JAVNI KONKURS za popunu upražnjenog radnog mjesta u Opštinsku upravu opštine Pale

Na osnovu člana 78. Zakona o službenicima i namještenicima u organima jedinice lokalne samouprave („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj: 97/16), člana 13. Pravilnika o organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta Opštinske uprave opštine Pale („Službene novine grada Istočno Sarajevo“,broj 7/15, 19/15, 20/16,2/17,22/17) načelnik opštine Pale, r a s p i s u j e

JAVNI KONKURS
za popunu upražnjenog radnog mjesta u
Opštinsku upravu opštine Pale

I – Raspisuje se Javni konkurs za za popunu upražnjenog radnog mjesta službenika u
Opštinsku upravu opštine Pale i to:
-Samostalni stručni saradnik za administrativno-tehničke i stručne poslove načelnika opštine – jedan izvršilac.
II – Opis poslova
Samostalni stručni saradnik za administrativno-tehničke i stručne poslove načelnika opštine obavlja administrativno-tehničke i stručne poslove za potrebe načelnika opštine,Kabineta načelnika,utvrđuje vrijeme i raspored za prijem stranaka kod načelnika;stara se o nesmetanom radu načelnika; vrši administrativno-tehničku obradu akata;učestvuje u sastavljanju i izradi akata iz nadležnosti Kabineta;vodi elektronsko kancelarijsko poslovanje Kabineta i prati kretanje zaprimljenih akata; starta se o upotrebi i čuvanju pečata načelnika; vrši prijem i razvrstavanje pošte načelnika; vrši internu otpremu pošte iz nadležnosti Kabineta;vodi arhivu akata koje donosi načelnik opštine;prima telefonske pozive i blagovremeno obavještava načelnika o istim; vodi evidenciju o zakazanim satancima za načelnika; vodi evidenciju zvaničnih posjeta; vodi računa o ispravnosti tehničkih uređaja sa kojima rukuje; stara se o urednoj nabavci potrošnog materijala za potrebe Kabineta; obavlja i druge administrativne i stručne poslove po nalogu načelnika i šefa Kabineta.Za svoj rad odgovara načelniku i šefu Kabineta načelnika opštine.
III – Opšti uslovi:
1. da su državljani Republike Srpske, odnosno Bosne i Hercegovine,
2. da su stariji od 18 godina,
3. da imaju opštu zdravstvenu sposobnost,
4. da nisu osuđivani za krivično djelo na bezuslovnu kaznu zatvora od najmanje šest mjeseci ili za krivično djelo koje ih čine nepodobnim za obavljanje poslova u opštinskoj upravi,
5. da nisu otpušteni iz organa uprave, kao rezultat disciplinske mjere na bilo kojem nivou vlasti u BiH, tri godine prije objavljivanja ovog konkursa,
6. da se na njih ne odnose odredbe člana IX stav 1. Ustava BiH,
7. da nisu u sukobu interesa, odnosno da ne obavljaju dužnosti koje su nespojive sa dužnošću službenika u opštinskoj upravi.
IV – Posebni uslovi:
– visoka stručna sprema -VII stepen ekonomski fakultet ili prvi ciklus studija sa najmanje 240 ECTS bodova,
– najmanje tri godine radnog iskustva u traženom stepenu obrazovanja,
– položen stručni ispit za rad u opštinskoj upravi;

V – Potrebna dokumenta
Prijava za učešće na javnom konkursu, podnosi se na propisanom obrascu -Prijava na javni konkurs , koji je dostupan na internet stranici Ministarstva uprave i lokalne samouprave RS ,kao i na internet stranici Opštine Pale.Tačnost podataka navedenih u obrascu prijave kandidat potvrđuje potpisom.

Kao dokaz o ispunjavanju opštih uslova ovog konkursa, kandidat je dužan priložiti foto-kopiju uvjerenja o državljanstvu Republike Srpske, odnosno Bosne i Hercegovine,
a izjave da kandidat:
1) nije pod optužnicom Međunarodnog suda za ratne zločine počinjene na području bivše Jugoslavije u Hagu i da nije odbio naredbu da se povinuje pred Tribunalom – član IX stav 1. Ustava BiH,
2) nije osuđivan za krivično djelo na bezuslovnu kaznu zatvora od najmanje šest mjeseci ili za krivično djelo koje ga čini nepodobnim za obavljanje poslova u opštinskoj upravi,
3) nije otpušten iz organa uprave, kao rezultat disciplinske mjere na bilo kojem nivou vlasti u BiH, tri godine prije objavljivanja ovog konkursa,
4) i da nije u sukobu interesa, odnosno da ne obavlja dužnost koja je nespojiva sa dužnošću službenika u opštinskoj upravi (od čl. 43 do. 47. Zakona o službenicima i namještenicima u organima jedinice lokalne samouprave),su sastavni dio prijave na Javni konkurs.

