JAVNI KONKURS za popunu upražnjenog radnog mjesta u statusu namještenika u Opštinsku upravu opštine Pale

Na osnovu člana 160. Zakona o službenicima i namještenicima u organima jedinice lokalne samouprave („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj: 97/16), člana 13. Pravilnika o organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta Opštinske uprave opštine Pale („Službene novine grada Istočno Sarajevo“,broj 7/15, 19/15, 20/16,2/17,22/17) načelnik opštine Pale, r a s p i s u j e 

JAVNI KONKURS
za popunu upražnjenog radnog mjesta u statusu namještenika u
Opštinsku upravu opštine Pale

I – Raspisuje se Javni konkurs za za popunu upražnjenog radnog mjesta, namještenika u Opštinsku upravu opštine Pale i to:
Vozač načelnika opštine – jedan izvršilac,
II – Opis poslova
Vozač načelnika opštine;
Obavlja poslove prevoza načelnika opštine i lica po nalogu načelnika; vodi brigu o ispravnosti,održavanju i pravilnom korištenju službenog vozila;vodi evidenciju o utrošku goriva i maziva, o redovnom servisu ,o registraciji vozila i pređenim kilometrima; odgovara za bezbjednu vožnju i poštovanje saobraćajnih propisa;stara se o putnim nalozima; obavlja i druga zaduženja po nalogu načelnika i šefa Kabineta načelnika.

III – Opšti uslovi:
1. da su državljani Republike Srpske, odnosno Bosne i Hercegovine, 
2. da su stariji od 18 godina,
3. da imaju opštu zdravstvenu sposobnost,
4. da nisu osuđivani za krivično djelo na bezuslovnu kaznu zatvora od najmanje šest mjeseci ili za krivično djelo koje ih čine nepodobnim za obavljanje poslova u opštinskoj upravi, 
5. da nisu otpušteni iz organa uprave, kao rezultat disciplinske mjere na bilo kojem nivou vlasti u BiH, tri godine prije objavljivanja ovog konkursa,
6. da se na njih ne odnose odredbe člana IX stav 1. Ustava BiH,
7. da nisu u sukobu interesa, odnosno da ne obavljaju dužnosti koje su nespojive sa dužnošću službenika u opštinskoj upravi.

IV – Posebni uslovi:
– srednja stručna sprema tehničkog smjera,
– šest mjeseci radnog iskustva u traženom stepenu obrazovanja,
– položen vozački ispit B kategorije;

V – Potrebna dokumenta
Prijava za učešće na javnom konkursu, podnosi se na propisanom obrascu -Prijava na javni konkurs , koji je dostupan na internet stranici Ministarstva uprave i lokalne samouprave RS ,kao i na internet stranici Opštine Pale.Tačnost podataka navedenih u obrascu prijave kandidat potvrđuje potpisom.

Kao dokaz o ispunjavanju opštih uslova ovog konkursa, kandidat je dužan priložiti foto-kopiju uvjerenja o državljanstvu Republike Srpske, odnosno Bosne i Hercegovine, 
a izjave da kandidat:
1) nije pod optužnicom Međunarodnog suda za ratne zločine počinjene na području bivše Jugoslavije u Hagu i da nije odbio naredbu da se povinuje pred Tribunalom – član IX stav 1. Ustava BiH,
2) nije osuđivan za krivično djelo na bezuslovnu kaznu zatvora od najmanje šest mjeseci ili za krivično djelo koje ga čini nepodobnim za obavljanje poslova u opštinskoj upravi, 
3) nije otpušten iz organa uprave, kao rezultat disciplinske mjere na bilo kojem nivou vlasti u BiH, tri godine prije objavljivanja ovog konkursa,
4) i da nije u sukobu interesa, (čl. 43 do. 47. Zakona o službenicima i namještenicima u organima jedinice lokalne samouprave), su sastavni dio prijave na Javni konkurs.

