenju za prostorno uređenje i stambeno komunalne poslove Opštine Pale na tel. 057 /226-592 lokal 119 i 226-310.

N A Č E L N I K

Boško Jugović