 Kao dokaz o ispunjavanju posebnih uslova ovog konkursa, kandidat je dužan priložiti foto-kopije:
1) diplome o završenoj stručnoj spremi; (kandidat koji je visoko obrazovanje stekao po bolonjskom sistemu studiranja uz diplomu dostavlja i dodatak diplomi u skladu sa propisima o visokom obrazovanju).
2) uvjerenja o položenom stručnom ispitu za rad u upravi, odnosno izjave kojom se kandidat obavezuje da će u roku od šest mjeseci položiti stručni ispit ukoliko bude zaposlen ili rješenje o oslobađanju od obaveze polaganja stručnog ispita za rad u upravi u skladu sa Uredbom o stručnom ispitu za rad u upravi Republike Srpske („Službeni glasnik Republike Srpske“, br.68/11, 85/11 i 7/15),
3) isprave kojom se dokazuje radno iskustvo u struci (potvrda, rješenje ili drugi akt iz kojeg se vidi na kojim poslovima, sa kojom stručnom spremom i u kom periodu je stečeno radno iskustvo).

VI – Sa svim kandidatima koji budu ispunjavali uslove Javnog konkursa, konkursna komisija će obaviti usmeni intervju, koji podrazumijeva pojedinačni razgovor sa kandidatima.O vremenu i mjestu održavanja usmenog intervjua kandidati će biti obavješteni pojedinačno,pisanim putem.
Prvorangirani kandidat ,po prijedlogu Komisije dužan je da u roku sedam dana od dana prijema obavještenja Komisije, da dostavi dokaze o ispunjavanju opštih i posebnih uslova u originalu ili ovjerenoj foto-kopiji, i to :

1. uvjerenje o državljanstvu Republike Srpske, odnosno Bosne i Hercegovine,
2. uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti;
3. uvjerenje da nije osuđivan za krivično djelo na bezuslovnu kaznu zatvora od najmanje šest mjeseci ili za krivično djelo koje ga čini nepodobnim za obavljanje poslova u opštinskoj upravi;
4. diploma o završenoj stručnoj spremi; (kandidat koji je visoko obrazovanje stekao po bolonjskom sistemu studiranja uz diplomu dostavlja i dodatak diplomi u skladu sa propisima o visokom obrazovanju);
5. uvjerenje o položenom stručnom ispitu za rad u upravi, odnosno izjave kojom se kandidat obavezuje da će u roku od šest mjeseci položiti stručni ispit ukoliko bude zaposlen ili rješenje o oslobađanju od obaveze polaganja stručnog ispita za rad u upravi u skladu sa Uredbom o stručnom ispitu za rad u upravi Republike Srpske („Službeni glasnik Republike Srpske“, br.68/11, 85/11 i 7/15);
6. isprava kojom se dokazuje radno iskustvo u struci (potvrda, rješenje ili drugi akt iz kojeg se vidi na kojim poslovima, sa kojom stručnom spremom i u kom periodu je stečeno radno iskustvo),kao i ovjerene izjave i to :
1. da nije pod optužnicom Međunarodnog suda za ratne zločine počinjene na području bivše Jugoslavije u Hagu i da nije odbio naredbu da se povinuje pred Tribunalom – član IX stav 1. Ustava BiH;
2. da nije otpušten iz organa uprave, kao rezultat disciplinske mjere na bilo kojem nivou vlasti u BiH, tri godine prije objavljivanja ovog konkursa;
3. i da nije u sukobu interesa, odnosno da ne obavlja dužnost koja je nespojiva sa dužnošću službenika u opštinskoj upravi (od čl. 43 do. 47. Zakona o službenicima i namještenicima u organima jedinice lokalne samouprave).

Ako prvorangirani kandidat ne dostavi tražene dokaze u propisanom roku, ili ako na osnovu dostavljenih dokaza Komisija, utvrdi da kandidat ne ispunjava opšte ili posebne uslove konkursa, pozvaće sljedećeg kandidata po broju osvojenih bodova sa liste uspješnih kandidata da postupi na gore navedeni način iz ovog oglasa.

VII – Rok , mjesto, način podnošenje prijava i druge informacije relevantne za javni konkurs
Rok za podnošenje prijava je 15 dana od dana objavljivanja konkursa u „Službenom glasniku Republike Srpske“ i dnevnom listu „Glas Srpske“. Ako javni konkurs ne bude objavljen istovremeno, rok će se računati od dana posljednjeg objavljivanja.
Dokumenti priloženi uz prijavu na Konkurs neće se vraćati kandidatima.Nepotpune i neblagovremene prijave neće se razmatrati.
Osoba zadužena za davanje dodatnih obavještenja o javnom konkursu je Milomir Mojović službenik za upravljanje ljudskim resursima,kontakt telefon 057/223-311.
Prijava se podnosi na propisanom obrascu “Prijava na javni konkurs“,uz koju se prilažu dokazi o ispunjavanju opštih i posebnih uslova( radi pozivanja na usmeni intervju i sl.potrebno je naznačiti adresu prebivališta i broj telefona). Obrazac prijave na javni konkurs je dostupan na internet stranici Ministarstva uprave i lokalne samouprave RS i na internet stranici opštine Pale www. opstinapale@gmail.com.
Prijave se mogu dostaviti lično na protokolu-prijemnom šalteru opštinske uprave opštine Pale svakim radnim danom od 800 do 1600 časova ili putem pošte, na adresu: Opština Pale, Romanijska broj 15, sa naznakom: „Komisija za sprovođenje postupka za popunu upražnjenog radnog mjesta“.

Broj: 02 -111/ 49 N A Č E L N I K
Pale, 12.09.2017. godine Boško Jugović