JAVNI KONKURS za izbor i imenovanje načelnika odjeljenja Opštinske uprave opštine Pale

Na osnovu člana 78. Zakona o službenicima i namještenicima u organima jedinice lokalne samouprave („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj: 97/16), člana 7.stav 2. Pravilnika o jedinstvenim procedurama za popunjavanje upražnjenih radnih mjesta u gradskoj,odnosno opštinskoj upravi („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj: 42/17), i člana 13. Pravilnika o organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta Opštinske uprave opštine Pale („Službene novine grada Istočno Sarajevo“,broj 7/15, 19/15, 20/16,2/17) načelnik opštine Pale, r a s p i s u j e
JAVNI KONKURS
za izbor i imenovanje načelnika odjeljenja
Opštinske uprave opštine Pale
I – Radna mjesta za koje se raspisuje javni konkurs:
-Raspisuje se Javni konkurs za izbor i imenovanje načelnika odjeljenja opštinske uprave opštine Pale i to:
1. načelnik Odjeljenja za opštu upravu – jedan izvršilac,
2. načelnik Odjeljenja za privredu i društvene djelatnosti – jedan izvršilac,
3. načelnik Odjeljenja za prostorno uređenje i stambeno-komunalne poslove – jedan izvršilac,
4. načelnik Odjeljenja za finansije – jedan izvršilac.
II – Opis poslova
Načelnik odjeljenja rukovodi odjeljenjem i odgovara za zakonito, blagovremeno i pravilno obavljanje poslova iz djelokruga odjeljenja, organizuje,objedinjuje i usmjerava rad odjeljenja, te obavlja i druge poslove utvrđene Pravilnikom o organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta opštinske uprave opštine Pale.
III – Mandat
Mandat načelnika odjeljenja traje do kraja mandata saziva skupštine koja ih je izabrala,ili do razrješenja u slučajevima propisanim članom 55. stav 3. Zakona o službenicima i namještenicima u organima jedinice lokalne samouprave.
IV – Status
Načelnik odjeljenja ima status službenika prve kategorije.
V – Opšti uslovi:
1. da su državljani Republike Srpske, odnosno Bosne i Hercegovine,
2. da su stariji od 18 godina,
3. da imaju opštu zdravstvenu sposobnost,
4. da nisu osuđivani za krivično djelo na bezuslovnu kaznu zatvora od najmanje šest mjeseci ili za krivično djelo koje ih čine nepodobnim za obavljanje poslova u opštinskoj upravi,
5. da nisu otpušteni iz organa uprave, kao rezultat disciplinske mjere na bilo kojem nivou vlasti u BiH, tri godine prije objavljivanja ovog konkursa,
6. da se na njih ne odnose odredbe člana IX stav 1. Ustava BiH,
7. da nisu u sukobu interesa, odnosno da ne obavljaju dužnosti koje su nespojive sa dužnošću službenika u opštinskoj upravi.
VI – Posebni uslovi:
1. načelnik Odjeljenja za opštu upravu:
– visoka stručna sprema -VII stepen pravnog, ekonomskog ili drugog društvenog smjera, ili prvi ciklus studija sa najmanje 240 ECTS bodova,
– najmanje tri godine radnog iskustva u traženom stepenu obrazovanja,
– položen stručni ispit za rad u opštinskoj upravi;
2. načelnik Odjeljenja za privredu i društvene djelatnosti:
– visoka stručna sprema -VII stepen pravnog, ekonomskog ili drugog društvenog smjera, ili prvi ciklus studija sa najmanje 240 ECTS bodova,
– najmanje tri godine radnog iskustva u traženom stepenu obrazovanja,
– položen stručni ispit za rad u opštinskoj upravi;
3. načelnik Odjeljenja za prostorno uređenje i stambeno-komunalne poslove:
– visoka stručna sprema -VII stepen pravnog, građevinskog, arhitektonskog ili ekonomskog smjera, ili prvi ciklus studija sa najmanje 240 ECTS bodova,
– najmanje tri godine radnog iskustva u traženom stepenu obrazovanja,
– položen stručni ispit za rad u opštinskoj upravi;
4. načelnik Odjeljenja za finansije:
– visoka stručna sprema -VII stepen ekonomskog smjera ili prvi ciklus studija sa najmanje 240 ECTS bodova,
– najmanje tri godine radnog iskustva u traženom stepenu obrazovanja,
– položen stručni ispit za rad u opštinskoj upravi.
VII – Potrebna dokumenta
Uz prijavu za učešće na javnom konkursu, koja se podnosi na propisanom obrascu („Prijava na javni konkurs“) kandidat je dužan priložiti foto-kopije dokaza o ispunjavanju opštih i posebnih uslova, kako slijedi:
 Kao dokaz o ispunjavanju opštih uslova ovog konkursa, kandidat je dužan priložiti foto-kopiju lične karte ili pasoša i izjavu u pisanoj formi:
1) da je državljanin Republike Srpske, odnosno Bosne i Hercegovine,
2) da nije pod optužnicom Međunarodnog suda za ratne zločine počinjene na području bivše Jugoslavije u Hagu i da nije odbio naredbu da se povinuje pred Tribunalom – član IX stav 1. Ustava BiH,
3) da nije osuđivan za krivično djelo na bezuslovnu kaznu zatvora od najmanje šest mjeseci ili za krivično djelo koje ga čini nepodobnim za obavljanje poslova u opštinskoj upravi,
4) da nije otpušten iz organa uprave, kao rezultat disciplinske mjere na bilo kojem nivou vlasti u BiH, tri godine prije objavljivanja ovog konkursa,
5) da nije u sukobu interesa, odnosno da ne obavlja dužnost koja je nespojiva sa dužnošću službenika u opštinskoj upravi (čl. 44. i 45. Zakona o službenicima i namještenicima u organima jedinice lokalne samouprave).
 Kao dokaz o ispunjavanju posebnih uslova ovog konkursa, kandidat je dužan priložiti foto-kopije:
1) diplome o završenoj stručnoj spremi (univerzitetske diplome,);
2) uvjerenja o položenom stručnom ispitu za rad u upravi, odnosno izjave kojom se kandidat obavezuje da će u roku od šest mjeseci položiti stručni ispit ukoliko bude zaposlen ili rješenje o oslobađanju od obaveze polaganja stručnog ispita za rad u upravi u skladu sa Uredbom o stručnom ispitu za rad u upravi Repšublike Srpske („Službeni glasnik Republike Srpske“, br.68/11, 85/11 i 7/15),
3) isprave kojom se dokazuje radno iskustvo u struci (potvrada, rješenje ili drugi akt iz kojeg se vidi na kojim poslovima, sa kojom stručnom spremom i u kom periodu je stečeno radno iskustvo).
VIII – Sa svim kandidatima koji budu ispunjavali uslove Javnog konkursa, konkursna komisija će obaviti usmeni intervju, koji podrazumijeva pojedinačni razgovor sa kandidatima, na osnovu kojeg se utvrđuje sposobnost kandidata da obavlja poslove načelnika odjeljenja, njegova ukupna stručnost i sposobnost, kao i način organizovanja i izvršavanja poslova načelnika odjeljenja.
Prvorangirani kandidat po prijedlogu Komisije za sprovođenje Javnog konkursa, dužan je da u roku od sedam dana od dana prijema obavještenja Komisije, dostavi dokaze o ispunjavanju opštih i posebnih uslova u originalu ili ovjerenoj foto-kopiji, ovjerenu izjavu o ispunjavanju uslova iz tačke