Kao dokaz o ispunjavanju posebnih uslova ovog konkursa, kandidat je dužan priložiti foto-kopije:
1) svjedočanstva o završenoj stručnoj spremi; 
2) položenog vozačkog ispita B kategorije;
3) isprave kojom se dokazuje radno iskustvo u struci (potvrda, rješenje ili drugi akt iz kojeg se vidi na kojim poslovima, sa kojom stručnom spremom i u kom periodu je stečeno radno iskustvo).

VI – Sa svim kandidatima koji budu ispunjavali uslove Javnog konkursa, konkursna komisija će obaviti usmeni intervju, koji podrazumijeva pojedinačni razgovor sa kandidatima.O vremenu i mjestu održavanja usmenog intervjua kandidati će biti obavješteni pojedinačno,pisanim putem.

Prvorangirani kandidat ,po prijedlogu Komisije dužan je da u roku sedam dana od dana prijema obavještenja Komisije, da dostavi dokaze o ispunjavanju opštih i posebnih uslova u originalu ili ovjerenoj foto-kopiji, i to :

1. uvjerenje o državljanstvu Republike Srpske, odnosno Bosne i Hercegovine, 
2. uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti;
3. uvjerenje da nije osuđivan za krivično djelo na bezuslovnu kaznu zatvora od najmanje šest mjeseci ili za krivično djelo koje ga čini nepodobnim za obavljanje poslova u opštinskoj upravi;
4. svjedočanstvo o završenoj stručnoj spremi; 
5. dokaz o položenom vozačkom ispitu B kategorije;
6. isprava kojom se dokazuje radno iskustvo u struci (potvrda, rješenje ili drugi akt iz kojeg se vidi na kojim poslovima, sa kojom stručnom spremom i u kom periodu je stečeno radno iskustvo), kao i ovjerene izjave i to :

1.da nije pod optužnicom Međunarodnog suda za ratne zločine počinjene na području bivše Jugoslavije u Hagu i da nije odbio naredbu da se povinuje pred Tribunalom – član IX stav 1. Ustava BiH;
2. da nije otpušten iz organa uprave, kao rezultat disciplinske mjere na bilo kojem nivou vlasti u BiH, tri godine prije objavljivanja ovog konkursa;
3. i da nije u sukobu interesa, (čl. 43 do. 47. Zakona o službenicima i namještenicima u organima jedinice lokalne samouprave).

Ako prvorangirani kandidat ne dostavi tražene dokaze u propisanom roku, ili ako na osnovu dostavljenih dokaza Komisija, utvrdi da kandidat ne ispunjava opšte ili posebne uslove konkursa, pozvaće sljedećeg kandidata po broju osvojenih bodova sa liste uspješnih kandidata da postupi na gore navedeni način iz ovog oglasa.

VII – Rok , mjesto, način podnošenje prijava i druge informacije relevantne za javni konkurs
Rok za podnošenje prijava je 15 dana od dana objavljivanja konkursa u dnevnom listu „Glas Srpske“. 
Dokumenti priloženi uz prijavu na Konkurs neće se vraćati kandidatima.Nepotpune i neblagovremene prijave neće se razmatrati. 
Osoba zadužena za davanje dodatnih obavještenja o javnom konkursu je Milomir Mojović službenik za upravljanje ljudskim resursima,kontakt telefon 057/223-311.
Prijava se podnosi na propisanom obrascu “Prijava na javni konkurs“,uz koju se prilažu dokazi o ispunjavanju opštih i posebnih uslova( radi pozivanja na usmeni intervju i sl.potrebno je naznačiti adresu prebivališta i broj telefona). Obrazac prijave na javni konkurs je dostupan na internet stranici Ministarstva uprave i lokalne samouprave RS i na internet stranici opštine Pale www. opstinapale@gmail.com.
Prijave se mogu dostaviti lično na protokolu-prijemnom šalteru opštinske uprave opštine Pale svakim radnim danom od 800 do 1600 časova ili putem pošte, na adresu: Opština Pale, Romanijska broj 15, sa naznakom: „Komisija za sprovođenje postupka za popunu upražnjenog radnog mjesta u statusu namještenika“.

Broj: 02 -111/ 48

N A Č E L N I K
Pale, 12.09.2017. godine Boško Jugović