Дрвна индустрија

На подручју општине Пале регистровано је 32 субјекта који испуњава услове за обављање ђелатности пиланске прераде дрвета.

Дрвопрерађивачки сектор је доминантан у индустрији Пале у погледу оствареног укупног прихода и броја запослених радника. Овај сектор је извозно орјентисан и остварује највеће учешће у извозу. Сектор прераде дрвета представља окосницу развоја општине са сталном тенденцијом проширења производње са вишим фазама прераде и новим запошњавањима.

Садашње стање у овом сектору је неповољно са становишта броја примарних капацитета за прераду дрвета, који превазилазе производње могућности шума за око три пута.