JAVNI POZIV  za raspodjelu sredstava za podršku  pronatalitenoj politici iz budžeta opštine Pale

Na osnovu člana 4. Pravilnika o raspodjeli sredstava za podršku pronatalitetnoj politici iz budžeta opštine Pale („Službene novine grada Istočno Sarajevo“, broj: 15/17) i člana 69. Statuta opštine Pale („Službene novine grada Istočno Sarajevo“, broj: 17/17, 18/17) načelnik opštine raspisuje

JAVNI POZIV 
za raspodjelu sredstava za podršku 
pronatalitenoj politici iz budžeta opštine Pale

I
Raspisuje se javni poziv za raspodjelu sredstava za podršku natalitetu iz Budžeta opštine za 2017. godinu.

II
Pravo prijave na javni poziv imaju porodice sa četvoro i više djece koje imaju prebivalište na području opštine Pale.

III
Sredstva za podršku natalitetu planiraju se i obezbjeđuju Budžetom opštine, a dodjeljuju se za period od 12 mjeseci.

IV
Porodice koje konkurišu za dodjelu sredstava iz tačke I ovog Javnog poziva moraju ispunjavati sljedeće opšte uslove:
– da imaju četvoro i više djece i
– da imaju stalno prebivalište na području opštine Pale.

V
Pored opštih uslova navedenih u tački IV porodice moraju ispunjavati i posebne uslove:
– da imaju najmanje jedno maloljetno dijete.

VI
Sve porodice koje ispune uslove propisane Pravilnikom o raspodjeli sredstava za podršku pronatalitetnoj politici iz budžeta opštine Pale (u daljem tekstu: Pravilnik) će biti uzete u razmatranje, a sredstva će se dodjeljivati prema raspoloživim sredstvima i u zavisnosti od broja prijava, a sve u skladu sa Pravilnikom. 

VII
Uz prijavni obrazac porodice su dužne dostaviti dokaze o ispunjavanju opštih i posebnih uslova i to:
– prijavu o prebivalištu (CIPS prijava) svih članova porodice, 
– rodni list (za svako dijete),
– kućnu listu. 
Prijavni obrazac može se preuzeti na zvaničnoj internet stranici opštine Pale i u Odjeljenju za privredu i društvene djelatnosti opštine Pale, zgrada Opštinske uprave, prvi sprat, kancelarija br. 23. 
Dokumenta kojima se dokazuje ispunjavanje opštih i posebnih uslova dostavljaju se u originalu ili ovjerenoj kopiji (ovjerene kopije ne smiju biti starije od dana objavljivanja ovog konkursa).

VIII
Porodice koje ne dostave dokumentaciju traženu javnim pozivom neće biti uzete u razmatranje. 
Prispjele prijave razmatraće se prema uslovima iz tačke IV i V ovog javnog poziva, a u skladu sa Pravilnikom, na osnovu čega će Komisija za raspodjelu sredstava donijeti prijedlog rang-liste i isti dostaviti načelniku na razmatranje i dalje odlučivanje.

IX
Javni poziv će biti objavljen na oglasnoj tabli Opštine Pale i na zvaničnoj internet stranici Opštine: https://www.pale.rs.ba.

X
Rok za podnošenje prijava na konkurs je 15 dana od dana objavljivanja u glasilima iz prethodne tačke.
Neblagovremene prijave neće se uzimati u razmatranje. 

XI
Prijave sa potrebnom dokumentacijom mogu se dostaviti lično u pisarnicu Opštinske uprave opštine Pale ili putem pošte, naslovljene na adresu: Opština Pale, Ul. Romanijska br. 15, 71420 Pale, sa naznakom: Komisiji za raspodjelu sredstava za podršku pronatalitetnoj politici.

XII
Preliminarna rang-lista porodica kojima će biti dodijeljena sredstva biće objavljena na oglasnoj tabli i na zvaničnoj internet stranici Opštine Pale.

XIII
Za sva dodatna pitanja svi zainteresovani mogu se obratiti u kancelariju broj 23, u zgradi Opštine ili putem telefona: 057/226-592, lokal 121.

Dostaviti:

NAČELNIK
Boško Jugović

– na oglasnu tablu Opštinske uprave,
– administratoru internet stranice (e-mailom),
– Komisiji za raspodjelu sredstava,
– Odjeljenju za privredu i 
društvene djelatnosti (za evidenciju),
– a/a.

PREUZMITE OBRAZAC