PALESTAN

OSNOVNI PODACI O AKCIONARSKOM DRUŠTVU „PALE-STAN“
A.D.„PALE-STAN“ PALE je osnovano Odlukom Skupštine opštine Pale br. 01-022/35 od 29.10.1999 godine kao Javno Osnovno Stambeno Preduzeće „PALE-STAN“ PALE Ulica Svetosavska 02.
DJELATNOST DRUŠTVA
Statutom je predviđeno da Društvo obavlja osnovnu i druge djelatnosti upisane u Sudski registar. Pretežna djelatnost od opšteg ineteresa koju obavlja Društvo je upravljanje nakretninama uz naplatu ili na osnovu ugovora 68.32.
Zakonom o održavanju stambenih objekata ( ”Sl glasnik Republike Srpske broj: 101/2011) Društvo se bavi održavanjem stambenih zgrada kao privremeni zastupnik etažnih vlasnika do osnivanja zajednica etažnih vlasnika i to je djelatnost kojom se Društvo uglavnom bavi.