VII podtačka 2), 4), i 5) ovog konkursa, kao i uvjerenje o opštoj zdravstvenoj sposobnosti.

Ako prvorangirani kandidat ne dostavi tražene dokaze u propisanom roku, ili ako na osnovu dostavljenih dokaza Komisija, utvrdi da kandidat ne ispunjava opšte ili posebne uslove konkursa, pozvaće sljedećeg kandidata po broju osvojenih bodova sa liste uspješnih kandidata da postupi na gore navedeni način iz ovog oglasa.
IX – Rok , mjesto, način podnošenje prijava i druge informacije relevantne za javni konkurs
Rok za podnošenje prijava je 15 dana od dana objavljivanja konkursa u „Službenom glasniku Republike Srpske“ i dnevnom listu „Glas Srpske“.
Ako javni konkurs ne bude objavljen istovremeno, rok će se računati od dana posljednjeg objavljivanja.
Dokumenti priloženi uz prijavu na Konkurs neće se vraćati kandidatima.
Nepotpune i neblagovremene prijave neće se razmatrati.
Osoba zadužena za davanje dodatnih obavještenja o javnom konkursu je Milomir Mojović službenik za upravljanje ljudskim resursima,kontakt telefon 057/223-311.
Prijava se podnosi na propisanom obrascu“Prijava na javni konkurs“,uz koju se prilažu dokazi o ispunjavanju opštih i posebnih uslova.Tačnost podataka navedenih u obrascu prijave kandidat potvrđuje potpisom.Obrazac prijave na javni konkurs je dostupan na internet stranici opštine Pale www. opstinapale@gmail.com,a može se preuzeti i u opštinskoj upravi ,kancelarija broj: 22.
Prijave se mogu dostaviti lično na protokolu-prijemnom šalteru opštinske uprave opštine Pale svakim radnim danom od 8 do 16 časova ili putem pošte, na adresu: Opština Pale, Romanijska broj 15, sa naznakom: „Komisija za sprovođenje postupka za izbor i imenovanje načelnika odjeljenja“.
Broj: 02 -111-35
Pale, 08.06.2017. godine
N A Č E L N I K
Boško Jugović