O G L A S  o prodaji neizgrađenog građevinskog zemljišta u svojini opštine Pale

Broj: 02-475/156/17
Pale,17.7.2017. godine

Na osnovu člana 348. Zakona o stvarnim pravima (“Službeni glasnik Republike Srpske”, broj: 124/08,58/09 i 95/11), Odluke o uslovima i načinu prodaje neizgrađenog građevinskog zemljišta u svojini opštine Pale, broj: 01-022/68 od 16.06.2017. godine i člana 9. Pravilnika o postupku javnog konkursa za raspolaganje nepokretnostima u svojini Republike Srpske i jedinica lokalne samouprave (“Službeni glasnik Republike Srpske”, br. 20/12) načelnik opštine Pale, raspisuje

O G L A S
o prodaji neizgrađenog građevinskog zemljišta u
svojini opštine Pale

1. Opština Pale, prodaje neizgrađeno građevinsko zemljište i to:

1.1 Lokalitet Plana parcelacije „Repca 2“
– k.č.broj 1551/20 u površini od 1245 m2 k.o.Pale /z.k.stanje i kat stanje/,
– k.č.broj 1551/21 u površini od 800 m2 k.o.Pale /z.k.stanje i kat stanje/,
– k.č.broj 1551/22 u površini od 500 m2 k.o.Pale /z.k.stanje i kat stanje/.

2. Prodaja građevinskog zemljišta iz tačke 1.1., ovog oglasa, izvršiće se putem javnog nadmetanja-licitacije, koja će se održati dana 03.08.2017. godine, u zgradi Opštine Pale, sala Skupštine opštine, sa početkom u 11,00 časova.

3.Početna prodajna cijena neizgrađenog građevinskog zemljišta utvrđuje se prema stambeno-poslovnim zonama koje su određene Odlukom o uređenju prostora i građevinskom zemljištu, i za neizgrađeno gradsko građevinsko zemljište iz tačke 1.1 ovog oglasa, a koje se nalazi u van obuhvata utvrđenih stambeno-poslovnih zona građevinskog zemljišta u iznosu od 4,00 KM po 1 m2 zemljišta.

4. Investitori su dužni platiti naknadu za pogodnosti /jednokratnu rentu/ i naknadu troškova uređenja građevinskog zemljišta prema korisnoj površini objekta i pripadnosti stambeno-poslovnoj zoni, a koje će biti obračunate u postupku izdavanja lokacijskih uslova i odobrenja za građenje.

5. Za učešće u postupku licitacije, učesnik je dužan uplatiti jednokratni iznos kaucije u iznosu od 1.00,00 KM na žiro račun opštine Pale broj 562-012-00002611-28, s naznakom „kaucija za licitaciju zemljišta“.
Učesnicima čija se ponuda ne prihvati, izvršiće se povrat položene kaucije.

6. Zainteresovana lica mogu izvršiti razgledanje zemljišta te izvršiti uvid u potrebnu dokumentaciju, u vremenu od 11 do 14 časova u opštini Pale, soba broj 21, te dobiti potrebne informacije na telefon: 057/ 223- 272.

7. Sa učesnikom licitacije čija je ponuda utvrđena kao najpovoljnija, zaključiće se kupoprodajni ugovor, nakon pribavljenog mišljenja Pravobranilaštva Republike Srpske.
Kupovnu cijenu zemljišta, učesnik licitacije, sa kojim će se zaključiti kupoprodajni ugovor, dužan je uplatiti u roku 15 dana nakon zaključenog postupka licitacije, a predaja zemljišta u posjed, izvršiće se u roku od sedam dana od dana uplate kupoprodajne cijene o čemu će se sačiniti zapisnik o primopredaji u posjed.
Sve troškove oko izrade i provođenja kupoprodajnog ugovora snosi kupac zemljišta.
Ako učesnik licitacije čija je ponuda utvrđena kao najpovoljnija, odustane od zaključenja pisanog kupoprodajnog ugovora, gubi pravo na povrat položene kaucije.

N A Č E L N I K
Boško Jugović